Fakulta informačních technologií VUT v Brně

Nostrifikace vysvědčení

Česká republika má uzavřeny mezinárodní smlouvy o uznávání rovnocennosti dokladů s Afgánistánem, Bulharskem, Slovinskem, Republikou Bosna a Hercegovina, Maďarskem, Polskem a Slovenskem. V takovém připadě se vysvědčení vydaná základními školami, středními školami, vyššími odbornými školami i vysokými školami v těchto státech nenostrifikují, ale vydává se potvrzení o uznání rovnocennosti.

Nostrifikací vysvědčení, vydaného zahraniční školou, se rozumí uznání platnosti vysvědčení o maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce, absolutoriu a jiné obdobné zkoušce a závěrečného vysvědčení na území České Republiky.

Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy na odboru školství krajského úřadu v místě trvalého pobytu žadatele na území ČR. O nostrifikaci rozhodují na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, musí žadatel také předložit rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

Kontakt

Nahoru