Detail práce

Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++

Diplomová práce Student: Procházka Tomáš Akademický rok: 2012/2013 Vedoucí: Veselý Vladimír, Ing., Ph.D.
Název anglicky
Modelling PIM-SM in OMNeT++
Jazyk práce
český
Abstrakt
Ve své diplomové práci se zabývám modelováním a simulací multicastového směrovacího protokolu PIM Sparse Mode v nástroji OMNeT++. Čtenář se seznámí se základními informacemi o multicastu, s protokolem PIM-SM, jeho konfigurací na zařízeních Cisco. Zároveň bude uveden do problematiky vizualizace multicastových toků v síti. Práce je zaměřena zejména na návrh a implementaci protokolu PIM-SM v OMNeT++ a rozšíření knihovny ANSAINET o další multicastový směrovací protokol.
Klíčová slova

PIM Sparse Mode, PIM, OMNeT++, INET, multicast, simulace, multicastové směrování, vizualizace multicastu v síti

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
17. června 2013
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se pak seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby

V rámci práce byla požadována validace modelu. Na str.73 jsou v tabulce uvedeny časy pro expirace časovačů v simulaci a v reálném prostředí.

 • Čím byste vysvětlil jejich dost velký rozptyl?
 • Jak by bylo možné zlepšit přesnost simulace?
 • Uveďte případy, kdy tato nepřesnost neovlivňuje výsledky simulace a naopak kdy má zásadní vliv?
Komise
Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Fučík Otto, doc. Dr. Ing. (UPSY FIT VUT), člen
Holík Lukáš, Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Lucká Mária, prof. RNDr., Ph.D. (FIIT STU), člen
Matoušek Petr, Ing., Ph.D., M.A. (UIFS FIT VUT), člen
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
PROCHÁZKA, Tomáš. Modelování protokolu PIM-SM v prostředí OMNeT++. Brno, 2013. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2013-06-17. Vedoucí práce Veselý Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15214/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT15214,
  author = "Tom\'{a}\v{s} Proch\'{a}zka",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Modelov\'{a}n\'{i} protokolu PIM-SM v prost\v{r}ed\'{i} OMNeT++",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2013,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/15214/"
}
Nahoru