Vědecká rada

Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty, který:

  1. projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
  2. schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě veřejné vysoké školy,
  3. navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,
  4. navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,
  5. vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem,
  6. vyjadřuje se k otázkám, které ji předloží děkan.

Vědeckou radu jmenuje děkan po odsouhlasení akademickým senátem.

Informace

Kontakt

research@fit.vut.cz

Vědecká rada FIT
Božetěchova 2/1
612 00 Brno

Nahoru