Detail předmětu

Základy počítačové grafiky

IZG Ak. rok 2022/2023 letní semestr 6 kreditů

Aktuální akademický rok

Přehled základních principů počítačové grafiky (vektorová, rastrová) a jejich důsledků pro tvorbu reálných grafických aplikací. Specifikace základních operací rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Specifikace principů a použití hlavních grafických rozhraní. Metody a algoritmy pro: rasterizaci úseček, kružnic a křivek (Bezier, NURBS), ořezávání polygonů, vyplňování vektorových i rastrových uzavřených oblastí. Metody a algoritmy pro: transformaci objektů ve 2D a 3D, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování, texturování. Základní principy metod fotorealistického zobrazení 3D scén. Metody geometrické reprezentace 3D objektů. Problematiku vzniku aliasu a metody jeho odstranění.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 12 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 52 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 10 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 18 bodů laboratoře
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

 • Studenti porozumí základním principům rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky.
 • Studenti porozumí základním principům a použití hlavních grafických rozhraní.
 • Seznámí se s 2D algoritmy pro rasterizaci a ořezávání objektů a vyplňování oblastí.
 • Seznámí se s 3D algoritmy pro transformace objektů, řešení viditelnosti, osvětlení, stínování a texturování.
 • Seznámí se s metodami pro fotorealistické zobrazení 3D scén.
 • Seznámí se s metodami geometrické reprezentace 3D objektů.
 • Porozumí principům vzniku aliasu a metodám antialiasingu.
 • Naučí se vytvářet grafické aplikace pro zobrazení rastrových i vektorových dat.

Cíle předmětu

Získat přehled v oblasti základních principů rovinné (2D) a prostorové (3D) počítačové grafiky. Seznámit se základními algoritmy a metodami tvorby grafického zobrazení vektorových objektů ve 2D a 3D scénách, především: rasterizace 2D objektů; ořezávání a vyplňování 2D oblastí; transformace objektů; řešení viditelnost, osvětlení, stínování a texturování 3D objektů. Seznámit s principem a použitím hlavních 2D a 3D grafických rozhraní. Naučit se získané znalosti implementovat a používat v reálných grafických aplikacích.

Proč je předmět vyučován

S počítačovou grafikou se dnes setkáváme dennodenně od sledování filmů a hraní her (3D modelování, vizualizace) až po grafická uživatelská rozhraní. Grafické vyjádření je totiž velmi efektivní způsob předání informace mezi počítačem a člověkem.
Ať už se počítačové grafice budete věnovat na plno, nebo jen občas budete potřebovat 'něco vykreslit', je důležité pochopit základní principy a metody grafiky z pohledu programátora.
Ano, existuje množství grafických knihoven, které Vám usnadní práci, ale bez těchto základních znalostí s nimi efektivně pracovat nelze.
Přednášky se tak věnují teoretické stránce algoritmů a metod 2D i 3D grafiky (jak to funguje, co je problém, jak to řešit, atd.) a cvičení společně s projektem se věnují praktické implementaci přednášených algoritmů a metod (jak se to dělá, jak se to napíše, atd.).

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

   - Je nezbytné mít základní znalosti programování v jazyku C.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Překladač jazyka C - GCC (MinGW for Windows) nebo MS Visual C++
 • Knihovna SDL - https://www.libsdl.org/
 • Knihovna OpenGL

Literatura studijní

 • Hughes, John F., et al., Computer Graphics: Principles and Practice, Third Edition, Addison-Wesley, 2014
 • Lengyel, E.: Mathematics for 3D Game Programming and Computer Graphics, Third Edition, 3rd Edition, 2012
 • Watt, Alan H., 3D Computer Graphics, 3rd Edition, Addison-Wesley, 1999. 
 • Gomes J., et al., Computer Graphics: Theory and Practice, CRC Press, 2012.
 • Sellers, G., et al., OpenGL Superbible: Comprehensive Tutorial and Reference, 7th Edition, 2015.
 • Materiály k přednáškám a video záznamy přednášek

Literatura referenční

 • Beneš, B., Sochor, J., Felkel, P., Žára, J.: Moderní počítačová grafika, 2. vydání, ComputerPress, 2005

Osnova přednášek

 1. Rastrová a vektorová grafika. Barvy a barevné modely. Redukce barevného prostoru, barevný a monochromatický obraz.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených oblastí.
 4. Transformace ve 2D a 3D.
 5. Základy vykreslování 3D scény, 3D transformace a projekce.
 6. Základní principy 2D grafických API, minimalistické 2D kreslítko.
 7. Antialiasing. Ořezání ve 2D a 3D.
 8. Křivky v počítačové grafice.
 9. Reprezentace 3D objektů.
 10. Lokální osvětlovací modely a spojité stínování ploch. Úvod do OpenGL.
 11. Řešení viditelnosti 3D objektů.
 12. Textury a texturování. Moderní počítačová grafika a 3D grafická API.
 13. Základy fotorealistického zobrazování, raytracing a radiozita.

Osnova počítačových cvičení

 1. Redukce barevného prostoru.
 2. Generování základních objektů v rastru.
 3. Vyplňování uzavřených objektů ve 2D.
 4. 3D Transformace.
 5. Zobrazování 2D křivek v rastru.
 6. Zobrazování 3D scény a základy OpenGL.

Osnova ostatní - projekty, práce

Samostatně řešený projekt vztahující se k problematice předmětu.

Průběžná kontrola studia

 • Projekt - 20 bodů.
 • Plnění úkolů na cvičeních, 6 x 3 bodů - 18 bodů.
 • Půlsemestrální test - 10 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 52 bodů.
 • Minimum pro závěrečnou písemku je 20 bodů.
 • Hranice pro úspěšné absolvování předmětu podle pravidel ECTS - 50 bodů.

Kontrolovaná výuka

 • Bodovaný projekt studenti odevzdávají elektronicky prostřednictvím informačního systému a je hodnocen na konci semestru.
 • Počítačová cvičení jsou hodnocena v jejich průběhu.
 • Písemná půlsemestrální a závěrečná písemka.
 • V odůvodněných případech lze cvičení nahradit v jiném, než zapsaném termínu a půlsemestrální zkoušku rozšířením závěrečné zkoušky.

Podmínky zápočtu

Pro získání zápočtu a tím pro připuštění ke zkoušce musí student získat celkově nejméně 20 bodů dohromady z projektu, cvičení a půsemestrální písemky. Pokud však bude odhalena nedovolená spolupráce na projektech (plagiátorství), zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru