Detail práce

Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů

Diplomová práce Student: Matyáš Jiří Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Češka Milan, RNDr., Ph.D.
Název anglicky
Employing Approximate Equivalence for Design of Approximate Circuits
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce je zaměřena na využití formálně verifikačních technik pro návrh funkčních aproximací kombinačních obvodů. Jsou zde důkladně prostudovány existující formální přístupy pro zkoumání přibližné ekvivalence a jejich použití při vývoji aproximovaných obvodů. V rámci této práce je navržena nová metoda, která integruje vybrané formální techniky do Kartézského genetického programování. Klíčovým bodem nového přístupu je využití prohledávací strategie, která vede evoluci směrem k řešením, která lze rychleji verifikovat. Navržený algoritmus byl implementován v rámci syntézního nástroje ABC. Jeho výkonnost byla otestována na vývoji funkčních aproximací násobiček a sčítaček s šířkami vstupních operandů 32, respektive 128 bitů. Dosažené výsledky ukazují výjimečnou škálovatelnost navržené metody.

Klíčová slova

Aproximované obvody, přibližná ekvivalence, evoluční návrh obvodů, Kartézské genetické programování, ABC.

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
20. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A - výborně.

Komise
Zbořil František, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), předseda
Čadík Martin, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Češka Milan, RNDr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Janoušek Jan, doc. Ing., Ph.D. (FIT ČVUT), člen
Orság Filip, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Zachariášová Marcela, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
MATYÁŠ, Jiří. Využití přibližné ekvivalence při návrhu přibližných obvodů. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-20. Vedoucí práce Češka Milan. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19459/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT19459,
  author = "Ji\v{r}\'{i} Maty\'{a}\v{s}",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Vyu\v{z}it\'{i} p\v{r}ibli\v{z}n\'{e} ekvivalence p\v{r}i n\'{a}vrhu p\v{r}ibli\v{z}n\'{y}ch obvod\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/19459/"
}
Nahoru