Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávným zastupitelským akademickým orgánem. Dle §27 zákona o vysokých školách:

  1. rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  2. schvaluje návrhy vnitřních předpisů fakulty,
  3. schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty a kontroluje jejich využívání,
  4. schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty,
  5. schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  6. dává děkanovi souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a členů disciplinární komise fakulty,
  7. usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  8. schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty,
  9. vyjadřuje se k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  10. vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

Akademický senát FIT je dvoukomorový. Komora akademických pracovníků má 8 členů, studentská komora 5 členů. Členy akademického senátu volí akademická obec fakulty. Funkční období akademického senátu je tři roky.

Nahoru