Detail programu

Informační technologie a umělá inteligence

Zkratka: MITAI

Kód: N0619A140001

Typ: navazující magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 2 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Jazyk výuky: český

Akreditace: 25. 6. 2019 - 25. 6. 2029

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Informační technologie a umělá inteligence rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané na bakalářské úrovni studia informačních technologií. Rozvíjí zejména schopnosti analýzy problémů (i formálními prostředky) a schopnosti nalézat kreativně jejich řešení jak samostatně, tak i ve vedení týmu. Přitom rozšiřuje a prohlubuje znalosti pro informační technologie obecné (možnosti a hranice klasické informatiky, vyčíslitelnost, složitost, paralelizace a komunikace, moderní architektury výpočetních systémů, různá paradigmata programování, práce s daty, realizace a vyhodnocování experimentů) a zároveň nabízí možnost prohloubení určitého směru informačních technologií pomocí specializací tak, aby se absolvent mohl po doplnění zkušeností stát expertem v tomto směru. Cílem programu je rovněž dát absolventům schopnost hladkého celoživotního učení a přizpůsobování se trendům ve velmi progresivně se rozvíjející a dynamicky se měnící oblasti informačních technologií.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího studijního programu Informační technologie a umělá inteligence má široký nadhled nad oblastí informačních technologií s porozuměním hranicím možností. Jeho odborné znalosti pokrývají oblasti architektur strojů, používaných v současosti v informačních technologiích, různých paradigmat programování takových strojů, zpracování i náročných dat a technologií využívaných pro implementaci umělé inteligence. Další specifické znalosti pak prohlubuje zvoleným směrem dle vybrané specializace. Absolvent dokáže provádět kritickou analýzu problémů z této oblasti, má schopnost navrhovat efektivní řešení takových problémů. Díky získaným hlubokým znalostem dnes užívaných nástrojů a postupů také dokáže tato řešení implementovat. Je schopen použít některé z výzkumných postupů pro získání nových informací. Široký teoretický základ mu umožňuje snadnou adaptaci na rozvoj oblasti a flexibilitu na trhu práce, dává schopnost samostatného rozhodování v proměnlivém prostředí a schopnost formulovat zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky.

V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti informačních technologií, tedy na pozicích zaměřených na vývoj a testování aplikací různých směrů IT, informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy a zařízení, počítačové a vestavěné systémy, kyberfyzikální systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku, multimédia a uživatelská rozhraní informačních technologií, uplatní se též jako vedoucí týmu pracovníků.

Charakteristika profesí absolventů

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.
Absolventi magisterského studijního programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.
Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské).

Podmínky absolvování programu

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (student musí splnit předměty ve skladbě předepsané studijním plánem studijního programu a jeho specializace, kterou si zvolil) a volitelné. Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Získání nejméně 120 kreditů (včetně kreditů za předepsané povinné předměty) opravňuje studenta k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, která sestává z ústní části (odborná rozprava) a obhajoby diplomové práce. Složení obou částí státní závěřečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení studijního programu a přiznání kvalifikace inženýra.

Pravidla vytváření studijních plánů

Pravidla a podmínky utváření studijních plánů jsou dány vnitřními předpisy VUT.
Navazující magisterský studijní program je koncipován jako dvouletý s celkovou zátěží 120 kreditů, z nichž 60 tvoří povinné předměty studijního programu včetně kvalifikační práce, minimálně 30 kreditů povinné předměty specializace (podle konkrétní specializace od 30 do 35).
Skladba povinných předmětů studijního programu je provedena tak, aby v nich došlo k prohlubování klíčových znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií, poznání hranic a možností oblasti a formování přístupu k analýze a řešení problémů inženýrské praxe s pomocí současných poznatků vědy. Povinné předměty programu jsou: Architektury výpočetních systémů, Funkcionální a logické programování, Moderní trendy informatiky, Paralelní a distribuované algoritmy, Statistika a pravděpodobnost, Teoretická informatika, Ukládání a příprava dat, Umělá inteligence a strojové učení. Předměty kvalifikační práce představuje Semestrální projekt a na něj navazující Diplomová práce.
Na povinné předměty studijního programu navazují povinné předměty specializace, v nichž dochází k prohloubení znalostí určitého směru tak, aby se absolvent mohl stát expertem v tomto směru informačních technologií.
Některé povinné předměty, u nichž není nutná bezprostřední návaznost, nejsou vázány na konkrétní ročník. Student si pak může zvolit, zda si takový povinný předmět zapíše ihned v prvním nebo až ve druhém ročníku. Takové povinné předměty mají ve studijním plánu uveden ročník "0".
Studijní plán si každý studující doplňuje do potřebného objemu kreditů z široké nabídky odborně zaměřených volitelných předmětů podle svého zájmu tak, aby se mohl dále individuálně odborně profilovat.

Praxe

Odborná praxe není studijním programem předepsána.

Přístup k odborné literatuře
  • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
  • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
  • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
  • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
  • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
  • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Informační technologie. Absolvent může dále pokračovat v doktorském studijním programu, zejména ve vzdělávací oblasti Informatika.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT předseda
2. Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
3. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
4. Drahanský Martin, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
5. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
6. Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUT člen interní
7. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUT člen interní
8. Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
9. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
10. Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBAUPGM FIT VUT člen interní
11. Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
12. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUT člen interní
13. Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
14. Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
15. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUT člen interní
16. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUT člen interní
17. Sedlák David, Ing.FIT VUT člen interní
18. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
19. Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUT člen interní
20. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
21. Zbořil František, doc. Ing., CSc.UITS FIT VUT člen interní
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Specializace

NázevZkratkaPovinných
kreditů
JazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Bioinformatika a biocomputingNBIO92český2029
Informační systémy a databázeNISD90český2029
Inteligentní systémyNISY90český2029
Inteligentní zařízeníNIDE90český2029
Kyberfyzikální systémyNCPS90český2029
Kybernetická bezpečnostNSEC90český2029
Matematické metodyNMAT90český2029
Počítačová grafika a interakceNGRI90český2029
Počítačové sítěNNET90český2029
Počítačové viděníNVIZ90český2029
Softwarové inženýrstvíNSEN90český2029
Strojové učeníNMAL91český2029
SuperpočítáníNHPC90český2029
Verifikace a testování softwareNVER90český2029
Vestavěné systémyNEMB90český2029
Vývoj aplikacíNADE90český2029
Zpracování zvuku, řeči a přirozeného jazykaNSPE94český2029
Nahoru