Detail předmětu

Němčina 6

N6 FSI N6 Ak. rok 2022/2023 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Kurz je zaměřen na výuku němčiny pro pokročilé studenty. Těžiště výuky tvoří obecný jazyk, pozornost je ale také věnována gramatickým a lexikálním jevům podstatným pro odborný jazyk technických profesí.

Garant předmětu

Jazyk výuky

německy

Zakončení

zápočet+zkouška

Rozsah

  • 26 hod. cvičení

Zajišťuje ústav

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají lexikální i gramatické kompetence na takové úrovni, aby byli schopni samostatně komunikovat v běžných životních situacích včetně základní profesní komunikace. Studenti si osvojí jazyk odpovídající úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Cíle předmětu

Cílem kurzu je rozšířit a prohloubit jazykové dovednosti (čtení, poslech, mluvení, psaní) a vybavit studenty jak pro každodenní komunikaci, tak pro zvládání běžných úkolů, s nimiž se mohou setkat v širokém okruhu technických profesí.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Kurz je určen pro středně pokročilé studenty se znalostmi minimálně na úrovni A2 Společného evropského referenčního rámce. Účast v kursu není podmíněna předchozím absolvováním kurzu N5.

Literatura studijní

  • FUNK, Hermann, Christina KUHN, Laura NIELSEN, Britta WINZER-KIONTKE, Friederike JIN a Anita GRUNWALD. Studio 21 B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Plzeň: Fraus, 2016. ISBN 978-80-7489-294-3.
  • E-learningové studijní opory pro předmět N6.
  • FUNK, Hermann a Rita von EGGELING. Studio d B1: němčina pro jazykové a střední školy zpracovaná podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Ilustroval Andreas TERGPLANE. Plzeň: Fraus, 2008. ISBN 978-80-7238-736-6.

Průběžná kontrola studia

Udělení zápočtu je podmíněno aktivní účastí ve cvičeních ve smyslu podmínek uvedených ve vymezení kontrolované výuky a splněním úkolů vyplývajících z průběžné kontroly studia.

Zkouška se skládá ze dvou částí: písemné a ústní.
Písemná část zkoušky ověřuje globální, selektivní i detailní porozumění čtenému a slyšenému textu, schopnost jednoduchého písemného projevu a znalost jazykových struktur obecného jazyka na úrovni B1 SERR. Ústní část zkoušky probíhá formou rozhovoru na běžná témata.

Metody vyučování

Jazyková výuka rozšiřující základní odborný učební plán.

Kontrolovaná výuka

Docházka je povinná a je pravidelně kontrolována. Standardně jsou povoleny dvě absence. Absence mohou být v odůvodněných případech po dohodě s vyučujícím nahrazeny. Možnost a formu nahrazení upřesní vyučující.

Způsob kontaktu s vyučujícím

Vyučující lze kontaktovat prostřednictvím školní emailové adresy nebo osobně v konzultačních hodinách.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

  • Program BIT, 2. ročník, volitelný
  • Program BIT (anglicky), 2. ročník, volitelný
  • Program IT-BC-3, obor BIT, 2. ročník, volitelný
Nahoru