Novinka

Dne: 20. září 2022

Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb do AS FIT 2022

AS FIT vyhlásil na svém zasedání dne 27. 6. 2022 volby do akademického senátu FIT pro nové funkční období 2022 až 2025 na den 20. 10. 2022.

Volby do AS FIT VUT jsou organizovány podle zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Statutu FIT VUT a Volebního řádu AS FIT VUT. AS FIT se skládá z komory akademických pracovníků o počtu 8 členů a studentské komory o počtu 5 členů, z toho 4 studenti bakalářského a magisterského studijního programu a 1 student doktorského studijního programu. Členy AS FIT volí ze svých řad příslušná část akademické obce FIT VUT v Brně. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a studenti zapsaní na této fakultě. Členství v AS FIT je neslučitelné s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele vysokoškolského ústavu.

Volební obvody

Podle čl. 8 odst. 1 Volebního řádu AS FIT VUT je akademická obec fakulty rozdělena do tří volebních obvodů:

     obvod akademických pracovníků,

     obvod studentů bakalářských a magisterských studijních programů,

     obvod studentů doktorských studijních programů.

Volby probíhají v každém volebním obvodu odděleně. Každý člen akademické obce FIT má právo volit pouze v jednom volebním obvodu. Student bakalářského nebo magisterského studijního programu, který současně studuje doktorský studijní program, je považován za voliče v obvodu studentů bakalářského nebo magisterského studijního programu, pokud nepožádá volební komisi o zařazení do volebního obvodu studentů doktorských studijních programů. Student, který je současně akademickým pracovníkem, je považován za voliče v příslušném volebním obvodu studentů, pokud nepožádá volební komisi o zařazení do volebního obvodu akademických pracovníků. Žádost je nutné podat písemně a v listinné podobě doručit na sekretariát děkana FIT nejpozději do 12. 10. 2022 (včetně).

Kandidátní listina

Návrh kandidáta do AS FIT může podat každý člen akademické obce. Písemný návrh lze podat do 12. 10. 2022 na sekretariát děkana FIT. Návrh musí obsahovat:

     volební obvod, za který je kandidát navrhován (akademičtí pracovníci, studenti doktorských studijních programů nebo studenti bakalářských a magisterských studijních programů),

     jméno, příjmení a tituly kandidáta,

     školní adresu elektronické pošty kandidáta,

     u studentů ročník, program/obor studia a adresu trvalého nebo přechodného bydliště kandidáta,

     vyjádření kandidáta, že s návrhem souhlasí,

     datum a podpis kandidáta,

     jméno, příjmení a tituly navrhovatele,

     školní adresu elektronické pošty navrhovatele,

     datum a podpis navrhovatele.

Každý člen akademické obce FIT může kandidovat ve volebním obvodu, ve kterém má právo volit.

Pokud návrh nebude obsahovat předepsané náležitosti, nebude akceptován. Volební komise sestaví z obdržených platných návrhů kandidátní listinu a zveřejní ji dne 13. 10. 2022 na webové stránce AS FIT.

Průběh voleb

Volby do AS FIT proběhnou elektronicky prostřednictvím modulu Volby v Intraportálu informačního systému VUT na adrese https://www.vut.cz/intra/volby dne 20. 10. 2022 v době od 0:00 do 23:59 hod. Volí se prostřednictvím webového formuláře, který představuje hlasovací lístek pro tyto volby, zaškrtnutím zaškrtávacího pole u jména kandidáta (příp. zaškrtávacích polí u jmen kandidátů) a odesláním tohoto formuláře. Pokud bude odevzdán hlasovací lístek s více zaškrtnutými kandidáty, než je povoleno, bude hlasovací lístek zpracován jako neplatný (ve výsledcích se stejně zobrazí i hlasovací lístek, kde nebyl nikdo zaškrtnut). Hlasovací lístek lze vyplnit pouze jednou.

Každý akademický pracovník má právo volit 8 kandidátů volebního obvodu akademických pracovníků. Každý student bakalářského nebo magisterského studijního programu má právo volit 4 kandidáty volebního obvodu studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Každý student doktorského studijního programu má právo volit jednoho kandidáta volebního obvodu studentů doktorských studijních programů.

Vyhlášení výsledků

Výsledky voleb budou zveřejněny dne 21. 10. 2022 na webové stránce AS FIT.

Volební komise:

Zástupci akademických pracovníků:

doc. Dr. Ing. Dušan Kolář (předseda), Ing. Aleš Smrčka Ph.D.

Zástupci studentů:

Martin Škorupa, Bc. Ondřej Ondryáš.

 

Sdílet článek

Nahoru