Detail předmětu

Základy programování

IZP Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 7 kreditů

Základní programovací konstrukty vyššího programovacího jazyka: proměnné, typy, výrazy, řídicí struktury, procedury a funkce, předávání parametrů, vstupy/výstupy, zpracování výjimečných stavů. Základní datové struktury: primitivní datové typy, strukturované datové typy: pole, záznam, soubor, znakové řetězce. Dynamické datové struktury, typ ukazatel. Strategie pro volbu vhodné datové struktury. Rekurze, pojem rekurze. Globální a lokální proměnné. Jednoduché rekurzivní funkce (procedury). Modulární návrh a abstrakce. Ladění, testování a dokumentace programu. Pojmy a algoritmy budou ilustrovány využitím vhodného programovacího jazyka (ISO/IEC 9899:1999 Programming languages - C).

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 12 hod. cvičení
 • 22 hod. pc laboratoře
 • 5 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 54 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 12 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 10 bodů numerická cvičení
 • 24 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Naučí se vytvářet programy ve vyšších programovacích jazycích.  Osvojí si odborné pojmy z oblasti programování. Naučí se používat prostředky pro ladění programů. Naučí se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky. Student se naučí řešit jednoduché problémy na počítači formou projektů. Naučí se vytvářet programovou dokumentaci a obhájit výsledky řešeného projektu.

Cíle předmětu

Seznámit se s organizací dat při řešení problémů. Aktivně ovládnout základní algoritmy a umět je aplikovat v praktických problémech. Seznámit se s principy testování programů. Naučit se používat prostředky pro ladění programů. Naučit se dokumentovat, obhajovat a prezentovat dosažené výsledky.

Proč je předmět vyučován

Po absolvování základů programování studenti budou znát základní pojmy, algoritmy a principy vyšších programovacích jazyků. Student bude dobře ovládat programování a ladění v jazyce C. Získané znalosti jsou použitelné v různých oblastech vývoje softwarových produktů.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předmět je zařazen v zimním semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti matematiky a práce s počítačem na úrovni střední školy.

Technické vybavení

volně dostupné

 • Code::Blocks

Literatura studijní

 • McConnell, S.: Code Complete, Microsoft Press, 2004, ISBN 0735619670.
 • Kernighan, B., W., Ritchie, D., M.: Programovací jazyk C, Computer Press, Brno, 2006, ISBN 80-251-0897-X.
 • Schildt, H.: Nauč se sám C, SoftPress s.r.o, Praha, 2001, ISBN 80-86497-16-X.
 • Teaching materials available on WWW.
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
 • Soubor materiálů prezentovaných na přednáškách je dostupný na WWW.
 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5.
 • Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9.
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988.
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
 • Schildt, H.: Teach Yourself C, McGraw-Hill Companies, 2001.

Literatura referenční

 • BS ISO/IEC 9899:2011, Information technology. Programming languages. C, 2012, ISBN 978 0 580 80165 5. 
 • Virius, M.: Jazyky C a C++, Grada Publishing, 2011, ISBN 978-80-247-3917-5.
 • Herout, P.: Učebnice jazyka C, Kopp, České Budějovice, 2009, 6. vyd., ISBN 978-80-7232-383-8.
 • Kadlec, V.: Učíme se programovat v jazyce C, Computer Press, Praha, 2005, ISBN 80-7226-715-9. 
 • Wirth, N.: Algoritmy a štruktúry údajov, Alfa Bratislava, 1988. 
 • The C Standard : Incorporating Technical Corrigendum 1, by Standards Institute British, John Wiley & Sons, 2002, ISBN 0470845732.
 • Harbison, P.: C: A Reference Manual (5th Edition), Prentice Hall, 2002, ISBN 013089592X.
 • Cormen, T.: Introduction to Algorithms, The MIT Press, 2001, ISBN 0262032937. 

Osnova přednášek

 1. Úvodní informace k organizaci výuky. Verzování a pracovní nástroje programátora.
 2. Principy programovacích jazyků. Řídicí struktury programovacích jazyků.
 3. Typ ukazatele, pole, funkce.
 4. Textové soubory, standardní vstup/výstup. Strukturované datové typy.
 5. Ladění programů.
 6. Rekurentní problémy, numerické výpočty a algoritmy.
 7. Vektory a matice.
 8. Vyhledávání a řazení.
 9. Rekurze v programování.
 10. Pokročilé ladění programů, verifikace a validace, dokumentace zdrojového kódu.
 11. Dynamické datové struktury.
 12. Spojové struktury.
 13. Modulární stavba programu.

Osnova numerických cvičení

Demonstrační cvičení:

 1. Vývojové nástroje.
 2. Základní práce s polem, řetězec, manuálové stránky.
 3. Práce s polem, funkce.
 4. Standardní vstup a výstup, čtení z/zápis do souboru.
 5. Ladění programů.
 6. Iterační výpočty.
 7. Řídicí smyčka, automat.
 8. Dynamická alokace paměti.
 9. Rekurze.
 10. Pokročilé ladění a dokumentace.
 11. Dynamické struktury.
 12. Modulární stavba programů.

Osnova počítačových cvičení

 1. První programy a základní konstrukce
 2. Cyklus, první práce s poli
 3. Řetězce
 4. Funkce a vnořené cykly
 5. Datové struktury
 6. Úvod do ukazatelů
 7. Práce s ukazateli
 8. Dynamická alokace, ladicí techniky a nástroje
 9. Algoritmizace, rekurze
 10. Strukturované datové typy

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Práce s textem.
 2. Práce s datovými strukturami.

Průběžná kontrola studia

 • Hodnocené domácí úkoly (projekt) s obhajobou - 24 bodů.
 • Počítačová cvičení - 10 bodů.
 • Půlsemestrální test - 12 bodů.
 • Závěrečná písemná zkouška - 54 body.

Metody vyučování

Výuka se realizuje formou přednášek cvičení a řešení projektů. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, metodologie dané disciplíny, problémů a jejich vzorových řešení. Cvičení a řešení projektů podporuje zejména praktické ovládnutí látky vyložené na přednáškách nebo zadané k samostatnému nastudování za aktivní účasti studentů.

Kontrolovaná výuka

 • Vypracování a odevzdání 2 projektů.
 • Obhajoba projektu v počítačové učebně.
 • 10 počítačových cvičení.
 • Půlsemestrální test.
 • Závěrečná písemná zkouška. Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat takaby byla hodnocena nejméně 23 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body.
 • Formu nahrazování zameškané výuky stanoví asistent.

Podmínky zápočtu

 • Pro získání zápočtu a tím pro připuštění k závěrečné zkoušce musí student získat celkově nejméně 23 bodů (z projektů, počítačových laboratoří a z půlsemestrálního testu):
  • z projektů, z každého projektu minimálně 1 bod,
  • z počítačových laboratoří minimálně 6 bodů.
 • Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující mají vypsané konzultační hodiny.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Po přednáška 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 10:0011:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Kreslíková
Po přednáška 5., 10. výuky E104 E105 E112 10:0011:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Smrčka
Po přednáška 2022-09-19 E104 E105 E112 10:0011:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Kreslíková, Smrčka
Po ostatní *) 2022-12-05 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko Obhajoba projektu, topr 10, Andriushchenko
Po ostatní *) 2022-12-05 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta Obhajoba projektu, topr 11, Hurta
Po ostatní *) 2022-12-05 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 12, Husa
Po poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko tpl 10, Andriushchenko
Po poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 12, Husa
Po poč. lab 2., 3., 4., 5., 7., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta tpl 11, Hurta
Po poč. lab 2022-09-19 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 11, Hurta
Po poč. lab 2022-11-07 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko tpl 11, Hurta
Po přednáška 1., 5., 10. výuky E104 E105 E112 18:0018:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Smrčka
Po přednáška 2., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 18:0018:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Kreslíková
Po ostatní *) 2022-12-05 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko Obhajoba projektu, topr 13, Andriushchenko
Po ostatní *) 2022-12-05 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta Obhajoba projektu, topr 15, Hurta
Po ostatní *) 2022-12-05 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 14, Husa
Po poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko tpl 13, Andriushchenko
Po poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 14, Husa
Po poč. lab 2., 3., 4., 5., 7., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta tpl 15, Hurta
Po poč. lab 2022-09-19 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 15, Hurta
Po poč. lab 2022-11-07 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Andriushchenko tpl 15, Hurta
Út ostatní *) 2022-12-06 N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 16, as. Grézl
Út ostatní *) 2022-12-06 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák Obhajoba projektu, topr 17, as. Kozák
Út ostatní *) 2022-12-06 N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel Obhajoba projektu, topr 18, as. Zavřel
Út poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 16, as. Grézl
Út poč. lab 1., 2., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 17, as. Kozák
Út poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 13. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 18, as. Zavřel
Út poč. lab 2., 11. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 18, as. Zavřel
Út poč. lab 2022-10-11 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Harmim tpl 17, as. Kozák
Út přednáška 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. výuky D0206 D105 16:0017:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Smrčka
Út přednáška 2022-09-20 D0206 D105 16:0017:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Kreslíková, Smrčka
Út přednáška 2022-11-29 D0206 D105 16:0017:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Kreslíková
Út ostatní *) 2022-12-06 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel Obhajoba projektu, topr 19, as. Zavřel
Út ostatní *) 2022-12-06 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman Obhajoba projektu, topr 20, as. Rozman
Út ostatní *) 2022-12-06 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 21, as. Husa
Út poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 20, as. Rozman
Út poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 21, as. Husa
Út poč. lab 1., 4., 5., 7., 8., 10., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 19, as. Zavřel
Út poč. lab 2., 3., 11. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 19, as. Zavřel
Út cvičení 2022-09-27 E112 18:0018:50112 1BIA 1BIB xx 10 - 29 30 - 49 Smrčka Představení distribuce Fedora
Út ostatní *) 2022-12-06 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický Obhajoba projektu, topr 22, as. Hranický
Út ostatní *) 2022-12-06 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Obhajoba projektu, topr 23, volné využití
Út ostatní *) 2022-12-06 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 24, as. Husa
Út poč. lab *) výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 23, volné využití
Út poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 24, as. Husa
Út poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 22, as. Hranický
Út poč. lab 2022-11-22 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 22, as. Hranický
St zkouška 2023-01-11 A112 A113 D0206 D0207 D105 E104 E105 E112 11:0014:00Řádný termín
St zkouška 2023-02-01 E104 11:0014:002. opravný termín
St cvičení 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 12., 13. výuky D105 11:0011:50350 1BIB 2BIA 2BIB xx 30 - 49 Smrčka
St ostatní *) 2022-12-07 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 25, as. Grézl
St ostatní *) 2022-12-07 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška Obhajoba projektu, topr 26, as. Dolejška
St ostatní *) 2022-12-07 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman Obhajoba projektu, topr 27, as. Rozman
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 25, as. Grézl
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Rozman tpl 27, as. Rozman
St poč. lab 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 26, as. Dolejška
St poč. lab 2022-09-21 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 26, as. Dolejška
St ostatní *) 2022-12-07 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John Obhajoba projektu, topr 28, as. John
St ostatní *) 2022-12-07 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška Obhajoba projektu, topr 29, as. Dolejška
St ostatní *) 2022-12-07 N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 30, as. Husa
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 30, as. Husa
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 28, as. John
St poč. lab 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 29, as. Dolejška
St poč. lab 2022-09-21 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 29, as. Dolejška
St poč. lab 2022-11-02 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík tpl 28, as. John
St ostatní *) 2022-12-07 N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John Obhajoba projektu, topr 31, as. John
St ostatní *) 2022-12-07 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák Obhajoba projektu, topr 32, as. Kozák
St ostatní *) 2022-12-07 N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 33, as. Husa
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 31, as. John
St poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 33, as. Husa
St poč. lab 1., 3., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Kozák tpl 32, as. Kozák
St poč. lab 2022-10-12 N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hranický tpl 32, as. Kozák
Čt ostatní *) 2022-12-08 N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 34, as. Grézl
Čt ostatní *) 2022-12-08 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška Obhajoba projektu, topr 35, as. Dolejška
Čt ostatní *) 2022-12-08 N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil Obhajoba projektu, topr 36, as. Musil
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 34, as. Grézl
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil tpl 36, as. Musil
Čt poč. lab 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 35, as. Dolejška
Čt poč. lab 2022-09-22 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 35, as. Dolejška
Čt poč. lab 2022-09-29 N104 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta tpl 35, as. Dolejška
Čt ostatní *) 2022-12-08 N103 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 37, as. Grézl
Čt ostatní *) 2022-12-08 N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška Obhajoba projektu, topr 38, as. Dolejška
Čt ostatní *) 2022-12-08 N105 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil Obhajoba projektu, topr 39, as. Musil
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 37, as. Grézl
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil tpl 39, as. Musil
Čt poč. lab 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Dolejška tpl 38, as. Dolejška
Čt poč. lab 2022-09-22 N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Zavřel tpl 38, as. Dolejška
Čt poč. lab 2022-09-29 N104 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Hurta tpl 38, as. Dolejška
Čt přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12. výuky D0206 D105 11:0011:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Smrčka
Čt přednáška 2022-12-01 D0206 D105 11:0011:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Kreslíková
Čt cvičení 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 12. výuky D0206 D105 12:0012:50540 1BIA 2BIA 2BIB xx 10 - 29 Smrčka
Čt ostatní *) 2022-12-08 N103 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek Obhajoba projektu, topr 40, as. Očenášek
Čt ostatní *) 2022-12-08 N104 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Malík Obhajoba projektu, topr 41, as. Malík
Čt ostatní *) 2022-12-08 N105 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil Obhajoba projektu, topr 42, as. Musil
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Malík tpl 41, as. Malík
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Musil tpl 42, as. Musil
Čt poč. lab 1., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 40, as. Očenášek
Čt poč. lab 2022-09-29 N103 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík tpl 40, as. Očenášek
Čt ostatní *) 2022-12-08 N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 43, as. Grézl
Čt ostatní *) 2022-12-08 N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Malík Obhajoba projektu, topr 44, as. Malík
Čt ostatní *) 2022-12-08 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík Obhajoba projektu, topr 45, as. Chlebík
Čt poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky N203 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 57, volné využití
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 43, as. Grézl
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Malík tpl 44, as. Malík
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík tpl 45, as. Chlebík
Čt poč. lab 2022-10-20 N105 14:0015:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Očenášek tpl 45, as. Chlebík
Čt ostatní *) 2022-12-08 N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 46, as. Grézl
Čt ostatní *) 2022-12-08 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík Obhajoba projektu, topr 47, as. Chlebík
Čt ostatní *) 2022-12-08 N203 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, tpl 48, as. Husa
Čt poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky N105 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 58, volné využití
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N103 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 46, as. Grézl
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N203 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 48, as. Husa
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Chlebík tpl 47, as. Chlebík
Čt poč. lab 2022-10-20 N104 16:0017:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx John tpl 47, as. Chlebík
Čt ostatní *) 2022-12-08 N203 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa Obhajoba projektu, topr 51, as. Husa
Čt poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky N103 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 49, volné využití
Čt poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky N104 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 50, volné využití
Čt poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky N105 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 59, volné využití
Čt poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N203 18:0019:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Husa tpl 51, as. Husa
poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky N203 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 52, volné využití
poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky N204 08:0009:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 53, volné využití
ostatní *) 2022-12-09 N204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 55, as. Grézl
poč. lab *) 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky N203 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx tpl 54, volné využití
poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N204 10:0011:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 55, as. Grézl
ostatní *) 2022-12-09 N204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl Obhajoba projektu, topr 56, as. Grézl
poč. lab 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 10., 11., 13. výuky N204 12:0013:5020 1BIA 1BIB 2BIA 2BIB xx Grézl tpl 56, as. Grézl
zkouška 2023-01-20 E112 15:0018:001. opravný termín
Na výuku se nelze registrovat ve Studis. (Termíny cvičení mohou být v případě potřeby otevřeny dodatečně, ale nemusí být využity vůbec.)

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru