Detail práce

Na simulaci založený vývoj systému řízení distribuce tepla

Bakalářská práce Student: Tomeček Jan Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Simulation-Based Development of Heating Control System
Jazyk práce
český
Abstrakt

Tato práce se zabývá optimalizací ohřevu bojleru z externích zdrojů. V práci jsem vytvořil simulační model systému ohřevu vody. Následně jsem pomocí simulačního modelu navrhl možné optimalizace řízení ohřevu vody. Použitou metodou pro optimalizaci byl algoritmus hlubokého Q-učení. Výsledek této práce ukazuje vyžití simulace pro vývoj a optimalizaci řídících systémů.

Klíčová slova

Simulace, Řídící systémy, Chytrá domácnost, Strojové učení, Q-učení, Hluboké Q-učení

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
neobhájeno
Obhajoba
13. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Oponent hodnotil práci stupněm 4F, protože simulační model v práci není dostatečně popsán. Student nedokázal vyvrátit výtky oponenta. Komise shledala nedostatky práce natolik závažné, že se práci rozhodla hodnotit jako nevyhovující.

Otázky u obhajoby
 1. Odkud máte rovnice v kapitole 3.5.2
 2. Odkud je rovnice v kapitole 3.5.3 a hlavně, kde se vzaly použité konstanty?
 3. Zkoušel jste vámi vytvořený model validovat vůči realitě?
 4. Počítá váš model s různými druhy paliva?
 5. Co znamená "stav" a "akce" prostředí na schématu neuronové sítě?
Komise
Janoušek Vladimír, doc. Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), předseda
Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Honzík Jan M., prof. Ing., CSc. (UIFS FIT VUT), člen
Mrázek Vojtěch, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
TOMEČEK, Jan. Na simulaci založený vývoj systému řízení distribuce tepla. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-13. Vedoucí práce Janoušek Vladimír. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24253/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT24253,
  author = "Jan Tome\v{c}ek",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Na simulaci zalo\v{z}en\'{y} v\'{y}voj syst\'{e}mu \v{r}\'{i}zen\'{i} distribuce tepla",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24253/"
}
Nahoru