Detail práce

Modelování multicastových distribučních stromů a klientských protokolů

Diplomová práce Student: Malik Adam Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Multicast Distribution Trees Modelling in OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt

Vďaka stále sa zvyšujúcemu dopytu po kvalitnom multimediálnom obsahu na internete, je potrebné zavádzať do aktuálnej sieťovej architektúry podporu pre multicastové smerovanie. Zavádzanie novej technológie do fungujúcej živej siete však môže byť problematické. Preto je vhodné danú zmenu najprv odskúšať v simulačnom prostredí, kde môžeme sieť podrobiť rôznym testom a až neskôr, pri priaznivých výsledkoch túto novú technológiu do našej siete implementovať. Cieľom tejto diplomovej práce je oboznámiť čitateľa s problematikou multicastového smerovania, popísať možnosti simulácie siete v simulátore OMNeT++ a implementácia nových modulov pre tento simulátor. 

Klíčová slova

OMNeT++, Multicastové smerovanie, IGMP, MLD, Cisco, INET, ANSA

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
20. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C".

Otázky u obhajoby

V kapitole 6 porovnáváte simulaci a reálnou síť pro účely validace modelu multicastových protokolů:

 1. Můžete explicitně popsat jak souvisí zachycená komunikace na reálné síti (obr 6-3) s komunikací v simulované síti (obr 6-5)?
 2. Na základě čeho usuzujete na správnost modelu?
Komise
Dvořák Václav, prof. Ing., DrSc. (UPSY FIT VUT), předseda
Hladká Eva, doc. RNDr., Ph.D. (FI MUNI), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Kunovský Jiří, doc. Ing., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
MALIK, Adam. Modelování multicastových distribučních stromů a klientských protokolů. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-20. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15213/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT15213,
  author = "Adam Malik",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} multicastov\'{y}ch distribu\v{c}n\'{i}ch strom\r{u} a klientsk\'{y}ch protokol\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15213/"
}
Nahoru