Detail projektu

Formální postupy v diagnostice číslicových obvodů - verifikace testovatelného návrhu

Období řešení: 1. 1. 2001 - 31. 12. 2003

Typ projektu: grant

Kód: GA102/01/1531

Agentura: Grantová agentura České republiky

Program:

Název anglicky
Formal Approaches in Digital Design Diagnostics - Testable Design Verification
Typ
grant
Klíčová slova

syntéza testovatelného návrhu, verifikace testovatelnosti číslicového obvodu

Abstrakt

Narůstající složitost číslicových obvodů klade stále vyšší nároky na jejich testování. Uplatnění diagnostických principů se stalo nedílnou součástí syntézy číslicových obvodů. Současně s probíhající syntézou obvodu jsou tedy zvažovány možnosti jeho testování - např. pomocí metody úplný scan, částečný scan nebo autonomního testování (BIST). Posuzují se různé aspekty návrhu obvodu - z hlediska diagnostiky je důležitou vlastností řiditelnost/pozorovatelnost vstupů/výstupů prvků navrhovaného obvodu.Doposud publikované diagnostické metodiky uplatňované při syntéze obvodu jsou založeny na heuristických postupech, při nichž je analyzována struktura obvodu. Tyto heuristické postupy jsou různé pro různé typy obvodů. Cílem tohoto projektu je vytvoření formálního aparátu použitelného pro reprezentaci diagnostických vlastností jednotlivých prvků a obvodu jako celku a založeného na pojmech teorie množin, teorie grafů a matematické logiky. Použitelnost tohoto aparátu bude ověřena při tvorbě algoritmů využitelných při syntéze číslicového obvodu. Účinnost těchto postupů bude v průběhu řešení ověřována na testovacích obvodech (benchmark) a na obvodech vyvíjených pro praktické aplikace. Zároveň s tímto nosným tématem bude věnována pozornost metodám analytickým. Výsledky obou principů budou průběžně srovnávány. Bude rovněž posouzena možnost kombinace obou typů metodik.

Řešitelé
Kotásek Zdeněk, Doc. Ing., CSc. (UIVT-VVS FEI VUT) , hlavní řešitel
Drábek Vladimír, doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Růžička Richard, Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT) , spoluřešitel
Strnadel Josef, Ing. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Zbořil František, Doc. Ing., CSc. (UIVT FEI VUT) , spoluřešitel
Publikace

2003

2002

2001

Nahoru