Detail předmětu

Počítačové komunikace a sítě

IPK Ak. rok 2022/2023 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Z hodnocení projektu IPK za akademický rok 2022/2023 se opakuje několik věcí:

 1. pozitivně jsou hodnoceny přednášky a výuka doc. Ryšavého a dr. Veselého
 2. negativně je hodnocena nepřehlednost zadání projektů
 3. negativně je hodnocena organizace projektů
 4. pozitivně je hodnocena možnost obhajob projektů
 5. negativně je hodnocen bodový poměr dokumentační a implementační části na projektech
 6. negativně je hodnoceno jednání cvičících
 7. pozitivně je hodnocena zkouška

Nyní k opatřením výše uvedených bodů, které je v plánu implementovat v roce 2023/2024:

 1. Beze změn, snad jen prezentace budou doplněny více odkazy do referenční literatury.
 2. Zadání projektů je v nástroji Gitea (minulý rok konkrétně zde https://git.fit.vutbr.cz/NESFIT/IPK-Projekty). Pro zpřehlednění zadání je v plánu rozdělit zadání prvního a druhého projektu do dvou separátních repozitářů.
 3. Stejně jako v předchozím roce i nyní budou studenti nabádáni, aby komunikovali s vyučujícími přes VUT Moodle. Tam, kde to bude dávat smysl, budou odpovědi na Moodlu doplněny odkazem na commit upravující zadání.
 4. Nově i první projekt bude mít možnost volitelných obhajob. Ti, kteří se nedostaví dobrovolně na obhajoby, obdrží rozklad bodového hodnocení na konkrétní kategorie doprovozený v případě potřeby komentářem cvičícího.
 5. V předchozím ročníku se dalo získat na projektech obvykle 7 bodů za dokumentaci, 3 body za práci s kódem, 10 bodů za implementaci. V novém ročníku bude poměr 4 body za dokumentaci, 3 body za práci s kódem, 13 bodů za implementaci.
 6. Cvičící projektu IPK se v roce 2023/2024 potýkali se spoustou nepěkných situací. Mezi ně patřilo například: a) zvýšená agresivita studentů vzájemně si toxicky amplifikujícíh frustraci na Discordu; b) výskyt rasistických a nacistických symbolů, které vepsali studenti do sdílených hodnotících Excelovských sheetů; c) téměř fyzické inzultování jednoho cvičícího během reklamací. I tak budou doktorandi s dohledem akademických pracovníků i nadále podporováni, aby se účastnili pedagogických aktivit na předmětu IPK. Z vlastního popudu kolega Ing. Koutenský hodlá minimalizovat svou účast na výukových aktivitách na škole.
 7. Bez plánovaných změn.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student porozumí základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí a získá informovanost o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích. Student se naučí pracovat s dostupnou dokumentací a standardy, které detailně popisují specifikaci komunikačních protokolů. Student se naučí implementovat síťové aplikace.

Cíle předmětu

Porozumět základním koncepcím a principům počítačových komunikací a sítí; být informován o komunikačních funkcích a jejich realizaci v běžných počítačových sítích.

Proč je předmět vyučován

Internet používáme pro nejrůznější aktivity v každodenním životě. Život bez něj je pro mnoho lidí těžko představitelný. V tomto kurzu se dozvíte na jakých technických principech je Internet postaven a co jsou klíčové technologie nutné pro jeho fungování.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Schopnost programovat a znalost jednoho z programovacích jazyků C/C++, Python, Java, C#. Znalost prostředí operačních systémů.  

Technické vybavení

Volně dostupné vývojové nástroje v prostředí OS Linux. Virtualizační nástroje (Virtual Box nebo VMware).

Osnova přednášek

 1. Úvod do počítačových sítí
 2. Síťové aplikace
 3. Aplikační vrstva
 4. Programování síťových aplikací
 5. Transportní vrstva
 6. Síťová vrstva I (Adresování)
 7. Síťová vrstva II (Protokoly a komunikace)
 8. Protokol IPv6
 9. Multicast
 10. Směrování I (Lokální sítě)
 11. Směrování II (Internet)
 12. Linková vrstva (LAN technologie, Ethernet, Wifi)
 13. Rekapitulace

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Programování klient-server komunikace
 2. Implementace síťové aplikace

Průběžná kontrola studia

 • Opravený projekt č.1 - 20 bodů
 • Opravený projekt č.2 - 20 bodů
 • Závěrečná písemná zkouška - 60 bodů

Metody vyučování

Přednášky
Cílem přednášek je představení tématu takovým způsobem, který by zjednodušoval samotné studium. Přednáška toto studium nemůže nahradit. Prezentované informace nemohou být úplné a není možné považovat informace prezentované v rámci přednášky za dostatečné pro absolvování předmětu. Přednášky se týkají vybrané problematiky z každé oblasti na základě volby přednášejícího. Některé oblasti mohou být také pro detailnější rozbor na přednášce nevhodné, například detailní rozbor různých Ethernet technologií.

Studijní literatura

Vzhledem k tomu, že ke kurzu nejsou k dispozici studijní opory, je studium doporučené literatury nezbytné. Studium základní literatury je nezbytné pro zvládnutí učiva na minimální úrovni. Toto například znamená, že 80% otázek podle kterých je student v rámci kurzu hodnocen, je koncipováno tak, aby pro správnou odpoveď stačila znalost získaná ze základní literatury. Doplňková literatura rozšiřuje znalosti ve vybraných směrech. Její studium může přinést nové znalosti ve specifických oblastech a pomoci lépe pochopit vybrané technologie, metody či algoritmy. Rozšířená literatura je pak určena pro studium komplexnějších oblastí, které navazují tématicky na základní znalosti, ale svým charakterem přestavují náročnější oblast na pochopení. Studijní literatura je, až na vyjímky, v anglickém jazyce. Vzhledem k tomu, že studium IT implicitně předpokládá alespoň pasivní znalost angličtiny, není uvažováno o překládání či dovysvětlování anglického textu ve studijních materiálech. Jelikož se vesměs jedná o knihy, které jsou určeny pro bakalařské studium na univerzitách po celém světě, je jejich forma a použité jazykové prostředky akceptovatelné pro bakalařské studium na FIT VUT v Brně. V případě nejasností či neporozumění při studiu jsou studentům k dispozici konzultační hodiny.

Projekty
Vypracování projektů je předpoklad pro získání praktických dovedností. Projekty mají různou složitost a jsou zaměřeny na programování síťové aplikace typu klient-server a implementaci mechanismů počítačové komunikace. Vypracování projektů je nezbytné pro získání zápočtu v předmětu.

Kontrolovaná výuka

Kontrolovanou výukou jsou 2 hodnocené projekty a závěrečná zkouška.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 10 bodů z hodnocení za semestr.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Krátké konzultace v době po skončení přednášky. Regulérní konzultace v konzultačních hodinách vyučujícího. Případně individuálně domluvené konzultace osobně či on-line na platformě MS Teams.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru