Detail předmětu

Základy hudební akustiky

BPC-ZHA FEKT BPC-ZHA Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 3 kredity

Aktuální akademický rok

Studenti se seznámí se vznikem akustického vlnění v hudebních nástrojích, s jeho šířením v prostoru a vnímáním lidským sluchem. Dále budou porovnávány hudební a fyzikální pohledy na veličiny, související s kmity a vlnami, především vzahy mezi frekvencí kmitů a notami, mezi spektrálními vlastnostmi tónů a jejich hudebními kvalitami, časové a prostorové změny parametrů tónů v souvislosti s interpretací a poslechem hudebního díla.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zkouška

Rozsah

  • 26 hod. přednášky

Zajišťuje ústav

Hudební fakulta (HF JAMU)

Přednášející

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Absolvent předmětu je schopen:
- vysvětlit základní pojmy akustiky,
- vysvětlit princip funkce a charakterizovat tón hudebního nástroje,
- vysvětlit možnosti a omezení hudebních nástrojů,
- popsat vliv akustiky prostoru při interpretaci hudby,
- charakterizovat prostory vhodné pro záznam jednotlivých žánrů a popsat záznamový řetězec,
- využít moderní technologie pro analýzu hry na hudební nástroj
- popsat modifikace parametrů, o kterých pojednává hudební akustika, pomocí digitálních efektů.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je seznámit studenty s hudebním významem fyzikálních jevů, především zvukových vln a kmitů, a s hudebním významem fyzikálních veličin, týkajících se akustického vlnění.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Jsou požadovány znalosti základních fyzikálních pojmů z oblasti kmitů a vlnění.

Literatura referenční

  • Syrový, V. Hudební akustika. Praha: AMU, 2003. ISBN 978-80-7331-127-8
  • Špelda, A.: Hudební akustika. Praha: SPN, 1978.
  • Geist, B. Akustika - jevy a souvislosti v hudební teorii a praxi. Praha: MUZIKUS s.r.o., 2005. ISBN 978-8086253312

Průběžná kontrola studia

Hodnocení se řídí Studijním a zkušebním řádem VUT a Směrnicí děkana FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT. Zápočet je udělen za vypracování zprávy o akustice vybraného prostoru pro přednes hudby a na základě úspěšného absolvování písemného testu.

Metody vyučování

Metody vyučování závisejí na způsobu výuky a jsou popsány článkem 7 Studijního a zkušebního řádu VUT. Přednášky mají charakter výkladu základních principů, doplněného audio ukázkami. Účast na přednáškách je doporučená.

Kontrolovaná výuka

Formy kontrolované výuky stanoví každoročně aktualizovaná vyhláška garanta předmětu.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program MITAI, obor NSPE, libovolný ročník, povinný
Nahoru