Detail předmětu

Projektová praxe 3

IP3 Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

 • Předpokládá se zapojení studentů, kteří úspěšně absolvovali druhý ročník studia, a byli úspěšní v předmětu IP2.
 • Vedoucím ústavu určení školitelé na začátku zimního semestru seznámí studenta s upřesněním cílů, kterého se má při řešení dosáhnout.
 • Školitel bude zodpovědný za kontrolu aktivity studenta.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

klasifikovaný zápočet

Rozsah

 • 52 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Cvičící

Stránky předmětu

Cíle předmětu

Seznámit vybrané talentované studenty bakalářského studia se základy výzkumné práce řešením projektů některých výzkumných a vývojových skupin na fakultě pod odborným vedením řešitele projektu (školitele).
Student získá schopnosti samostatně řešit individuální projekt z praktické oblasti, popsat řešení a samostatně projekt obhájit.

Proč je předmět vyučován

Jde o výběrový předmět pro velmi nadané studenty. Umožňuje jim již během studia se v rámci výuky účastnit řešení reálných projektů, které jsou obvyklé pro akademické pracovníky a studenty doktorského studia. Předmět se učí, protože umožní velmi nadaným studentům se v rámci výuky dostat ke špičkovým technologiím i řešením, kterým mohou věnovat dostatečný čas. Dále jim umožní se naučit sepisovat zprávy o své činnosti a tyto obhajovat.

Povinné prerekvizity

Literatura studijní

 • Podle zaměření individuálního projektu.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Individuální projekt podle zadání a pokynů školitele.

Průběžná kontrola studia

Student pracuje na přiděleném úkolu podle pokynů svého školitele. V průběhu řešení se předpokládají pravidelné konzultace studenta se školitelem.

 • Průběžné konzultace se školitelem
 • Písemná zpráva v rozsahu nejméně 10 normostran
 • Obhajoba na ústavním semináři v délce 15 minut

Podmínky zápočtu

Před koncem výukové části semestru student odevzdá písemnou zprávu v rozsahu nejméně 10 normostran a před koncem zkouškového období představí na ústavním semináři během 15 minut výsledky, kterých dosáhl. Na základě obhajoby a odevzdané zprávy stanoví vedoucí ústavu na návrh školitele hodnocení v rozsahu 0-100 bodů. Zápočet bude studentovi udělen při získání alespoň 50 bodů.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program BIT, 3. ročník, volitelný
 • Program BIT (anglicky), 3. ročník, volitelný
 • Program IT-BC-3, obor BIT, 3. ročník, volitelný
Nahoru