Uznání vzdělání v zahraničí

Následující postup se netýká uchazečů se vzděláním ze Slovenska, Maďarska, Polska, Německa a uchazečů se středoškolským nebo vysokoškolským magisterským vzděláním ze Slovinska. Doklad o vzdělání z těchto zemí je automaticky rovnocenný s dokladem o vzdělání v České republice.

Uznání úrovně vzdělání pro přijímací řízení

VUT je jako vysoká škola, která má institucionální akreditaci, oprávněna posoudit zahraniční vzdělání svých uchazečů v rámci přijímacího řízení na všechny fakulty a vysokoškolské ústavy VUT. Takové posouzení vzdělání je však pouze posouzením, zda uchazeč o studium na VUT splňuje podmínku předchozího vzdělání nutného podle § 48 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákona“) pro přijetí do konkrétního studijního programu. Posouzení vzdělání v rámci přijímacího řízení na VUT není uznáním vzdělání obecně platným v České republice, ani na jiných vysokých školách v České republice či v zahraničí.

O posouzení svého zahraničního vzdělání musí uchazeč požádat. VUT při posuzování zahraničního vzdělání postupuje v souladu s §48 zákona a Směrnicí č. 11/2019. Za úkony spojené s tímto posouzením zahraničního vzdělání je uchazeč povinen uhradit poplatek, jehož výši pro aktuální přijímací řízení stanovuje rektor Rozhodnutím č. 2/2023 (pro ak. rok 2024/2025).

Postup při podání žádosti:

 1. Uchazeč vyplní formulář žádosti a spolu s dokladem o vzdělání (úředně ověřenou kopií originálu) odešle na fakultu, na kterou se hlásí. Doklad o vzdělání musí mít ověřenu pravost podpisů a razítek dle podmínek státu, kde má škola, na které uchazeč vzdělání získal, sídlo. Formulář žádosti nalezne uchazeč také ve své e-přihlášce. Žádost podává uchazeč ke každé své e-přihlášce zvlášť.
 2. Současně s podáním žádosti uchazeč uhradí poplatek. Údaje o platbě nalezne uchazeč ve své e-přihlášce. Poplatek je uchazeč povinen uhradit za každou podanou žádost.
 3. Fakulta kromě vlastního dokladu o vzdělání může požadovat další doklady, a to:
  1. úředně ověřený překlad dokladu,
  2. doplňující informace o obsahu a rozsahu studia,
  3. potvrzení příslušné zahraniční školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o tom, že absolvent je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v konkrétním typu studijního programu,
  4. potvrzení příslušného zahraničního orgánu o tom, že daná zahraniční škola je v uvedeném cizím státě oprávněna poskytovat požadované vzdělání.
 4. Poté, co uchazeč předloží vše potřebné, je posouzeno, zda dokládané vzdělání splňuje podmínku předchozího vzdělání nutného pro přijetí do příslušného studijního programu dle zákona. Fakulta doklad přijme, pokud nemá pochybnosti o tom, že jím uchazeč prokázal splnění této podmínky pro přijetí.
 5. Výsledek posouzení je uchazeči oznámen.
 6. Pokud doklad nebyl přijat, je uchazeč vyzván k předložení dokladu o obecném uznání vzdělání v České republice (nostrifikaci, viz níže).
 7. Pokud uchazeč nedodá potřebné doklady, vyjádří svou vůli v řízení dále nepokračovat či přestane v řízení jakkoli spolupracovat, pohlíží se na něj v rámci přijímacího řízení, jakoby své vzdělání nijak neprokázal.
 8. Uhrazený poplatek se v případech uvedených pod bodem 6 a 7 nevrací a jeho úhradu nelze započítat do poplatku za případnou žádost o obecné uznání vzdělání („nostrifikaci“).

Nostrifikace středoškolského vzdělání

Nostrifikací vysvědčení, vydaného zahraniční střední školou, se rozumí uznání platnosti vysvědčení o maturitní zkoušce, závěrečné zkoušce, absolutoriu a jiné obdobné zkoušce a závěrečného vysvědčení na území České Republiky.

Nostrifikace se provádí na žádost, kterou podává absolvent zahraniční školy na odboru školství krajského úřadu v místě trvalého pobytu žadatele na území ČR. O nostrifikaci rozhodují na základě předloženého originálu zahraničního vysvědčení nebo jeho úředně ověřené kopie. Pokud ze zahraničního vysvědčení není patrný obsah a rozsah vyučovaných předmětů, musí žadatel také předložit rámcový obsah vzdělání oboru, v němž dosažené vzdělání získal.

Kontakt

Nostrifikace vysokoškolského vzdělání

Postup při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání najdete na stránkách VUT a na stránkách MŠMT.

Potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem vzdělávacích aktivit

Pro zísakání potvrzení subjektu přijímajícího na území České republiky cizince z třetích zemí za účelem vzdělávacích aktivit prosím nejprve vyplňte formulář v IS VUT, nebo si vytiskněte a vyplňte tento formulář a zašlete s úředně ověřeným podpisem a dokladem o pojištění na studijní oddělení FIT. Doklad Vám následně vystaví studijní oddělení.

Nahoru