Prof. RNDr.

Milan Češka

CSc.

Profesor

+420 54114 1235
ceska@fit.vut.cz
Kancelář A216

[photo]

Životopis

Vzdělání

 • Přírodovědecká fakulta UJEP v Brně, obor numerická matematika a matematické stroje v r. 1968 (diplomová práce - Syntéza konečných automatů).
 • V r. 1974 získal titul RNDr. (rigorozní práce - Návrh a implementace diskrétního simulačního jazyka).
 • V r. 1979 obhájil kandidátskou disertační práci Modelování paralelních systémů na FE VUT v Brně.

Profesionální kariéra

 • Od r. 1969 je zaměstnán na Ústavu informatiky a výpočetní techniky (dříve katedra počítačů) FEI VUT v Brně (od r. 1971 jako odborný asistent, od r. 1983 jako docent). V letech 1969-74 se zabýval výzkumem a vývojem v oblasti numerických metod a simulačních jazyků. Spolupracoval s VÚMS Praha při návrhu a implementaci spojitého simulačního jazyka CSS. Vedl cvičení v kurzech programování a přednášel Systémové programování.
 • V období 1975-80 zaměřil výzkumnou práci do oblasti matematických modelů paralelních systémů. Vytvořil metodu syntézy simulačních modelů založenou na aplikacích Petriho sítí a vedl tým, který implementoval procesově orientovaný simulační jazyk EC SOL. Tento jazyk, spolu s metodou syntézy modelů, se využíval v kurzu Modelování a simulace a ve výzkumných projektech katedry do r. 1990. Přednášel Gramatiky a jazyky, Překladače a Teorii automatů. V letech 1981-90 pokračoval ve výzkumu Petriho sítí pro aplikace v oblasti analýzy a verifikace modelů paralelních a distribuovaných systémů. Tuto etapu završil návrhem a implementací programového systému pro vytváření, simulaci a analýzu Petriho sítí v grafickém prostředí GEM. S VÚMS Praha spolupracoval na implementaci jazyka PL/1 na počítače EC. Přednášel Základy matematické informatiky a Základy překladačů a v celostátním měřítku koordinoval učební plány oboru Elektronické počítače z oblasti matematiky a teoretické informatiky.
 • V letech 1991-97 vedl v rámci grantových projektů odborné týmy, které vytvořily mezinárodně využívaný programový systém PESIM pro aplikace P/T Petriho sítí a nový formální model Objektově orientované Petriho sítě spolu s podpůrným počítačovým nástrojem PNtalk ( GAČR 102/94/1097 Metodologie vývoje informačních systémů, 1994-96). Přednáší Teoretickou informatiku I a Teoretickou informatiku 2 a v doktorandském studiu Teorii a aplikaci Petriho sítí. Je školitelem 5 doktorandů.
 • V roce 1998 byl jmenován profesorem pro obor Informatika a výpočetní technika. V letech 2000-02 byl řešitelem grantu GAČR, GA102/00/1017 - Modelování, prototypování a verifikace distribuovaných aplikací s využitím Petriho sítí. Od roku 2002 je proděkanem pro tvůrčí činnost včetně doktorského studia. Spolupracuje s institutem International Institute for General System Studies (USA). Je autorem nebo spoluautorem dvou monografií, jedné celostátní vysokoškolské učebnice, 20 oponovaných výzkumných zpráv, 15 vysokoškolských skript a řady publikací ve sborních konferencí a odborných časopisech.

Odborná orientace

 • teorie formálních jazyků a automatů
 • formání specifikace
 • teorie a aplikace Petriho sítí
 • modelování a simulace

Získaná ocenění

Členství

 • Člen Vědecké rady FIIT STU v Bratislavě.
 • Člen Vědecké rady VUT v Brně.
 • Člen vědecké rady FIT VUT v Brně
 • Člen vědecké rady FEI UP v Pardubicích
 • Člen TC 10 IFIP Committee - Computer systems technology
 • Člen redakční rady časopisu International Journal of General Systems, Gordon and Breach Science Publisher, USA
 • Člen Research Board of Advisors, American Biographical Institute
 • Člen Gesellschaft fur Informatik, NSR
 • Člen CSSS v rámci EUROSIM
 • Člen Rady magisterského studijního program a Oborové rady doktorského studia na FIT VUT v Brně
 • Člen  Oborové rady doktorského studia na FIT VUT v Brně, FEKT VUT v Brně a FEI UP v Pardubicích
 • Člen knihovní rady  FIT VUT v Brně

 

Nahoru