Detail produktu

Decipher NER a Decipher IE

Vznik: 2012

Název česky
Systém pro rozpoznávání jmenných entit a extrakci informací v projektu Decipher
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Otrusina Lubomír, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Sznapka Jakub, Ing. (FIT VUT)
Šafář Martin, Ing. (FIT VUT)
Klíčová slova

Decipher, extrakce informací, rozpoznávání jmených entit

Popis

Systém pro rozpoznávání jmenných entit je spolu s klasifikátorem použit pro identifikaci relevantních jmenných entit, jako např. jména lidí, míst, uměleckých děl atd. Pro rozpoznávání jmenných entit je použita technologie konečných automatů. Data pro každou kategorii jsou uchovávána v samostatném souboru. Výsledný zkompilovaný konečný automat obsahuje všechna data dohromady.

Ve fázi disambiguace se bere v potaz kontext, ve kterém se daná entita nachází. Proces disambiguace pak dovede rozlišit, jestli daný textový řetězec odpovídá dané entitě.

Část zodpovědná za extrakci vztahů identifikuje textové fragmenty, které vyjadřují relace mezi dvěma nebo více entitami. Tato část může pracovat nad obyčejným slovními druhy otagovaným textem, ale může také používat výstupy parseru. Hlavní myšlenka identifikace relací je založena na seznamu předem definovaných klíčových slov (trigger words). Pro vyznačení začátků a konců entit se pak používá CRF klasifikátor.

Umístění

www.fit.vutbr.cz/~iotrusina/Decipher_NER+IE.tar.gz

Licence

Licence k autorizovanému softwaru


Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software"http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=177 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními podmínkami: 

Autorizovaný software


  • je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
  • není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně,
  • z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
  • je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,


Vzhledem k tomu, že licence k software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen, bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru