Detail předmětu

Počítačový seminář

ISC Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 2 kredity

Aktuální akademický rok

Intenzivní školení pouze v první půlce semestru, jehož cílem je oživit a ozřejmit práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Stěžejním tématem je práce s čísly v různých soustavách tak, jak je běžné v programovací praxi s vazbou na uložení čísel v počítači. S tím souvisí základní pojmy a obraty užívané při tvorbě programového vybavení, zejména pak: algoritmy a řešení problémů, základní programovací konstrukty a základní datové struktury.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

 • 12 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 2 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 70 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 12 bodů numerická cvičení
 • 18 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Student získá přehled v oblasti základní práce s počítačem, zejména s tím, k čemu slouží a jak funguje.
 • Seznámí se s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli.
 • Student porozumí významu slova počítač a manipulaci s ním za účelem tvorby programu.
 • Seznámí se se základními (abstraktními) datovými typy a strukturami.
 • Získá základní generické a obecné znalosti z programovacích jazyků.
 • Porozumí způsobům uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy reálná /desetinná/ čísla).

Cíle předmětu

Student porozumí základním principům a zásadám práce s počítačem a znalosti bude schopen používat při tvorbě programů. Student se naučí analyzovat a navrhovat jednoduché algoritmy. Student porozumí základním pojmům, které se pojí k abstraktním datovým typům, a naučí se je používat. Student porozumí způsobům práce, uložení a reprezentaci čísel v počítači. 

 

 

 

Proč je předmět vyučován

Po absolvování počítačového semináře studenti budou ovládat (ozřejmí si) základní práci s počítačem z pohledu tvorby programového vybavení. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech IT.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je umístěn v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti práce s počítačem a znalosti matematiky na úrovni střední školy.

Technické vybavení

volně dostupné

Literatura studijní

 • Honzík, J., Hruška, T., Máčel, M.: Vybrané kapitoly z programovacích technik, Ed.stř. VUT Brno, 1991.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Cormen, T.H., Leiserson, Ch.E., Rivest, R.L.: Introduction to Algorithms.
 • Prokop,J.: Algoritmy v jazyku C a C++. Grada Publishing, 2015.
 • Aho A.V., Hoppcroft J.E., Ullman J.D.: Data Structures and Algorithms.
 • Kruse, R.L.: Data Structures and Program Design. Prentice- Hall,Inc. 1984
 • Baase, S.: Computer Algorithms - Introduction to Design and Analysis. Addison Wesley, 1998
 • Sedgewick ,R.: Algoritmy v C. (Základy. Datové struktury. Třídění. Vyhledávání.) Addison Wesley 1998. Softpress 2003.

Osnova přednášek

 1. Seznámení s oblastmi, kde hraje počítač nezastupitelnou roli, architektura von Neumann, model výpočtu a tvorby programů.
 2. Způsoby uložení a reprezentace čísel v počítači (jak člověk a počítače pracují s čísly a proč počítačům dělají problémy desetinná čísla).
 3. Algoritmus - pojem a vlastnosti algoritmů, notace a zápis. 
 4. Techniky řešení problémů.
 5. Přehled datových struktur (využití a práce s nimi). Ukazatel jako abstraktní datový typ a jeho specifikace.
 6. Základní pojmy z programovacích jazyků - výraz, příkaz, kompozice příkazů, základní obraty v řízení toku výpočtu. Souhrnné opakování.

Osnova počítačových cvičení

Cvičení korespondují s náplní jednotlivých přednášek a prakticky procvičují prezentovanou látku.

Průběžná kontrola studia

 • Opravované úlohy - až 12 bodů
 • Účast na přednáškách/cvičeních - až 18 bodů
 • Závěrečný zápočtový test - 70 bodů

 

Metody vyučování

Výuka je realizována pouze v první půlce semestru, a to formou přednášek, cvičení a řešení individuálních projektů. Přednášky mají charakter výkladu stěžejních témat souvisejících s danou disciplínou (oblastí). Cvičení a řešení projektů koresponduje s probíranou látkou na přednáškách.

Kontrolovaná výuka

Účast na přednáškách v tomto předmětu je kontrolována. Znalosti studujících jsou ověřovány aktivní účastí na cvičeních, vypracováním individuálních úkolů a závěrečným zápočtovým testem. Bodovaná účast v počítačových laboratořích. Možnost nahrazení po dohodě s vyučující (např. formou zpracování individuálního úkolu).

Podmínky zápočtu

 • Získání minimálně 50 bodů za semestr
 • Účast na 5 ze 6 přednášek (absenci lze omluvit pomocí zaevidované překážky ve studiu, nebo z jiného zákonného důvodu) 

Způsob kontaktu s vyučujícím

emailem

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 1. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 1. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 1. ročník, volitelný
Nahoru