Ochrana osobních údajů uchazečů

Informace o zpracování osobních údajů uchazečů o studium

Správce údajů zpracovává pro účely příjímacího řízení následující osobní údaje subjektů údajů, kterými jsou uchazeči o studium:

Identifikační a kontaktní údaje:

Jméno (popřípadě jména) a příjmení, tituly, rodné číslo, adresa místa trvalého pobytu na území České republiky včetně poštovního směrovacího čísla, adresa bydliště mimo území České republiky, případně doručovací adresa, byla-li subjektem v jeho zájmu poskytnuta, u cizinců datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt, e-mailová adresa, číslo mobilního telefonu.

Údaje o předchozím vzdělání:

Resortní identifikátor školy, v níž uchazeč získal střední vzdělání s maturitní zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát předchozího vzdělání, jde-li o zahraniční školu, obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací program, rok vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria, údaje o studijním programu, k jehož studiu podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu a údaje o výsledku přijímacího řízení a údaje o předchozím studiu na vysoké škole (vysokých školách).

Další údaje:

Údaje o splnění dalších podmínek k přijetí ke studiu týkající se určitých znalostí, schopností nebo nadání nebo prospěchu ze střední školy, popřípadě vyšší odborné školy nebo vysoké školy, včetně případných údajů o zdravotní způsobilosti nebo zdravotním stavu a specifických potřebách uchazeče o studium, bylo-li tak stanoveno v podmínkách pro přijetí ke studiu.

Informace o době zpracovávání osobních údajů

Osobní údaje budou v listinné formě a elektronických informačních systémech zpracovány po dobu přijímacího řízení, dále pak u neúspěšných uchazečů o studium maximálně 10 let po nabytí právní moci rozhodnutí o nepřijetí ke studiu, nebudou-li označeny jako archiválie a uloženy v příslušném archivu. U uchazečů přijatých ke studiu, pokud ke studiu na VUT v Brně nenastoupili, budou osobní údaje zpracovávány v listinné formě a elektronických informačních systémech maximálně 3 roky od stanoveného data zápisu do studia. Osobní data uchazečů, kteří nesplnili podmínky příjímací zkoušky, budou zpracovávány v listinné formě a elektronických informačních systémech maximálně 3 roky od data ukončení přijímacího řízení. Informace o e-mailové adrese a číslu mobilního telefonu jsou zpracovávány maximálně 1 rok po ukončení přijímacího řízení. Po uplynutí výše uvedených lhůt budou příslušné listiny předány ke skartaci a data z elektronických informačních systémů vymazána.

Osobní údaje uchazečů o studium, kteří nastoupili ke studiu, budou dále zpracovávány jako osobní údaje studentů.

Zákonnost zpracování osobních údajů

Právním důvodem pro zpracování osobních údajů uchazečů o studium je zákon (§ 50, § 49 odst. 1 a 5, § 87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů) a plnění úkolů ve veřejném zájmu (§ 21 odst. 1 písm. e) téhož zákona

Předávání osobních údajů

Osobní údaje jsou podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách předávány příjemci, kterým je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, na adrese Karmelitská 529/5 118 12 Praha 1. Je-li splnění podmínek přijetí ke studiu ověřováno pomocí výsledků Národních srovnávacích zkoušek, zpracovává osobní údaje uchazečů o studium společnost www.scio.cz, s.r.o., a to na základě zpracovatelské smlouvy s VUT v Brně. Je-li splnění podmínek přijetí ke studiu ověřováno na základě žádosti uchazeče o studium u Mensy České republiky, IČ 45248591, zpracovává osobní údaje uchazečů o studium Mensa České republiky, případně Mensa Slovenské republiky, a to na základě zpracovatelské smlouvy s VUT v Brně.

Zpět na ochranu osobních údajů

Nahoru