Detail práce

Discovering Acoustic Units from Speech: a Bayesian Approach

Disertační práce Student: Ondel Lucas Antoine Francois Akademický rok: 2020/2021 Vedoucí: Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.
Název česky
Bayesovský přístup k určování akustických jednotek v řeči
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Děti mají již od útlého věku vrozenou schopnost vyvozovat jazykové znalosti z mluvené řeči - dlouho předtím, než se naučí číst a psát. Moderní systémy pro rozpoznávání řeči oproti tomu potřebují k dosažení nízké chybovosti značná množství přepsaných řečových dat. Teprve nedávno založená vědecká oblast "učení řeči bez supervize" se věnuje přenosu popsaných lidských schopností do strojového učení. V rámci této oblasti se naše práce zaměřuje na problém určení sady akustických jednotek z jazyka, kde jsou k disposici pouze nepřepsané zvukové nahrávky. Pro řešení tohoto problému zkoumáme zejména potenciál bayesovské inference.V práci nejprve pro úlohu určování akustických jednotek revidujeme využití state-of-the-art neparametrického bayesovského modelu, pro který jsme odvodili rychlý a efektivní algoritmus variační bayesovské inference. Náš přístup se opírá o konstrukci Dirichletova procesu pomocí "lámání hůlky" (stick breaking) umožňující vyjádření modelu jako fonémové smyčky založené na skrytém Markovově modelu. S tímto modelem a vhodnou středopolní (mean-field) aproximací variační posteriorní pravděpodobnosti je inference realizována pomocí efektivního iteračního algoritmu, podobného známému schématuExpectation-Maximization (EM). Experimenty ukazují, že tento přístup zajišťuje lepší shlukování než původní model, přičemž je řádově rychlejší.Druhým přínosem práce je řešení problému definice smysluplného apriorního rozdělení na potenciální akustické jednotky. Za tímto účelem představujeme zobecněný podprostorový model (Generalized Subspace Model) - teoretický rámec umožňující definovat pravděpodobnostní rozdělení v nízkodimenzionálních nadplochách (manifoldech) ve vysokorozměrnémprostoru parametrů. Pomocí tohoto nástroje učíme fonetický podprostor - kontinuum vektorových reprezentací (embeddingů) fonémů - z několika jazyků s přepsanými nahrávkami.Pak je tento fonetický podprostor použit k omezení našeho systému tak, aby určené akustické jednotky byly podobné fonémům z ostatních jazyků. Experimentální výsledky ukazují,že tento přístup významně zlepšuje kvalitu shlukování i přesnost segmentace systému pro určování akustických jednotek.

Klíčová slova

Učení řeči bez supervize, určování akustických jednotek, bayesovská inference, zobecněný pod-prostorový model.

Ústav
Studijní program
Výpočetní technika a informatika, obor Výpočetní technika a informatika
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
8. března 2021
Citace
ONDEL, Lucas. Discovering Acoustic Units from Speech: a Bayesian Approach. Brno, 2020. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2021-03-08. Vedoucí práce Burget Lukáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/751/
BibTeX
@phdthesis{FITPT751,
  author = "Antoine Francois Lucas Ondel",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Discovering Acoustic Units from Speech: a Bayesian Approach",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2021,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/751/"
}
Nahoru