Detail práce

Source Code Metrics for Quality in Java

Bakalářská práce Student: Sherstobitov Vladyslav Akademický rok: 2018/2019 Vedoucí: Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D.
Název česky
Kvalitativní metriky zdrojového kódu v jazyce Java
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Aby bylo možné kontrolovat a zlepšovat kvalitu kódu, musí být zaveden systém, který se skládá z kvantitavních metrik a jejich analýzy. S použitím metrik kvality softwaru, které nejlépe reprezentují, jak dobře je zdrojový kód napsán, lze hodnotit zdrojový kód. Na základě tohoto hodnocení může kód splňovat nebo nesplňovat stanovená kritéria, která mohou být použita pro mnohé účely. Daný výzkum prezentuje program vyvinutý na základě identifikovaných vlastností kódu a souvisejících metrik, metod používaných při tvorbě programu a výsledků testů založených na open-source projektech.

Klíčová slova

Kvalita software, Java Spoon, kvalita zdrojového kódu, metriky, softwarové metriky.

Ústav
Studijní program
Informační technologie
Soubory
Stav
neobhájeno
Obhajoba
11. června 2019
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Vedoucí i oponent hodnotili práci stupněm 4F, protože zadání práce nebylo splněno a také rozsah technické zprávy nesplnil požadovaný minimální rozsah. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující "F".

Komise
Kolář Dušan, doc. Dr. Ing. (UIFS FIT VUT), předseda
Bařina David, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Hrubý Martin, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Citace
SHERSTOBITOV, Vladyslav. Source Code Metrics for Quality in Java. Brno, 2019. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2019-06-11. Vedoucí práce Křivka Zbyněk. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21650/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT21650,
  author = "Vladyslav Sherstobitov",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Source Code Metrics for Quality in Java",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2019,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/21650/"
}
Nahoru