Detail práce

Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED

Bakalářská práce Student: Kolář Josef Akademický rok: 2018/2019 Vedoucí: Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Coordination of MicroPython-Based IoT by Means of Node-RED
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem této práce je vytvoření prostředků pro použití nástroje Node-RED ke koordinaci fyzických uzlů v podobě čipů ESP32 ve světě Internetu věcí.To je zajištěno pomocí vlastního rozšíření tohoto nástroje umožňující nasazování různorodých aplikací na uzly simultánně vedle sebe, navrženého protokolu ve formě kanálů MQTT a vlastního firmwaru pro tyto uzly.Navržený a realizovaný firmware v jazyce MicroPython je schopen asynchronní obsluhy jednotlivých aplikací, pro které poskytuje rozhraní pro komunikaci s nástrojem Node-RED.Funkce tohoto systému je úspěšně ověřena na základě dvou praktických scénářů užití, které prokazují možnost přímého nasazení systému do praxe v oblasti automatizace - a to i díky přiloženému instalátoru firmwaru.

Klíčová slova

IoT, Node-RED, ESP32, automatizace, Internet věcí

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení B
Obhajoba
13. června 2019
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázku oponenta. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm B.

Otázky u obhajoby
 1. Jak velký rozsah kódu je možné uložit do jednoho uzlu s ESP32?
Komise
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), předseda
Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA (UPGM FIT VUT), člen
Kekely Lukáš, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Peringer Petr, Dr. Ing. (UITS FIT VUT), člen
Polčák Libor, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
KOLÁŘ, Josef. Koordinace IoT na bázi MicroPythonu pomocí Node-RED. Brno, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-06-13. Vedoucí práce Janoušek Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21632/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21632,
  author = "Josef Kol\'{a}\v{r}",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Koordinace IoT na b\'{a}zi MicroPythonu pomoc\'{i} Node-RED",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21632/"
}
Nahoru