Detail produktu

Detektor isomorfismů grafů a podgrafů

Vznik: 2009

Název anglicky
Graph isomorphism detector
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

Isomorfismus grafů, Isomorfismus podgrafů, Grafový automat, Jazyk dot, Příkazový interpret

Popis

Autorizovaný software je tvořen programem umožňujícím na základě jednoduchého příkazového interpretu hledat isomorfismy zadaných vstupních grafů v hostujícím grafu. Software je možné použít jako standalone aplikaci (příkazový interpret), nebo využít jeho zdrojové kódy (ve shodě s licenčními podmínkami) v rámci jiného programu. Hledání isomorfismů se provádí pomocí grafového automatu, který je vytvořen nad množinou hledaných podgrafů. Detailnější popis autorizovaného softwaru a způsobu jakým detekuje zmiňované isomorfismy se nachází v připojené dokumentaci.  V rámci dokumentace je dále popsán příklad použití autorizovaného softwaru a několik ukázkových vstupů příkazového interpretu.

Umístění
Licence

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=102 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními
podmínkami:

Autorizovaný software
- je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
- není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
- není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
- z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
- je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,

Vzhledem k tomu, že licence k  software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen,  bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti  nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Soubory
Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru