Detail práce

Refactoring and Verification of the Code of mkfs xfs

Diplomová práce Student: Ťulák Jan Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.
Název česky
Refaktoring a verifikace kódu mkfs xfs
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Tato práce popisuje průběh refaktoringu programu mkfs.xfs za účelem zpřehlednění jeho kódu a vyčištění technického dluhu naakumulovaného za dvacet let existence tohoto programu, a následně jeho statickou analýzu. Použité nástroje (CppCheck, Coverity, Codacy, GCC, Clang) jsou srovnány z hlediska počtu i typu nalezených chyb.

Klíčová slova

XFS, refaktoring, formální analýza, formální verifikace,Srovnání, Coverity, Codacy, GCC, Clang, CppCheck

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
19. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "C".

Otázky u obhajoby
 1. Jaký matematický aparát by byl použitelný pro popis vámi řešeného problému?
Komise
Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), předseda
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lucká Mária, prof. RNDr., Ph.D. (FIIT STU), člen
Citace
ŤULÁK, Jan. Refactoring and Verification of the Code of mkfs xfs. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-19. Vedoucí práce Vojnar Tomáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18791/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT18791,
  author = "Jan \v{T}ul\'{a}k",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Refactoring and Verification of the Code of mkfs xfs",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/18791/"
}
Nahoru