Detail práce

Impact of Subjective Visual Perception on Automatic Evaluation of Dashboard Design

Disertační práce Student: Hynek Jiří Akademický rok: 2019/2020 Vedoucí: Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.
Název česky
Vliv subjektivního vizuálního vnímání na automatické hodnocení vzhledu rozhraní dashboard
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Analýza vlastností uživatelských rozhraní založená na použití metrik a kvantitativních pravidel grafického designu se zdá být slibným přístupem pro automatické hodnocení vizuální kvality uživatelských rozhraní. Přestože tento přístup nemůže plně nahradit uživatelské testování, může poskytnout dodatečné informace o možných problémech návrhu uživatelských rozhraní v počátečních fázích vývoje a ušetřit tím čas a výdaje v budoucnu. Příkladem je analýza použitých barev a rozvržení grafických elementů na obrazovce. Návrháři uživatelských rozhraní mohou měřit vlastnosti uživatelských rozhraní za použití známých metrik založených na analýze pixelů bitmapy (např. barevnost) nebo grafických elementů (např. vyvážení, symetrie).

Problémem použití metrik nicméně je, že tento přístup zpravidla nezohledňuje subjektivní vnímání uživatelů (např. subjektivní vnímání barev nebo grafických elementů rozmístěných na obrazovce). Dnešní uživatelská rozhraní (jako například rozhraní dashboard) jsou komplexní. Skládají se z několika barevných vrstev, obsahují překrývající se grafické elementy, což může zvyšovat nejednoznačnost vnímání tohoto rozhraní uživateli. Může být proto komplikované vybrat takové grafické elementy, které odpovídají elementům rozpoznaným uživateli v souvislosti s principy shlukování vnímaných tvarů (jak je popsáno Gestalt psychologií). Vývoj objektivních metrik a kvantitativních pravidel grafického designu obvykle vyžaduje dostatečně velkou trénovací množinu vzorků uživatelských rozhraní anotovaných dostatečným počtem uživatelů.

Tato práce se zaobírá automatickým ověřováním vzhledu uživatelských rozhraní dashboard. Práce kombinuje obecné znalosti týkající rozhraní dashboard s poznatky z oblasti vizualizace dat, vizuálního vnímání a ověřování kvality uživatelských rozhraní a následně zkoumá myšlenku automatického hodnocení vzhledu rozhraní dashboard s využitím metrik. Práce analyzuje vybrané metriky založené na analýze pixelů bitmapy a grafických elementů. Konkrétně zkoumá, jakým způsobem uživatelé rozpoznávají grafické elementy v rozhraních dashboard a výsledky aplikuje pro hodnocení schopnosti metrik (analyzujících grafické elementy rozhraní) objektivně rozpoznávat dobře navržené vzorky rozhraní dashboard. Dále představuje framework pro návrh a vylepšení metrik, který využívá pro vylepšení vybraných metrik. Následně navrhuje metodu pro segmentaci rozhraní dashboard do regionů, které mohou být použity jako vstupy pro tyto metriky. Závěrem práce porovnává vybrané metriky s hodnocením rozhraní uživateli a pokládá otázky vhodné pro budoucí výzkum.

Klíčová slova

dashboard, uživatelské rozhraní, UX, testování použitelnosti, metriky, estetičnost, vyvážení, vizuální vnímání, subjektivní vnímání, Gestalt principy, segmentace

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno
Obhajoba
6. listopadu 2019
Citace
HYNEK, Jiří. Impact of Subjective Visual Perception on Automatic Evaluation of Dashboard Design. Brno, 2019. Disertační práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-11-06. Vedoucí práce Hruška Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/906/
BibTeX
@PHDTHESIS{FITPT906,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Hynek",
  type = "Diserta\v{c}n\'{i} pr\'{a}ce",
  title = "Impact of Subjective Visual Perception on Automatic Evaluation of Dashboard Design",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/phd-thesis/906/"
}
Nahoru