Detail produktu

Point Cloud Rendering System

Vznik: 2010

Název česky
Systém pro vykreslování mračna bodů
Typ
software
Licence
ne - zdarma
Autoři
Klíčová slova

Částice, Mračno bodů, Point cloud, Phongův osvětlovací model, Hardwarová akcelerace

Popis
Demonstrační program provádí postupné vykreslování bodů daného modelu. Každý z bodů (s určitým středem a normálou ve 3D prostoru, velikostí a indexem materiálu) prochází transformačním a vykreslovacím řetězcem. Ten lze rozdělit do několika dílčích kroků:
  • Transformace bodů a normál z 3D prostoru do 2D
  • Výběr konkrétního tvaru částice z tabulky a vyhodnocení koeficientů Phongova osvětlovacího modelu na základě směru normály
  • Zakódování tvaru, pozice a koeficientů osvětlovacího modelu částice do instrukčního slova
  • Provedení dané instrukce - dopočtení osvětlení a vykreslení částice do snímkového bufferu
Výsledkem je scéna s vykresleným a korektně osvětleným (v závislosti na použitém materiálu) modelem, která je zobrazena v okně operačního systému. Program navíc provádí animaci, tedy pro každý její snímek změní natočení kamery v transformačním řetězci a jednotlivé pozměněné scény postupně vykresluje. Na výstup konzole je periodicky vypisována aktuální snímková frekvence.
Umístění
Licence

Vysoké učení technické v Brně, Fakulta informačních technologií IČ 00216305, Božetěchova 2, 612 66 Brno, (dále jen FIT VUT v Brně) je oprávněno poskytovat licenci k autorizovanému softwaru přístupnému na stránce "Autorizovaného software" http://www.fit.vutbr.cz/research/prod/index.php?id=157 (dále jen autorizovaný software). Každý, kdo použije software, stává se uživatelem. Uživatel se zavazuje dodržovat licenční podmínky.

Prvním použitím software uživatel vyjádřil souhlas s následujícími licenčními
podmínkami:

Autorizovaný software
- je možné používat jen při dodržování těchto licenčních podmínek; uživatel je povinen zabezpečit dodržování licenčních podmínek případnou třetí osobou, která má přístup k jím užívanému autorizovanému softwaru,
- není možné dále prodávat, pronajímat a převádět získaná oprávnění bez souhlasu FIT VUT v Brně,
- není možné zahrnout do jiného softwarového produktu a šířit produkty takto vzniklé, odvozené od původního autorizovaného softwaru, případně jakkoli jinak zasahovat do vnitřní struktury, bez souhlasu FIT VUT v Brně, 
- z autorizovaného softwaru ani žádných jeho součástí se nesmí jakýmkoli způsobem vyjímat informace o FIT VUT v Brně,
- je zakázáno zpětně analyzovat, dekompilovat nebo jinak upravovat autorizovaný software,

Vzhledem k tomu, že licence k  software je poskytována bez úplaty, nevztahuje se na poskytovaný software žádná záruka, a to v maximální možné míře povolené platným zákonem. Uživatel přijímá software "tak, jak je", bez záruky jakéhokoliv druhu, výslovně, ale nikoliv jen,  bez záruky prodejnosti a vhodnosti software pro určitý účel, bez záruky bezchybnosti, funkčnosti, kvality, výkonnosti  nebo nepřerušeného chodu software a bez záruky kompatibility software s jinými programy. Vysoké učení technické v Brně není povinno odstranit případné závady software. Vysoké učení technické v Brně se, v maximální možné míře povolené platným zákonem, zříká povinnosti hradit jakékoliv náklady nebo škodu, které vznikly nebo vzniknou v souvislosti s používáním software.

V případě porušení tohoto licenčního ujednání ze strany uživatele končí platnost tohoto licenčního ujednání a uživatel je povinen přestat autorizovaný software produkt dále jakkoli používat.

Projekty
Výzkumné skupiny
Pracoviště
Nahoru