Detail předmětu

Semestrální projekt

ITT Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Studenti obdrží individuální zadání projektů z různých oblastí informačních technologií a samostatně je řeší pod vedením odborných vedoucích. Studenti se zaměří na analýzu problému, návrh jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobu projektu. Studenti postupují podle pokynů obsahujících požadavky na obsah, rozsah a uspořádání projektu. Předmět je zakončen odbornou rozpravou před komisí, která je složena z pedagogů fakulty přizvaných vedoucím projektu.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky, anglicky

Zakončení

zápočet

Rozsah

  • 52 hod. projekty

Bodové hodnocení

  • 100 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Student získá samostatnost v analýze problému, návrhu jeho řešení, ověřování správnosti řešení, realizaci, dokumentaci a obhajobě projektu.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je úvod do samostatné tvůrčí práce studentů při vytváření technického díla a jeho dokumentace.

Proč je předmět vyučován

Předmět připraví studenta na vypracování bakalářské práce.

Povinné korekvizity

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Znalosti z širokého rozsahu základů informačních technologií.

Literatura studijní

Osnova ostatní - projekty, práce

Podstatou aktivit v semestru jsou studium literatury, konzultace s  vedoucím projektu a tvoření realizačních výstupů (případová studie, technické prostředky, programové prostředky, apod.).

Průběžná kontrola studia

Průběžné konzultace s vedoucím projektu. Podmínky zápočtu: Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".

Podmínky zápočtu

Obhájení výsledků studijní fáze a rozpracovaného řešení zadaných položek, a obhájení jasně formulovaných úkolů pro další zpracování projektu a jeho dokončení, a to za nejméně 50 bodů, které pak vedou na "započteno".

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru