Detail práce

Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku českého jazyka pro cizince

Bakalářská práce Student: Tran Thi Hang Akademický rok: 2014/2015 Vedoucí: Beran Vítězslav, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
User Interface for Application for Learning Czech Language
Jazyk práce
český
Abstrakt
Cílem této práce je vytvořit efektivní grafické uživatelské rozhraní pro výuku českého jazyka pro cizince. Práce přistupuje k problému učení českého jazyka pro cizince jinak, než jak je koncipována výuka češtiny pro české děti ve školách. Nejvýznamnější částí práce bylo zjištění potřeb uživatelů a vytvoření vhodného návrhu. Dále jsou popsány implementace zmíněné aplikace a na závěr popis experimentu s touto aplikací. Výsledná aplikace běží jako webová aplikace, je dostupná na adrese http://czech-online.cz a je připravená k rozšíření o nové zdroje informací.
Klíčová slova

Uživatelské rozhraní, testování uživatelského rozhraní, ASP.NET, JSON, výukové aplikace, český jazyk, slovička, gramatika

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Odložení zveřejnění
Plný text práce bude zveřejněn po 10 letech
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
18. června 2015
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Některé sekce aplikace (např. Grammar) jsou implementovány jako statické HTML (případně s využitím JavaScriptu). Z jakého důvodu nevyužíváte technologie ASP.NET pro implementaci všech částí aplikace? 
 2. Jakým způsobem byste zvýšila bezpečnost ukládaných hesel v databazi?
 3. V kapitole 5 uvádíte, že jste použila online testy a veřejné testy. Jaký je mezi nimi rozdíl?
 4. S kolika uživateli jste absolvovala uživatelské testování s moderátorem?
Komise
Herout Adam, prof. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Grézl František, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), člen
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
TRAN, Thi. Uživatelské rozhraní aplikace pro výuku českého jazyka pro cizince. Brno, 2015. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2015-06-18. Vedoucí práce Beran Vítězslav. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17668/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT17668,
  author = "Hang Thi Tran",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "U\v{z}ivatelsk\'{e} rozhran\'{i} aplikace pro v\'{y}uku \v{c}esk\'{e}ho jazyka pro cizince",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2015,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/17668/"
}
Nahoru