Detail práce

Unified Reporting for Performance Testing

Diplomová práce Student: Kůrová Martina Akademický rok: 2016/2017 Vedoucí: Pluháčková Hana, Mgr. Bc.
Název česky
Sjednocená hlášení pro výkonnostní testování
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Moderní pokrok v oblasti technologií pro vývoj dnešních softwarových aplikací umožnil vývojářům více se soustředit na vývoj funkčnosti aplikace na úkor sledování jejího výkonu a správy zdrojů. V důsledku toho se zvýšily požadavky na nástroje pro výkonnostní testování, které by měly poskytovat vývojářům jasný a srozumitelný přehled o stavu systému z hlediska jeho výkonu a umožnit rychlou interpretaci naměřených výsledků. Tato práce zkoumá typické výkonnostní problémy dnešních aplikací a navrhuje přístupy, pomocí kterých je možné tyto anomálie automaticky rozpoznat. Pomocí statistických metod, jako je regresní a korelační analýza, je provedena analýza dat naměřených během výkonnostního testování s cílem rozpoznat ve výsledcích odchylky od normálního chování a z nich identifikovat výkonnostní problémy. Výsledkem je report o celkovém stavu systému z hlediska jeho výkonu. Implementací regresní analýzy je možné detekovat výkonnostní problémy jako je například zhoršující se reakční čas odpovědi, nízká propustnost systému či odhalit únik paměti. Navrhovaný přístup byl implementován v podobě nové komponenty v open-source nástroji pro výkonnostní testování PerfCake. Vyvinutá komponenta je schopna detekovat a reportovat potenciální výkonnostní problémy a jejich pravděpodobnost.

Klíčová slova

detekce anomálií, regresní analýza, výkonnostní testování, perfcake, java

Ústav
Studijní program
Informační technologie, obor Informační systémy
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
22. června 2017
Oponent
Průběh obhajoby

Studentka nejprve prezentovala výsledky, kterých dosáhla v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Studentka následně odpověděla na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studentky na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm "A".

Otázky u obhajoby
 1. Na straně 29 uvádíte, že závislé proměnné, které uvažujete, závisí na nezávislých proměnných lineárně. Je to opravdu vždy nutně takto? Pokud ano, proč?
 2. Co vlastně říká věta začínající "This affects ..." v prvním odstavci sekce 5.1 na straně 29? Co se skrývá pod zmíněným velkým počtem proměnných?
 3. Jaký je význam sloupce "Req." v tabulce 6.1?
 4. Proč nejsou špičky v grafu na obrázku 7.4 považovány za výkonnostní špičky?
 5. Proč nedošlo k nasazení vytvořeného díla ke sledování reálného provozu?
Komise
Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), předseda
Burget Radek, doc. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Holík Lukáš, doc. Mgr., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Očenášek Pavel, Mgr. Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Trenz Oldřich, doc. Ing., Ph.D. (Mendelu), člen
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
KŮROVÁ, Martina. Unified Reporting for Performance Testing. Brno, 2017. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2017-06-22. Vedoucí práce Pluháčková Hana. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20234/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT20234,
  author = "Martina K\r{u}rov\'{a}",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Unified Reporting for Performance Testing",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2017,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/20234/"
}
Nahoru