Detail práce

Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications

Diplomová práce Student: Krpec Ondřej Akademický rok: 2017/2018 Vedoucí: Kočí Radek, Ing., Ph.D.
Název česky
Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Tato diplomová práce popisuje testování REST API rozhraní aplikací. Výsledkem práce je aplikace Restty, založená na použití nástroje Swagger, která umožňuje testovat jednotlivé části API aplikací, i vytvářet a spouštět komplexní testovací scénáře nad daným rozhraním. Teoretická část práce vysvětluje principy webových služeb, vzdálených rozhraní a představuje nástroj Swagger i technologie použité k implementaci. V následující kapitole jsou v práci prezentovány designové návrhy aplikace, na které plynule navazuje kapitola o implementaci a testování, pro které je zvoleno rozhraní nástroje Red Hat JBoss BPM Suite. V závěru práce jsou vyhodnoceny přínosy aplikace Restty a navrženy případné budoucí rozšíření.

Klíčová slova

Webové služby, REST, Automatické testování, Průběžné testování, Swagger, Angular, Java, TypeScript, PostgreSQL, Spring Framework, Hibernate, Patternfly, Red Hat, Testovací scénáře

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
20. června 2018
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře (B).

Komise
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Bartík Vladimír, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Češka Milan, prof. RNDr., CSc. (UITS FIT VUT), člen
Rybička Jiří, doc. Ing. Dr. (Mendelu), člen
Rychlý Marek, RNDr., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
KRPEC, Ondřej. Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications. Brno, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2018-06-20. Vedoucí práce Kočí Radek. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18475/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT18475,
  author = "Ond\v{r}ej Krpec",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Remote API Web Reference for Java Enterprise Applications",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2018,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18475/"
}
Nahoru