Detail předmětu

Získávání znalostí z databází

ZZN Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Datové sklady. Techniky dolování různých typů znalostí -  asociační pravidla, klasifikace a predikce, shlukování. Dolování v netradičních datech - proudech dat, časových řadách a posloupnostech, grafech, prostorových a časoprostorových datech, multimediálních datech. Dolování v textu a na webu. Vypracování projektu využitím dostupného nástroje pro dolování v datech.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 39 hod. přednášky
 • 13 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 34 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit studenty s metodami a algoritmy modelování dat pro získávání znalostí z nich.

 • Studenti získají dostatečně široký a přitom i dostatečně do hloubky jdoucí přehled v oblasti získávání znalostí z dat.
 • Jsou schopni nástroje pro získávání znalostí používat i vytvářet.
 • Student se naučí odborné terminologii v českém i anglickém jazyce.
 • Student získá zkušenost s řešením projektů v malém týmu.
 • Student se zdokonalí v prezentaci a obhajobě výsledků projektu.

Proč je předmět vyučován

Vzhledem k neustále rostoucím objemům dat ukládaným v současnosti v databázích a jiných datových zdrojích je potřeba hledat v datech pomocí pokročilých metod nové znalosti, které nelze získat běžným dotazováním. Proto je potřeba, v návaznosti na znalosti a dovednosti z předmětu UPA vztahující se k procesu získávání znalostí z dat a k přípravě dat před jejich modelováním, se seznámit s podstatou metod a algoritmů modelování dat. Ty využívají metody a techniky z různých oborů, jako je např. strojové učení nebo statistika.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Znalost základních kroků procesu získávání znalostí z dat a metod přípravy dat pro krok modelování dat (probráno v předmětu UPA - Ukládání a příprava dat).
 • Znalost základů pravděpodobnosti a statistiky.
 • Znalost databázových technologií na úrovni bakalářského předmětu.

Technické vybavení

volně dostupné

 • RapidMiner

Literatura studijní

 • Skiena, S.S.: The Data Science Design Manual. Springer, 2017, 445 p. ISBN 978-3-319-55443-3.
 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Third Edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2012, 703 p., ISBN 978-0-12-381479-1.
 • Bishop, C.M: Pattern Recognition and Machine Learning. Springer, 2006, 738 p. ISBN 0387310738.
 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.
 • Zendulka, J. a kol.: Získávání znalostí z databází. FIT VUT v Brně, 160 s., 2009. (elektronicky)

Literatura referenční

 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Third Edition. Morgan Kaufmann Publishers, 2012, 703 p., ISBN 978-0-12-381479-1.
 • Han, J., Kamber, M.: Data Mining: Concepts and Techniques. Second Edition. Elsevier Inc., 2006, 770 p., ISBN 1-55860-901-3.  

 

Osnova přednášek

 1. Datové sklady a technologie OLAP pro získávání znalostí z dat.
 2. Dolování frekventovaných vzorů a asociací - základní pojmy. Dolování frekventovaných vzorů a asociací - efektivní a škálovatelné metody hledání frekventovaných množin.
 3. Víceúrovňová asociační pravidla, asociační a korelační analýza, omezená asociační pravidla.
 4. Prediktivní modelování - základní pojmy, metody klasifikace - rozhodovací strom, bayesovská klasifikace, klasifikace založená na pravidlech.
 5. Klasifikace s využitím neuronových sítí. SVM klasifikátor, náhodné lesy.
 6. Další metody klasifikace a regrese. Hodnocení kvality výsledků klasifikace a regrese.
  Shluková analýza - základní pojmy, typy dat při shlukování.
 7. Metody shlukování založené na rozčleňování. Hierarchické metody shlukování. Další metody shlukování. Vyhodnocení kvality shluků.
 8. Analýza odlehlých hodnot. Dolování v biologických datech.
 9. Úvod do získávání znalostí z proudů dat a z časových řad.
 10. Úvod do získávání znalostí v sekvencích, z grafů, dat pohybujících se objektů a multimediálních dat.
 11. Dolování textu.
 12. Dolování na webu.
 13. Další vybraná témata (dolování v datech procesů, doporučovací systémy, dolování v rozlehlých datech).

Osnova ostatní - projekty, práce

 • Vypracování projektu v prostředí dostupného nástroje pro získávání znalostí z dat.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální písemná zkouška - 15 bodů
 • Formulace dolovací úlohy - 5 bodů
 • Obhajoba projektu - 29 bodů
 • Závěrečná zkouška - 51 bodů
 • Podmínky zápočtu: prezentace a obhajoba výstupů projektu v předepsaných termínech, min. 24 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Minimum za závěrečnou zkoušku je 20 bodů.


 • Půlsemestrální písemná zkouška, neexistuje náhradní/opravný termín, omluvené neúčasti řeší garant.
 • Formulace dolovací úlohy v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Prezentace výsledků projektu v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Závěrečná zkouška, pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Omluvenou neúčast řeší garant.

Podmínky zápočtu

Udělení zápočtu je podmíněno vypracováním projektu, jeho obhajobou v předepsaných termínech a ziskem minimálně 24 bodů za bodované aktivity v průběhu semestru.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út zkouška 2024-01-09 E105 15:0016:50 řádná
St zkouška 2024-01-24 A113 10:0011:50 1. termín
Čt zkouška 2024-02-01 A113 12:0013:50 2. termín
zkouška 2023-10-27 E104 08:0008:50 Půlsemestrální zkouška
přednáška 1., 2., 3., 4., 5., 6., 11., 12., 13. výuky E104 08:0010:5070 1MIT 2MIT NBIO - NISD NIDE NISY xx Bartík
přednáška 7., 8., 10. výuky E104 08:0010:5070 1MIT 2MIT NBIO - NISD NIDE NISY xx Burgetová

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru