Organizační struktura

Rady studijních programů

Rady studijních programů jsou ustaveny pro bakalářské a magisterské studijní programy. Pro doktorský studijní program je ustavena Oborová rada doktorského studia. Rady studijních programů a oborovou radu doktorského studia jmenuje děkan. Rada studijního programu má nejméně 5 členů a sestává z garanta studijního programu a alespoň dvou dalších akademických pracovníků uskutečňujících výuku daného studijního programu. Členem může být i zástupce studentů a zástupce zaměstnavatelů, který není členem akademické obce VUT. Předsedou rady studijního programu je garant studijního programu. Zástupce studentů v radě je jmenován na návrh studentské komory akademického senátu fakulty.

Rada studijního programu je poradním orgánem garanta studijního programu a jejím úkolem je zejména:

 1. projednávat případné změny, prodloužení a rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program,
 2. průběžně sledovat a hodnotit kvalitu výuky ve studijním programu,
 3. projednávat hodnotící zprávu o naplnění požadavků vyplývajících ze Standardů studijních programů VUT,
 4. každoročně vyhodnocovat rozvoj studijního programu.

Oborová rada doktorského studijního programu:

 1. se vyjadřuje k návrhům na školitele,
 2. schvaluje návrhy témat samostatné vědecké, výzkumné, vývojové činnosti nebo samostatné teoretické a tvůrčí činnosti v oblasti umění pro příslušný studijní program předložené školiteli (dále jen „téma doktorského studia“) a návrhy témat disertačních prací,
 3. projednává změny ve struktuře studijních předmětů, které jsou součástí příslušného studijního programu,
 4. navrhuje složení komisí pro přijímací zkoušky do příslušného studijního programu,
 5. posuzuje návrhy komisí pro přijímací zkoušky a předkládá děkanovi návrh na přijetí uchazečů o studium,
 6. vyjadřuje se k maximálnímu počtu studentů doktorského studijního programu (dále jen „doktorandů“), které může školitel vést,
 7. vyjadřuje se k individuálním studijním plánům doktorandů a k jejich případným změnám,
 8. projednává hodnocení doktorandů předložená školiteli,
 9. doporučuje děkanovi ukončení studia doktoranda pro neplnění studijních povinností vyplývajících z individuálního studijního plánu. Tohoto jednání oborové rady se může na vlastní žádost zúčastnit doktorand; o tomto jednání oborové rady budou doktorand i jeho školitel s dostatečným předstihem informováni,
 10. hodnotí působení školitelů a závěry předkládá děkanovi,
 11. hodnotí nejméně jednou za rok úroveň uskutečňování studijního programu a závěry předkládá děkanovi,
 12. iniciuje návrhy na úpravy studijního programu ve vztahu k podmínkám akreditace,
 13. schvaluje obsah a rozsah státní doktorské zkoušky,
 14. navrhuje předsedy a členy komisí pro státní doktorské zkoušky a pro obhajoby disertačních prací.

Konkrétní složení rad je uvedeno u jednotlivých studijních programů.

Nahoru