Detail produktu

Content collector and document analysis for the M-Eco project

Vznik: 2012

Název česky
Systém pro sběr a analýzu dat projektu M-Eco
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Jeřábek Jan, Bc. (FIT VUT)
Marek Tomáš, Ing. (FIT VUT)
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Rylko Vojtěch, Ing. (FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sznapka Jakub, Ing. (FIT VUT)
Šafář Martin, Ing. (FIT VUT)
Uherčík Maroš, Bc. (FIT VUT)
Klíčová slova

rozpoznávání jmenných entit, geonames.org, konečný automatn, Twitter, MedISys, M-Eco

Popis

Systém slouží pro sběr dat z různých zdrojů a umožňuje jejich využívání dalšími komponentami projektu M-Eco. Sběr dat se zaměřuje na tři následující oblasti: multimediální data z TV a rádia, online zpravodajská data z portálu MedISys a data ze sociálních sítí.

Multimediální data jsou jsou automaticky přepisována do textové formy pomocí Media Mining Indexing System komponenty, která poskytuje tato data portálu MedISys přes RSS kanál. MedISys tato data spolu s dalšími komponentě pro analýzu dokumentů. Třetím zdrojem dat jsou data ze sociálních médií jako např. MedWorm, Twitter, 85 diskuzních fór a asi 45 blogů psaných převážně německy.
Shromážděné dokumenty jsou předzpracovávány. Proces předzpracování zahrnuje filtraci irelevantních dokumentů, rozpoznávání jmenných entit, parsing, tagování atd. Výsledkem celého procesu jsou sémanticky anotované dokumenty, které jsou ukládány ve speciálním úložišti a jsou následně zpřístupněny přes webové rozhraní dalším komponentám projektu M-Eco.
Umístění
Licence

Licence k autorizovanému softwaru


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software"http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami: 

Autorizovaný software


  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,


Vzhledem k tomu, že licence k software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen, bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru