Detail práce

Cluster Data Visualization for InfiSpector

Bakalářská práce Student: Hais Vratislav Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Pluháčková Hana, Mgr. Bc.
Název česky
Cluster vizualizace dat pro InfiSpector
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Tato bakalářská práce je zaměřena na rozšíření projektu InfiSpector a to o přidání nového grafu, který bude sloužit pro výběr časového intervalu a o úpravu open-source grafů pro sledování provozu mezi servery, které jsme zakomponovali do našeho projektu. Teorie o vizualizaci dat je popsána hned ve druhé kapitole a popisuje hlavní cíle vizualizace dat, základní typy grafů a pravidla, jimiž je vhodné se řídit při vytváření grafu. Dále jsou v této kapitole popsány knihovny, které je možné použít pro vytvoření grafu. Projekt InfiSpector je představen v sekci 3.1, kde je popsán hlavní cíl projektu, použité technologie a knihovny, o kterých jsme uvažovali. Následuje popis implemenetace jednotlivých částí, na jejichž vývoji jsem se přímo podílel. Hlavní část této kapitoly tvoří implementace výše zmiňovaných nových grafů. Závěr obsahuje zhodnocení dosažených výsledků, návrh možných zlepšení a plány do budoucna.

Klíčová slova

InfiSpector --- Infinispan --- Kafka --- Druid --- Veledata --- Síť --- Clustery

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
13. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm velmi dobře B.

Otázky u obhajoby

* Jaké byly největší problémy, které jste musel řešit při napojování aplikace na InfiSpector?

Komise
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Novák Michal, doc. RNDr., Ph.D. (UMAT FEKT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Szőke Igor, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Citace
HAIS, Vratislav. Cluster Data Visualization for InfiSpector. Brno, 2017. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-13. Vedoucí práce Pluháčková Hana. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20046/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT20046,
  author = "Vratislav Hais",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Cluster Data Visualization for InfiSpector",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20046/"
}
Nahoru