Detail práce

Analýza genetické příbuznosti aproximativních obvodů

Bakalářská práce Student: Krejčík Vojtěch Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Název anglicky
Genetic Relatedness Analysis of Approximate Circuits
Jazyk práce
český
Abstrakt

Cílem práce je analýza velké knihovny aproximativních obvodů (EvoApproxLib), která byla vytvořena evolučním algoritmem a kterou v této práci chápeme jako zdroj genetických dat. Konkrétně se jedná o hledání příbuznosti v souboru obsahujícím 24912 osmibitových aproximativních násobiček, které byly evolučně vytvořeny ze šesti různých rodičovských plně funkčních implementací operace násobení. Jako ukazatele příbuznosti byly zvoleny počty hradel a existence 16 specifických podobvodů. Na základě těchto ukazatelů (příznaků) byly natrénovány různé klasifikátory pro zařazení násobičky do jedné ze šesti tříd odpovídající rodičovským implementacím. S těmito ukazateli se podařilo dosáhnout úspěšnosti klasifikace až 77%. Výsledky této práce ukazují, že kombinace specifických podobvodů jsou silným indikátorem, ze kterého rodičovského obvodu daný aproximativní obvod pochází.

Klíčová slova

Kartézské genetické programování, evoluční algoritmy, klasifikace, aproximace, aproximativní počítání

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení D
Obhajoba
14. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm D.

Otázky u obhajoby
 1. Na základě čeho byly vybrány podobvody pro klasifikaci (obrázek A.1)?
 2. Souvisí úspěšnost klasifikace s mírou aproximace (více aproximované obvody se hůře klasifikují)?
Komise
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), předseda
Hradiš Michal, Ing., Ph.D. (UPGM FIT VUT), člen
Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Křivka Zbyněk, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Citace
KREJČÍK, Vojtěch. Analýza genetické příbuznosti aproximativních obvodů. Brno, 2022. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-14. Vedoucí práce Sekanina Lukáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24400/
BibTeX
@bachelorsthesis{FITBT24400,
  author = "Vojt\v{e}ch Krej\v{c}\'{i}k",
  type = "Bakal\'{a}\v{r}sk\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Anal\'{y}za genetick\'{e} p\v{r}\'{i}buznosti aproximativn\'{i}ch obvod\r{u}",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "czech",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24400/"
}
Nahoru