Rady studijních programů jsou ustaveny pro bakalářské a magisterské studijní programy. Pro doktorský studijní program je ustavena Oborová rada doktorského studia. Rady studijních programů a oborovou radu doktorského studia jmenuje děkan. Rada studijního programu má nejméně 5 členů a sestává z garanta studijního programu a alespoň dvou dalších akademických pracovníků uskutečňujících výuku daného studijního programu. Členem může být i zástupce studentů a zástupce zaměstnavatelů, který není členem akademické obce VUT. Předsedou rady studijního programu je garant studijního programu. Zástupce studentů v radě je jmenován na návrh studentské komory akademického senátu fakulty.

Rada studijního programu je poradním orgánem garanta studijního programu a jejím úkolem je zejména:

 1. projednávat případné změny, prodloužení a rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program,
 2. průběžně sledovat a hodnotit kvalitu výukyve studijním programu,
 3. projednávat hodnoticí zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze Standardů studijních programů VUT,
 4. každoročně vyhodnocovat rozvoj studijního programu.

Oborová rada doktorského studijního programu:

 1. se vyjadřuje k návrhům na školitele,
 2. schvaluje návrhy témat samostatné vědecké, výzkumné, vývojové činnosti nebo samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění pro příslušný studijní program předložené školiteli (dále jen „téma doktorského studia“) a návrhy témat disertačních prací,
 3. projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí příslušného studijního programu,
 4. navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,
 5. posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů o studium,
 6. vyjadřuje se k maximálnímu počtu studentů doktorského studijního programu (dále jen „doktorandů“), které může školitel vést,
 7. vyjadřuje se k individuálním studijním plánům doktorandů a k jejich případným změnám,
 8. projednává hodnocení doktorandů předložená školiteli,
 9. doporučuje děkanovi ukončení studia doktoranda pro neplnění studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu. Tohoto jednání oborové rady se může na vlastní žádost zúčastnit doktorand; o tomto jednání oborové rady budou doktorand i jeho školitel s dostatečným předstihem informováni,
 10. hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
 11. hodnotí nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,
 12. iniciuje návrhy na úpravy studijního programu ve vztahu k podmínkám akreditace,
 13. schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky,
 14. navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací.

Rada bakalářského studijního programu

1.Černocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT VUTčlen
2.Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUTčlen
3.Eysselt Miloš, Ing., CSc.UPSY FIT VUTčlen
4.Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUTčlen
5.Hájková Gabriela, Mgr.Děkanát FIT VUT
6.Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUTčlen
7.Hliněná Dana, doc. RNDr., Ph.D.UMAT FEKT VUTčlen
8.Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen
9.Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUTpředseda
10.Kinšt OndřejFIT VUTčlen
11.Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUTpředseda
12.Křena Bohuslav, Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
13.Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT VUTčlen
14.Nunvářová Svatava, Ing., Ph.D.Děkanát FIT VUT
15.Poledňová PavlaDěkanát FIT VUT
16.Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUTčlen
17.Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUTčlen
18.Sedlák David, Bc.FIT VUTčlen
19.Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUTčlen
20.Veigend Petr, Ing.UITS FIT VUTčlen
21.Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
22.Zaklová Kristýna, Bc.Děkanát FIT VUTčlen
23.Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUTčlen
24.Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen

Rada magisterského studijního programu

1.Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUTčlen
2.Černocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT VUTčlen
3.Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
4.Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUTčlen
5.Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUTčlen
6.Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUTčlen
7.Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUTčlen
8.Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen
9.Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBAUPGM FIT VUTčlen
10.Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUTčlen
11.Juráček Ivo, Bc.FIT VUTčlen
12.Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUTčlen
13.Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT VUTčlen
14.Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A.UIFS FIT VUTčlen
15.Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
16.Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUTpředseda MIT
17.Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUTčlen
18.Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUTčlen
19.Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUTčlen
20.Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
21.Zbořil František V., doc. Ing., CSc.UITS FIT VUTčlen
22.Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUTpředseda MITAI
23.Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen

Oborová rada doktorského studijního programu

1.Barnat Jiří, prof. RNDr., Ph.D.FI MUNIčlen
2.Černocký Jan, doc. Dr. Ing.UPGM FIT VUTčlen
3.Češka Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT VUTčlen
4.Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
5.Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUTčlen
6.Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen
7.Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen
8.Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUTčlen
9.Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT VUTčlen
10.Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.UREL FEKT VUTčlen
11.Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUTpředseda
12.Sochor Jiří, prof. Ing., CSc.FI MUNIčlen
13.Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUTčlen
14.Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D.UAMT FEKT VUTčlen
15.Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUTčlen
16.Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUTčlen
17.Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.UIFS FIT VUTčlen
Nahoru