Detail práce

Optimalizace v zadní části zpětného překladače

Bakalářská práce Student: Kollár Jaroslav Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Zemek Petr, Ing.
Název anglicky
Optimizations in the Decompiler's Back-End
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá návrhem a tvorbou optimalizací v zadní části zpětného překladače. Úlohou těchto optimalizací je vylepšit čitelnost produkovaného zdrojového kódu. V úvodu jsou poskytnuty základní informace o reverzním inženýrství a zpětných překladačích, které slouží pro účel uvedení do dané problematiky. Poté následuje analýza produkovaného kódu zpětným překladačem s cílem obeznámit čtenáře s navrženými optimalizacemi pomocí názorných ukázek. Dále následuje hlavní část této práce, která se věnuje popisu návrhu a implementace jednotlivých navržených optimalizací. Poté následuje popis technik, které byly využity při testování. V závěru práce jsou shrnuty dosažené výsledky a jejich přínos.

Klíčová slova

Reverzní inženýrství, zpětný překlad, zadní část zpětného překladače, optimalizace, čitelnost zdrojového kódu

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
13. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. O koľko sa zmenšila veľkosť generovaných súborov vďaka implementovaným optimalizáciam?
Komise
Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
KOLLÁR, Jaroslav. Optimalizace v zadní části zpětného překladače. Brno, 2013. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-13. Vedoucí práce Zemek Petr. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14370/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT14370,
  author = "Jaroslav Koll\'{a}r",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Optimalizace v zadn\'{i} \v{c}\'{a}sti zp\v{e}tn\'{e}ho p\v{r}eklada\v{c}e",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/14370/"
}
Nahoru