Detail produktu

Image Processing Server

Vznik: 2010

Název česky
Server pro zpracování obrazu
Typ
software
Licence
vyžadována - zdarma
Autoři
Zuzaňák Jiří, Ing. (UPGM FIT VUT)
Přibyl Bronislav, Ing. (UPGM FIT VUT)
Láník Aleš, Ing. (UPGM FIT VUT)
Smrž Pavel, doc. RNDr., Ph.D. (UPGM FIT VUT)
Klíčová slova
Zpracování obrazu, Interpretace scény, Segmentace obrazu, Klasifikace segmentů, Detekce objektů
Popis
Server umožňuje upload obrazů a videosekvencí, které jsou následně analyzovány. Videosekvence jsou nejprve rozloženy na sekvenci obrazů, které jsou dále zpracovávány. Zpracování obrazů je rozděleno do několika modulárních fází (segmentace, klasifikace segmentů, detekce zajímavých objektů), které je možné přidávat nebo měnit dle potřeby. Po zpracování dat je možné se nad nimi jednoduše dotazovat, např. následujícími způsoby:
 • Zda obraz/video obsahuje daný typ objektu, jako automobil, chodec, dopravní značka atd.
 • Zda obraz/video obsahuje daný typ plochy, jako porost, asfalt, nebe, oheň atd.
 • Zda mezi plochami a objekty v obraze/videu platí předdefinované vztahy, jako sousednost, přítomnost apod.
Systém také umožňuje definovat tzv. "tagy" v podobně předdefinovaných dotazů a jejich kombinací. Obrázek/video je označen tagem v případě, že vyhovuje definovanému dotazu.

Služby poskytované serverem nalézají uplatnění např. v krizovém řízení, kdy je vhodné obrazy a videa automaticky třídit podle předem definovaných (krizových) scénářů.

Implementace v jazycích Python, C, C++ a XML. Cílový operační systém je Unix (musí obsahovat interpret jazyka Python 2.6, síťový framework Twisted a kompilátor jazyků C a C++). Komunikace se serverem probíhá pomocí HTTP protokolu, odpovědi serveru jsou buď obrazy/videa nebo XML struktury.
Umístění
Licence

OPEN SOURCE LICENCE VUT V BRNĚ
Verze 1.
Copyright (c) 2010, Vysoké učení technické v Brně, Antonínská 548/1, PSČ 601 90

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSTALACÍ, KOPÍROVÁNÍM NEBO JINÝM POUŽITÍM SOFTWARE POTVRZUJETE, ŽE SOUHLASÍTE S PODMÍNKAMI TÉTO LICENČNÍ SMLOUVY. POKUD S TĚMITO PODMÍNKAMI NESOUHLASÍTE, SOFTWARE NEINSTALUJTE, NEKOPÍRUJTE ANI NEPOUŽÍVEJTE.
JESTLIŽE NEMÁTE PLATNOU LICENCI NA SOFTWARE, NEJSTE OPRÁVNĚNI SOFTWARE INSTALOVAT, KOPÍROVAT ANI JINAK POUŽÍVAT.

Definice:

Software se pro účely této smlouvy rozumí počítačový program (skupina počítačových programů tvořící jeden funkční celek) schopný autorskoprávní ochrany a s ním související dokumentace.

Dílem založeným na Software se pro účely této smlouvy rozumí dílo, které obsahuje zcela nebo jen zčásti Software nebo jakoukoli jeho část, popřípadě je ze Software nebo jeho části odvozeno. Na části díla schopného samostatného užití, které neobsahují žádnou část Software ani nejsou ze Software odvozeny, se tato definice nevztahuje, pokud jsou šířeny samostatně.

Zdrojovým kódem se pro účely této licence rozumí veškerý zdrojový kód pro všechny moduly, které Software nebo dílo na něm založené obsahuje, plus jakékoli další soubory pro definici rozhraní, plus dávkové soubory potřebné pro kompilaci a instalaci spustitelného programu. Zvláštní výjimkou jsou však ty programové komponenty, které jsou normálně šířeny (buď ve zdrojové, nebo binární formě) s hlavními součástmi operačního systému, na němž spustitelný program běží (tj. s překladačem, jádrem apod.).

Každý, kdo použije Software, stává se Uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto licenční podmínky.

VUT V BRNĚ UDĚLUJE UŽIVATELI LICENCI K UŽÍVÁNÍ SOFTWARE ZA NÁSLEDUJÍCÍCH PODMÍNEK:

 1. Uživatel smí užívat Software zdarma pro vlastní potřebu k jakýmkoli účelům.
 2. Uživatel smí kopírovat a šířit doslovné kopie spustitelného Software a zdrojového kódu Software tak, jak jej obdržel, na libovolném médiu, za předpokladu, že na každé kopii viditelně a náležitě zveřejní zmínku o autorských právech a absenci záruky, ponechá nedotčené všechny zmínky vztahující se k této licenci a k absenci záruky a dá každému příjemci spolu se Software kopii této licenční smlouvy. Za fyzický akt pře-nesení kopie může Uživatel žádat poplatek a podle vlastního uvážení může nabídnout za poplatek záruční ochranu.
 3. Uživatel může modifikovat svoji kopii či kopie Software anebo kterékoliv jeho části, a tak vytvořit dílo založené na Software, a kopírovat a rozšiřovat takové modifikace či dílo, pokud jasně uvede, že se jedná o modifikované dílo. Tyto modifikace či dílo lze licencovat pouze za podmínek čl. 2 těchto licenčních podmínek, bez ohledu na to, zda jsou šířeny samostatně nebo ve spojení s jiným dílem.
  Ustanovení předchozí věty se však nepoužije na díla, která jsou pouhým spojením jiného díla, jež není na Software založeno, se Software nebo dílem založeným na Software na paměťovém nebo distribučním médiu.
 4. Kopie Software nebo díla na něm založeného v objektové anebo spustitelné podobě musí Uživatel:
  a) doprovodit zdrojovým kódem ve strojově čitelné formě. Zdrojový kód musí být rozšiřován podle ustanovení čl. 2, a to na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo
  b) doprovodit písemnou nabídkou nejméně na tři roky, podle níž poskytne Uživatel jakékoli třetí straně, za poplatek nepřevyšující výdaje skutečně vynaložené na fyzickou výrobu zdrojové distribuce, kompletní strojově čitelnou kopii odpovídající zdrojovému kódu, jenž musí být šířen podle ustanovení čl. 2 na médiu běžně používaném pro výměnu programového vybavení; nebo
  c) doprovodit informacemi, které dostal ohledně nabídky na poskytnutí zdrojového kódu. (Tato alternativa je povolena jen pro nekomerční šíření a jenom tehdy, pokud Uživatel obdržel program v objektovém nebo spustitelném tvaru spolu s takovou nabídkou, v souladu s písmenem b výše.)
 5. Uživatel nesmí kopírovat, modifikovat, poskytovat sublicence anebo šířit Software jiným způsobem než výslovně uvedeným v této licenci. Jakýkoli jiný pokus o kopírování, modifikování, poskytnutí sublicence anebo šíření Software je neplatný a automaticky ukončí práva daná touto licencí. Třetí osoby, které od Uživatele obdržely kopie anebo práva v souladu s touto licencí, však nemají své sublicence ukončeny, do-kud je jejich chování v souladu s těmito licenčními podmínkami.
 6. Pokud nemůže Uživatel šířit Software tak, aby vyhověl zároveň svým závazkům vyplývajícím z této smlou-vy a jiným platným závazkům, nesmí jej v důsledku toho šířit vůbec.
 7. Uživatel není odpovědný za vymáhání dodržování podmínek této licence třetími stranami.
 8. VZHLEDEM K BEZPLATNÉMU POSKYTNUTÍ LICENCE K SOFTWARE SE NA SOFTWARE NEVZTAHUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA, A TO V MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM. POKUD NENÍ PÍSEMNĚ STANOVENO JINAK, POSKYTUJE VUT V BRNĚ SOFTWARE „TAK, JAK JE", BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLIV DRUHU, AŤ VÝSLOVNÉ NEBO KONKLUDENTNÍ, VČETNĚ, ALE NEJENOM, ZÁRUK ZA KVALITU A VÝKONNOST SOFTWARE, ZA PRODEJNOST A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL.
  VUT V BRNĚ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEODPOVÍDÁ ZA ŠKODY, VČETNĚ VŠECH OBECNÝCH, SPECIÁLNÍCH, SKUTEČNÝCH NEBO UŠLÉHO ZISKU VYPLÝVAJÍCÍCH Z UŽÍVÁNÍ ANEBO NESCHOPNOSTI UŽÍVAT SOFTWARE (VČETNĚ ALE NIKOLI JEN, ZTRÁTY NEBO ZKRESLENÍ DAT, NEBO TRVALÝCH ŠKOD ZPŮSOBENÝCH VÁM NEBO TŘETÍM STRANÁM, SELHÁNÍ FUNKCE SOFTWARE V SOUČINNOSTI S JINÝMI SOFTWARE, NEBO V PŘÍPADĚ, ŽE PROGRAM PORUŠUJE PRÁVA TŘETÍCH OSOB), A TO I V PŘÍPADĚ, ŽE VUT V BRNĚ VĚDĚLO O MOŽNOSTI TAKOVÝCH ŠKOD, TO VŠE V NEJŠIRŠÍ MOŽNÉ MÍŘE POVOLENÉ ZÁKONEM.

Závěrečná ustanovení:

Nevynutitelnost anebo neplatnost anebo neúčinnost kteréhokoli ujednání této smlouvy neovlivní vynutitelnost anebo platnost anebo účinnost jejích ostatních ustanovení.

Tyto licenční podmínky poskytují stejný rozsah licenčních oprávnění jako licenční podmínky GNU GPL licencí a Software splňuje podmínky pro označení Open Source Software.

Otázky touto smlouvou neupravené včetně otázek jejího vzniku a zániku se řídí českým právem.

V případě soudního sporu budou příslušné české obecné soudy.

Instalací, kopírováním nebo jiným použitím Software Uživatel prohlašuje, že se s obsahem této smlouvy důkladně seznámil, že je souhlas s touto smlouvou projevem jeho skutečné, vážné, svobodné a určité vůle prosté omylu a že není uzavřena v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

Soubory
Nahoru