Detail předmětu

Počítačové vidění (v angličtině)

POVa Ak. rok 2023/2024 zimní semestr 5 kreditů

Seznámení se principy a metodami počítačového vidění, metody a způsoby snímání scény, metody předzpracování (statistické zpracování) obrazu, metody filtrace, vyhledávání vzorů ("pattern recognition"), integrální transformace - Fourierova transformace, morfologie obrazu, klasifikátory, automatické třídění, 3D metody počítačového vidění, otevřené problémy počítačového vidění.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 26 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 51 bodů závěrečná zkouška (26 bodů písemná část, 25 bodů testová část)
 • 9 bodů půlsemestrální test (3 bodů písemná část, 6 bodů testová část)
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Cíle předmětu

Seznámit se s principy a metodami počítačového vidění. Naučit se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámit se s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučit se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.
Studenti se seznámí s principy a metodami počítačového vidění. Naučí se detailně vybraným metodám a způsobům snímání scény. Seznámí se i s možnostmi zpracování nasnímaných dat a reprezentací výsledků. Naučí se aplikovat získané znalosti prakticky formou projektů.
Studenti se zdokonalí v týmové práci, matematice a použití jazyka C, C++ a dalších.

Proč je předmět vyučován

Cílem výuky předmětu je zejména vyvolat u studentů zájem o principy, postupy a úlohy počítačového vidění. Předmět nemůže obsáhnout celou šířku počítačového vidění, ale přináší studentům alespoň "střípky" a ukazuje také výsledky a směrování výzkumu na FIT.

Literatura referenční

 • Horn, B.K.P.: Robot Vision, McGraw-Hill, 1988, ISBN 0-07-030349-5
 • Hlaváč, V., Šonka, M.: Počítačové vidění, Grada, 1993, ISBN 80-85424-67-3 
 • Russ, J.C.: The IMAGE PROCESSING Handbook, CRC Press, 1995, ISBN 0-8493-2532-3
 • Bass, M.: Handbook of Optics, McGraw-Hill, New York, USA, 1995, ISBN 0-07-047740-X

Osnova přednášek

 1. Introduction, motivation and applications/Úvod, základy, motivace a aplikace (Zemčík 22.9.)
 2. Statistical Pattern Recognition, Bayesian Clasifier and Mixture Models/Statistické rozpoznávání, Bayesovský klasifikátor a GMM (Španěl 29.9.)
 3. Clustering and Image Segmentation / Shlukování a segmentace obrazu (Španěl 6.10. slajdy1, slajdy2, slajdy3)
 4. Scanning object detection, boosted classifiers, acceleration/Detekce objektů oknem, boostované klasifikátory, akcelerace (Zemčík 13.10.)
 5. Object Detection - Trees, Random Forests, Yolo?/Detekce objektů - Stromy, "Random Forests",Yolo? (Juránek, 20.10. slajdy-en)
 6. Convolutional Neural Networks and Automatic Image Tagging/Konvoluční neuronové sítě a tagování obrazu (Hradiš, 27.10. slajdy)
 7. Hough Transform, RHT, RANSAC, Sequence Processing/Houghova transformace, RHT, RANSAC, zpracování sekvencí (Hradiš, 3.11. slajdy1, slajdy2, slajdy2-en)
 8. 3D Computer Vision/3D počítačové vidění (10.11. Šolony)
 9. xxx International Students Day 17.11. xxx
 10. Test, Stereovision, SLAM/Stereoviděni, SLAM (24.11. Šolony)
 11. Invariant Image Regions/Invariantní oblasti obrazu (Beran, 1.12. slajdy)
 12. Analysis and Feature Extraction from Images/Analýza a extrakce příznaků z textur (Čadík 8.12. slajdy)
 13. Image Registration/Registrace obrazu (Čadík, 15.12. slajdy)

NOTE: The topics and dates are just FYI, not guaranteed, and will be continuously updated.

POZOR!!! Témata přednášek i data jsou orientační a budou v průběhu semestru aktualizována.

Osnova ostatní - projekty, práce


Samostatná projektová práce v předmětu je následující:

1. Domácí úlohy (4-5 běhů) na začátku semestru s tím, že úlohy jsou striktně individuální a platí pro ně "Pravidla pro vypracování projektů a úloh" (viz níže a viz též informaci k úlohám v IS)

2. Individuálně zadávané projekty (viz všechna pravidla níže a informace k projektům v IS).

Pravidla pro řešení projektů:

Projekty mohou řešit jednotlivci nebo skupiny nejvýše o 4 osobách. V případě vypracování projektu skupinou je třeba při odevzdání projektu přesně popsat role řešitelů v projektu. Projekt se typicky hodnotí stejně pro členy skupiny, ale je vyhrazena i možnost individuální hodnocení uvnitř skupiny odlišit. Je třeba odevzdat zdrojové texty, návod pro překlad a spuštění, zprávu v rozsahu cca 3 stran A4 a provést demonstraci. Programovací jazyk Je C/C++, Matlab, pokud je specifikováno v zadání nebo po dohodě s učitelem případně jiný. Individuální vlastní zadání jsou vítána. V případě, že o individuální zadání máte zájem, přihlaste se na variantu "Vlastní zadání" a pošlete e-mail s návrhem zadání - další postup bude individuální.

Odevzdání projektů:

Odevzdání projektu bude probíhat elektronicky a bude doplněno povinnou demonstrací výsledků v prvním týdnu v lednu. Na odevzdání v jiném termínu hodinu nebude brán zřetel a povede k získání 0b (ve výjimečných případech se lze domluvit individuálně). Pokud pracujete ve skupině, je třeba se dostavit v plném počtu řešitelů.

Demonstrace je povinná a je možná až po elektronickém odevzdání. Prezentaci si připravte na max. 10 minut (na kvalitu demonstrace bude kladen velký důraz).

Do IS se odevzdává jeden *.zip se zdrojovými soubory, návodem pro překlad a spuštění, prezentací a dokumentací (při odevzdání binárních souborů ztráta 1/2 získaných bodů), max. velikost 2MB.

Při odevzdání podobných řešení bude může být počet bodů krácen nebo rozdělen mezi podobná řešení. Vyučující může individuálně určit rozdělení bodů.

Obecná pravidla vypracování projektů a úloh:

Studenti ve své práci musí pracovat samostatně a tvůrčím způsobem. Za porušení této zásady se považuje zejména reverzní inženýrství (disasebmling, dekompilace a podobné postupy), kopírování příkladů řešení, hotových řešení nebo obdobných podkladů, které jsou zveřejněny nebo jsou studentům jinak dostupné (jedná se o kopírování celých řešení nebo jejich tak velkých částí, že jejich okopírování vede k funkčně shodnému nebo velmi obdobnému řešení zadání), společná práce na zadání ve skupinách tak, že její výsledky jsou potom odevzdávány jako řešení jednotlivce (jednotlivců), pokud to není v zadání přímo požadováno nebo povoleno (diskuse ve skupině a/nebo společné řešení dílčích částí je povoleno).

Studenti se musí zdržet jednání, které je v rozporu s dobrými mravy a které by mohlo vést k obcházení skutečného způsobu "řešení" zadání v duchu těchto zadání jimi samotnými nebo jinými studenty.

Pokud student(i) poruší výše uvedená pravidla, může mu hodnocení projektu být sníženo až na 0 bodů.

Průběžná kontrola studia

Domácí úlohy, půlsemestrální test, individuální projekt.

Rozvrh

DenTypTýdnyMístn.OdDoKapacitaPSKSkupInfo
Út ostatní 2024-01-09 A112 12:0014:45 Tuesday 9.1.
Út zkouška 2024-01-09 E112 15:0016:50 řádný termín
Čt zkouška 2024-02-01 L314 12:0013:50 2. opravný termín
Čt ostatní 2024-01-04 A112 12:0013:50 Thursday 4.1.
Čt zkouška 2024-01-18 E104 14:0015:50 1. opravný termín
přednáška 1., 4. výuky A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Zemčík
přednáška 2., 3. výuky A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Španěl
přednáška 6., 7. výuky A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Hradiš
přednáška 8., 10. výuky A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Šolony
přednáška 12., 13. výuky A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Čadík
přednáška 2023-10-20 A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Juránek
přednáška 2023-12-01 A112 08:0009:5064 1EIT 1MIT 2EIT 2MIT INTE NCPS NVIZ xx Beran

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru