Detail produktu

Generátor pro rychlé prototypování překladačů

Vznik: 2009

Název anglicky
Rapid prototyping parser generator
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

Generátor překladačů, Popis jazyka, Interpretace jazyka, Lexikální analýza, Syntaktická analýza, Sémantické podprogramy

Popis

Autorizovaný software je tvořen programem umožňujícím generování SLR(1) překladačů na základě popisu jejich struktury.  Software je vhodný k rychlému prototypování překladačů jednoduchých jazyků a generování zdrojových C/C++ kódů navrhovaných překladačů. Požadovaný překladač je definován popisem přijímaného jazyka, pomocí výčtu jeho stavebních prvků (terminálních symbolů) a popisu struktury jeho syntaxe gramatikou. Generátor umožňuje testování navrhovaného překladače pomocí jednoduchého jazyka pro zápis sémantických (ladících) operací překladače. Podrobnější popis autorizovaného softwaru je možné nalézt v přiložené dokumentaci. Zmíněná dokumentace obsahuje výčet projektů a aplikací, při jejichž návrhu byl tento autorizovaný software použit.

Umístění
Licence

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=101 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními
podmínkami:

Autorizovaný software
- je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
- není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
- není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
- z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
- je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,

Vzhledem k tomu, že licence k  software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen,  bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti  nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru