Detail práce

Automated File Editing Using Genetic Programming

Diplomová práce Student: Sedláček Marek Akademický rok: 2021/2022 Vedoucí: Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Název česky
Automatizovaná úprava souborů pomocí genetického programování
Jazyk práce
anglický
Abstrakt

Úprava souborů je nedílnou součástí práce pro mnoho lidí, ale ne každý umí programovat a nebo má dostatečnou znalost editovacích nástrojů, aby byl tento proces efektivní a rychlý. Toto je přesně to, co se snaží program představený v této práci -- Ebe -- vyřešit. Ebe z úryvků úprav provedených uživatelem pomocí genetického programovaní nalezne algoritmus na požadovanou transformaci souboru, který je pak možné použít na celý soubor nebo i více souborů najednou. Ebe se skládá z více částí, které musely být navrhnuty a implementovány ke splnění stanovených cílů. Za tímto účelem byl navrhnut nový programovací jazyk pro editaci souborů a kompatibilitu s genetickým programováním. Dále byl implementován interpreter pro tento jazyk a také překladač, který z poskytnutých ukázek syntetizuje editační algoritmus. Ebe bylo poté otestován a porovnáno s dalšími nástroji pro úpravu souborů. Tyto experimenty byly zaměřeny na celkovou editační dobu a Ebe ve většině experimentů dosáhlo lepších časů než jazyk Python 3 a podobných editačních časů jako jazyk AWK. Tyto experimenty potvrdily, že pro mnoho často prováděných úprav má Ebe potenciál jako alternativní nástroj pro tyto úlohy. 

Klíčová slova

překladač, interpreter, genetické programování, syntéza kódu, úprava souborů, programovací jazyk

Ústav
Studijní program
Soubory
Stav
obhájeno, hodnocení A
Obhajoba
21. června 2022
Oponent
Průběh obhajoby

Student nejprve prezentoval výsledky, kterých dosáhl v rámci své práce. Komise se poté seznámila s hodnocením vedoucího a posudkem oponenta práce. Student následně odpověděl na otázky oponenta a na další otázky přítomných. Komise se na základě posudku oponenta, hodnocení vedoucího, přednesené prezentace a odpovědí studenta na položené otázky rozhodla práci hodnotit stupněm A.

Otázky u obhajoby
 1. Umí se aplikace vypořádat s parsováním dat využívajících tzv. string quoting, jako je např. v CSV a co by bylo zapotřebí doplnit? 
 2. Bylo by možné v případě ukázky v sekci 6.1 na výstup vypsat jednotlivé složky barev v desítkovém formátu oddělené čárkou? Tzn. z jednoho textového pole vygenerovat více textových polí?
Komise
Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), předseda
Bidlo Michal, Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Burgetová Ivana, Ing., Ph.D. (UIFS FIT VUT), člen
Lengál Ondřej, Ing., Ph.D. (UITS FIT VUT), člen
Matoušek Radomil, doc. Ing., Ph.D. (ÚAI FSI VUT), člen
Vašíček Zdeněk, doc. Ing., Ph.D. (UPSY FIT VUT), člen
Citace
SEDLÁČEK, Marek. Automated File Editing Using Genetic Programming. Brno, 2022. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií. 2022-06-21. Vedoucí práce Sekanina Lukáš. Dostupné z: https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24981/
BibTeX
@mastersthesis{FITMT24981,
  author = "Marek Sedl\'{a}\v{c}ek",
  type = "Diplomov\'{a} pr\'{a}ce",
  title = "Automated File Editing Using Genetic Programming",
  school = "Vysok\'{e} u\v{c}en\'{i} technick\'{e} v Brn\v{e}, Fakulta informa\v{c}n\'{i}ch technologi\'{i}",
  year = 2022,
  location = "Brno, CZ",
  language = "english",
  url = "https://www.fit.vut.cz/study/thesis/24981/"
}
Nahoru