Detail předmětu

Diplomová práce

DIP Ak. rok 2023/2024 letní semestr 13 kreditů

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií (většinou se jedná o dokončení zadání rozpracovaného v rámci předmětu SEP) a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu, práci s literaturou, jazykovou kvalitu, typografickou úpravu písemné zprávy a součásti projektu odevzdávané v elektronické podobě. Diplomový projekt je na závěr studia obhajován před komisí pro státní závěrečné zkoušky.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 169 hod. projekty

Zajišťuje ústav

Cíle předmětu

Cílem předmětu je vypracování diplomového projektu na základě zadání z odborné oblasti informační technologie včetně dokumentace a následného přistoupení k jeho obhajobě při státní závěrečné zkoušce.


Znalosti a zkušenosti s vytvářením inženýrského projektu, jeho dokumentací a obhajobou.

Povinné prerekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Nepominutelnou povinnou prerekvizitou je získání klasifikovného zápočtu v předmětu "SEP - Semestrální projekt". Bez úspěšného předmětu SEP nelze mít zapsán předmět DIP.
Předmět DIP se zapisuje současně s přihláškou ke Státní závěrečné zkoušce (MSZ) ve stejném semestru.

Literatura studijní

  • ISO 7144:1986: Documentation - Presentation of theses and similar documents.
  • ISO 690:1987: Documentation - Bibliographic references. Content, form and structure.

Průběžná kontrola studia

Konzultace s vedoucím diplomové práce.


Podmínky zápočtu

Splnění prerekvizitních podmínek a odevzdání technické zprávy a realizačních výstupů DP v termínu. Neúspěch v prerekvizitním předmětu "SEP - Semestrální projekt" vede na "nezapočteno", protože předmět DIP si student zapsal/ponechal neoprávněně.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru