Detail předmětu

Statistika a pravděpodobnost

MSP Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 6 kreditů

Shrnutí základních pojmů z teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky. Limitní věty a jejich využití. Metody odhadů parametrů a jejich vlastnosti. Analýza rozptylu včetně post hoc analýzy. Testy o rozdělení, testy dobré shody, regresní analýza, diagnostika regresních modelů, neparametrické metody, analýza kategoriálních dat. Markovské rozhodovací procesy a jejich analýza, randomizované algoritmy.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 4 hod. seminář
 • 23 hod. cvičení
 • 16 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
 • 20 bodů půlsemestrální test (písemná část)
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámení studentů s dalšími pojmy, metodami a postupy teorie pravděpodobnosti, popisné a matematické statistiky. Navázat na výuku pravděpodobnosti a statistiky v předcházejících kurzech. Formování stochastického způsobu myšlení pro tvorbu matematických modelů s důrazem na informační obory.

 

Studenti si rozšíří znalosti z pravděpodobnosti a statistiky a to zejména v oblastech:

 • odhadech parametrů zvoleného rozdělení
 • současné testování více parametrů
 • testování statistických hypotéz o rozdělení
 • regresní analýzy včetně tvorby regresních modelů
 • neparametrických metod
 • tvorby odhadů parametrů
 • Bayesovské statistiky
 • Markovských procesů
 • randomizovaných algoritmů

Proč je předmět vyučován

S rozvojem společnosti se také rozvíjí technika a zvláště informační technika. Pro řízení techniky je potřeba zpracovávat informace - data. V dnešní době je velké množství zařízení, které sbírají data automaticky. Máme tedy k dispozici velké množství dat, které je potřeba zpracovat. Statistické metody jsou jedním z významných prostředků na zpracování a utřídění dat, včetně jejich analýzy. Tím lze z dat získat potřebné informace, které slouží k hodnocení a řízení.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Základy diferenciálního a integrálního počtu.

Základy popisné statistiky, teorie pravděpodobnosti a matematické statistiky.

Literatura studijní

 • Anděl, Jiří. Základy matematické statistiky. 3.,  Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-001-2.
 • FELLER, W.: An Introduction to Probability Theory and its Applications. J. Wiley, New York 1957. ISBN 99-00-00147-X
 • Hogg, V.R., McKean J.W. and Craig A.T. Introduction to Mathematical Statistics. Seventh Edition, 2012. Macmillan Publishing Co., INC. New York. ISBN-13: 978-0321795434  2013
 • Zvára K.. Regresní analýza, Academia, Praha, 1989
 • Meloun M., Militký J.: Statistické zpracování experimentálních dat (nakladatelství PLUS, 1994).
 • D. P. Bertsekas, J. N. Tsitsiklis. Introduction to Probability, Athena, 2008. Scientific

Literatura referenční

 • ANDĚL, Jiří. Základy matematické statistiky. 3., opr. vyd. Praha: Matfyzpress, 2011. ISBN 978-80-7378-001-2.

Osnova přednášek

 1. Shrnutí a připomenutí vědomostí a metod užitých v předmětu IPT (pravděpodobnost, náhodná proměnná), Markovské procesy a jejich analýza.
 2. Markovské rozhodovací procesy a jejich základní analýza.
 3. Úvod do randomizovaných algoritmů a jejich použití (Monte Carlo, Las Vegas, aplikace).
 4. Shrnutí a připomenutí vědomostí a metod užitých v předmětu IPT (odhady, statistické testy). Nastínění dalších oblastí ze statistiky, které budou probrány.
 5. Odhad parametrů s pomocí metody momentů a metody maximální věrohodnosti.
 6. Bayesovský přístup a konstrukce Bayesovských odhadů.
 7. Rozšíření testů hypotéz pro binomické a normální rozdělení.
 8. Analýza rozptylu (jednoduché třídění, dvojné třídění bez interakcí a s interakcemi). Mnohonásobné porovnávání (Scheffého a Tukeyho metody).
 9. Test dobré shody a další testy o rozdělení.
 10. Neparametrické metody testování statistických hypotéz
 11. Regresní analýza. Tvorba lineárního regresního modelu. Testování hypotéz o parametrech regresního modelu.
 12. Regresní analýza. Porovnávání regresních modelů. Diagnostika. Nelineární regresní modely.
 13. Analýza kategoriálních dat. Kontingenční tabulky. Test nezávislosti. Čtyřpolní tabulky. Fisherův exaktní test.

Osnova seminářů

 1. Využití základních statistických metod, statistika a programování.
 2. Využití pokročilých statistických metod.

Osnova numerických cvičení

 1. Aplikace a analýza Markovských procesů.
 2. Základní aplikace a analýza Markovských rozhodovacích procesů.
 3. Návrh a analýza základních randomizovaných algoritmů.
 4. Připomenutí probraných příkladů v předmětu IPT.
 5. Metoda momentů a metoda maximální věrohodnosti.
 6. Bayesovské odhady.
 7. Testy hypotéz pro binomické a normální rozdělení.
 8. Analýza rozptylu, post host analýza.
 9. Testy o rozdělení, testy dobré shody.
 10. Neparametrické metody testování statistických hypotéz
 11. Regresní analýza – lineární regresní modely
 12. Regresní analýza – diagnostika, nelineární regresní modely
 13. Analýza kategoriálních dat. Kontingenční tabulky. Čtyřpolní tabulky.

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Základní statistika a programování.
 2. Použití statistických nástrojů (programů) pro řešení statistických úloh (zpracování a intepretace množiny dat).

Průběžná kontrola studia

Bodové hodnocení předmětu se skládá z výsledků testu ve 5. týdnu (max 10 bodů), testu ve 10. týdnu (max 10 bodů), vypracovaných dvou projektů (max 8 + 12 bodů) a závěrečné semestrální zkoušky (max 60 bodů).

Písemný test ve 5. týdnu výuky je zaměřen na Markovské procesy a na základy randomizovaných algoritmů. Písemný test v 10. týdnu výuky je zaměřený na pokročilejší statistické metody (bude upřesněno).

Projekty:

1. projekt: 8 bodů (2 body minimum) -- Statistika a programování.
2. projekt: 12 bodů (4 body minimum) -- Pokročilá statistika.

Podmínky pro udělení zápočtu, který je podmínkou pro připuštění k závěrečné semestrální zkoušce: Celkový zisk minimálně 20 bodů z z projektů a z testů v 5. a 10. týdnu (tj. celkem z 40 bodů).

Závěrečná písemná zkouška: 0-60 bodů. Pro získání bodů ze závěrečné semestrální zkoušky je nutné tuto zkoušku složit tak, aby byla hodnocena nejméně 25 body. V opačném případě nebude zkouška hodnocena.

Účast na přednáškách v tomto předmětu není kontrolována

Účast na cvičeních je povinná. Během semestru jsou tolerovány dvě neomluvené absence. Nahrazení zameškané výuky určí vedoucí cvičení.

Podmínky zápočtu

Splnění podmínek docházky a celkový zisk minimálně 20 bodů
z testů a projektů.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út přednáška 1., 2., 3. výuky E104 E105 E112 10:0011:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Češka
Út přednáška 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky E104 E105 E112 10:0011:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Žák
Út cvičení 1., 2., 3. výuky D0207 12:0013:5040 1MIT 2MIT xx Češka
Út cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky D0207 12:0013:5040 1MIT 2MIT xx Žák
St cvičení 1., 2., 3. výuky D0207 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Češka
St cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky D0207 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Hrabec
St cvičení 1., 2., 3. výuky D0207 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Češka
St cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky D0207 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Hrabec
St zkouška 2024-01-10 D0206 D0207 D105 12:0014:50 řádná
St zkouška 2024-01-24 D105 13:0015:50 1. termín
St zkouška 2023-11-22 D0206 D105 18:0019:50 2.test
St seminář 2023-10-04 D0206 D105 18:0019:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Mrázek
St seminář 2023-11-15 D0206 D105 18:0019:50294 1MIT 2MIT NBIO - NSPE xx Hrabec
Čt cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Eryganov
Čt cvičení 2023-09-21 G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Macák
Čt cvičení 2023-10-05 G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Andriushchenko
Čt cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. výuky G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Eryganov
Čt cvičení 2023-09-21 G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Macák
Čt cvičení 2023-10-05 G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Andriushchenko
cvičení 2., 3. výuky G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Andriushchenko
cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Hrabec
cvičení 2023-09-22 G202 08:0009:5040 1MIT 2MIT xx Macák
cvičení 2., 3. výuky G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Andriushchenko
cvičení 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. výuky G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Hrabec
cvičení 2023-09-22 G202 10:0011:5040 1MIT 2MIT xx Macák
zkouška 2024-02-02 D105 13:0015:50 2. termín
zkouška 2023-10-20 D105 E112 17:0018:50 1.test

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru