Detail práce

Počítačové vidění pro sledování 3D tisku

Bakalářská práce Student: Heinz Mikuláš Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D.
Název anglicky
Computer Vision for Monitoring of 3D Printing
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá automatickou detekcí chyb, které nastávají v průběhu časově náročného 3D tisku. K tomu využívá počítačového vidění a umělou inteligenci. Hlavním výsledkem je systém, který pomocí Raspberry Pi a připojené kamery zaznamenává pravidelně průběh tisku a snímky zasílá na počítač uživatele k detekci. Na tomto počítači je snímek analyzován modelem konvoluční neuronové sítě a informace o nalezené chybě je zaslána uživateli pomocí SMTP protokolu. Součástí řešení je také datová sada s 385 snímky chyb při 3D tisku rozdělených podle typu.

Klíčová slova

strojové učení, počítačové vidění, 3D tisk, zpracování obrazu, umělá inteligence, konvoluční neuronová síť, aditivní výroba

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení C
Obhajoba
16. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm C.

Otázky u obhajoby
 1. Proč je v práci "Detekce podle změn v čase"? To není součástí výsledné aplikace? Jsou někde zdrojové kódy tohoto řešení?
 2. Proč jste použil klasifikaci a ne například segmentaci pro detekci defektů. Nenabízí takový postup hlavně z důvodu malé datové sady?
 3. Jak jsou důvěryhodné výsledky vašeho kvantitativního vyhodnocení úspěšnosti vzhledem k velikosti datové sady a vzhledem k faktu, že datová sada obsahuje pro určitou třídu několik fotografií z jedné tiskárny nebo jednoho výtisku, které nejsou v jiné třídě, a vy dělíte tuto sadu na trénovací a testovací náhodně?
 4. Je Octoprint doopravdy "operační systém"?
 5. Klasifikujete video nebo jednotlivé obrázky?
 6. Kolik objektů z jednotlivých tříd jste měl v testovací množině?
Komise
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT), předseda
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Smrčka Aleš, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
HEINZ, Mikuláš. Počítačové vidění pro sledování 3D tisku. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-16. Vedoucí práce Smrž Pavel. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21502/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21502,
  author = "Mikul\'{a}\v{s} Heinz",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Po\v{c}\'{i}ta\v{c}ov\'{e} vid\v{e}n\'{i} pro sledov\'{a}n\'{i} 3D tisku",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21502/"
}
Nahoru