Detail programu

Výpočetní technika a informatika

Zkratka: VTI-DR-4

Kód: P2651

Typ: doktorský

Získaný titul: Ph.D.

Délka studia: 4 roky

Forma studia: kombinovaná

Poplatek za studium: 4000 /ročně pro studenty z EU, 4000 /ročně pro studenty mimo EU

Akreditace: 1. 1. 2007 - 31. 12. 2024

Cíle studia

Cílem studijního programu je poskytnout vynikajícím absolventům magisterského studia specializované univerzitní vzdělání nejvyššího typu ve vybraných oblastech informatiky, výpočetní techniky a informačních technologií, zvláště pak v oblastech informačních systémů, počítačových systémů a sítí, počítačové grafiky a multimédií a inteligentních systémů. Vzdělání získané v tomto studijním programu zahrnuje průpravu a atestaci k vědecké práci.

Podmínky přijetí

Do tohoto studijního programu již nejsou přijímámi uchazeči.

Klíčové výsledky učení

Schopnost tvůrčí výzkumné práce v oblasti informačních technologií samostatně nebo ve vědeckém týmu na mezinárodní úrovni. Publikování výsledků na mezinárodních vědeckých konferencích a v časopisech. Schopnost nastudovat, rozvinout do praktické podoby, aplikovat v průmyslové praxi a dále rozvíjet nejnovější výsledky výzkumu.

Praxe

V tomto doktorském studijním programu není předepsána odborná praxe mimo vysokou školu. V rámci prezenčního studia student absolvuje pedagogickou praxi v rozsahu předepsaném vyhláškou proděkana minimálně dvě hodiny týdně. Obsahem této praxe je pedagogická činnost blízká tématu disertační práce studenta. K dalším povinnostem studenta patří každoroční presentace dosažených výsledků v rámci rozpravy k disertační práci, kde student na ústavu referuje o stavu své disertační práce a je hodnocen pověřenými členy oborové rady.

Průběh studia

Způsob a podmínky kontroly jsou detailně specifikovány Studijním řádem VUT v Brně a zahrnují každoroční kontrolu studia a hodnocení studenta školitelem a oborovou radou programu. Pro hodnocení zkoušek z předmětů i pro hodnocení státní doktorské zkoušky se používá dvouhodnotová stupnice prospěl, neprospěl.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Státní doktorská zkouška, obhajoba dizertační práce
Garant programu
Koordinátor ECTS
Rada studijního programu
1. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT předseda
2. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
3. Češka Milan, prof. RNDr., CSc.UITS FIT VUT člen interní
4. Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
5. Honzík Jan M., prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
6. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
7. Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
8. Meduna Alexandr, prof. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
9. Raida Zbyněk, prof. Dr. Ing.UREL FEKT VUT člen interní
10. Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUT člen interní
11. Václavek Pavel, prof. Ing., Ph.D.UAMT FEKT VUT člen interní
12. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
13. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT člen interní
14. Barnat Jiří, prof.,RNDr., Ph.D.FI MUNI člen externí
15. Sochor Jiří, prof. Ing., CSc.FI MUNI člen externí
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Obory studia

NázevZkratkaPovinných
kreditů
JazykKonec
přijímání
Akreditováno
do
Výpočetní technika a informatikaDVI4anglický20202024
Nahoru