Bakalářské práce

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Náležitosti bakalářské práce specifikují následující směrnice:

Šablony:

Další informace k bakalářské práci:

Požadovaný rozsah písemné části bakalářské práce bez příloh (v normostranách) uvádí následující tabulka:

Předměty Minimální rozsah Obvyklý rozsah Rozsah by neměl přesáhnout
ISP+IBP 30 ns 40-50 ns 60 ns
ITT+IBT 40 ns 60-80 ns 100 ns

Vysvětlení pojmu normovaná stránka naleznete v dokumentu o psaní odborného textu (1 ns = 1800 znaků včetně mezer).

Semestrální projekt

Bez udělení zápočtu ze semestrálního projektu nelze pokračovat v řešení bakalářské práce. Zápočet lze získat nejpozději poslední den zkouškového období zimního semestru. Podmínky pro udělení zápočtu za semestrální projekt stanovuje vedoucí. Obvykle zahrnují účast na obhajobě v průběhu zkouškového období, jejíž termín bude společně se složením komise uveden u zadání v IS FIT, a to nejpozději týden před zasedáním dané komise.
Je-li podmínkou pro získání zápočtu obhajoba, není-li v pokynech u dané komise uvedeno jinak, délka obhajoby semestrálního projektu je přibližně 5 minut, poté následuje cca 5 minut diskuse. Je doporučeno se zúčastnit celého průběhu obhajob. Ostatní pokyny jsou shodné s pokyny pro obhajoby bakalářských prací prací (viz níže).

Součásti vyžadované při odevzdání bakalářské práce

Bakalářská práce se odevzdává ve dvou výtiscích, přičemž každý z nich bude obsahovat podepsané prohlášení. Výtisk pro archivaci musí být svázán nerozebíratelným způsobem. Doporučeny jsou desky z polotvrdého papíru, tmavé (modrá, šedá), na vnitřní straně zadní desky bude vlepena obálka s CD/DVD/SD tak, aby bylo možné CD/DVD/SD opakovaně vyjmout. Na CD/DVD/SD musí být napsán login nebo jméno autora. Výtisk určený pro nahlížení před obhajobou v knihovně FIT, který bude studentovi po obhajobě vrácen, může být svázán i rozebíratelným způsobem (např. kroužková vazba). Pokud má student příslušným proděkanem povoleno odložení zveřejnění diplomové práce pro překážku bránící zveřejnění (zveřejnění lze odložit nejvýše o 3 roky), odevzdá i druhý výtisk bakalářské práce svázaný nerozebíratelným způsobem (s přiloženým médiem) - tento výtisk není určen pro nahlížení, ale bude po obhajobě zaslán na ministerstvo.

Student kromě vytištěné písemné zprávy odevzdává následující součásti bakalářské práce v elektronické podobě:

  • písemnou zprávu ve formátu PDF (v IS FIT),
  • zdrojový tvar písemné zprávy (včetně všech náležitostí potřebných pro vytvoření PDF),
  • úplnou dokumentaci (návod k instalaci, uživatelskou příručku, obvodová schémata apod.),
  • zdrojové texty programů (binární programy musí být přeložitelné z dodaných zdrojových textů),
  • počítačové programy ve spustitelné formě.

Před odevzdáním práce se ujistěte, že jsou správně citovány všechny zdroje, ze kterých jste čerpali. Pokud jsou převzaty části zdrojového kódu, uveďte tuto skutečnost i přímo v textu práce (nikoli pouze v samotném zdrojovém souboru).

Všechny počítačové programy by měly být přeložitelné a spustitelné v prostředí CVT FIT. Pokud toho nelze v odůvodněných případech dosáhnout (např. v CVT není nainstalován potřebný SW nebo HW nebo pokud je výsledkem práce nový hardware), předvede student funkční produkt oponentovi.

Kompletní elektronická podoba musí být přiložena na nepřepisovatelném paměťovém médiu CD-R, DVD-R, DVD+R ve formátu ISO9660 (s rozšířením RockRidge a/nebo Jolliet) nebo UDF nebo paměťové kartě SD (Secure Digital) ve formátu FAT32 nebo exFAT a nastavenou ochranou proti přepisu.

Před odevzdáním listinné formy práce je nutné odevzdat elektronicky v IS FIT!

Jak odevzdat práci v IS FIT

Do IS FIT je třeba vložit kompletní text bakalářské práce ve formátu PDF. Formát PDF lze v dokumentu OpenOffice vytvořit přímo. U MS Word lze buď provést převod také přímo nebo si lze nainstalovat volně šířený PDFCreator a vytisknout na virtuální tiskárnu PDFCreator.

Výsledný dokument by měl mít řádově maximálně jednotky MB. Pokud dosahuje několik desítek MB, je někde koncepční chyba. Zpravidla obsahuje obrázky s neúčelně vysokým rozlišením.

V informačním systému se práce uloží na záložce Registrace - Přihlašování a odevzdávání bakalářských prací, kde kliknete na zadání práce a dostanete se na formulář pro odevzdání. Kromě uložení dokumentu je nutno vyplnit také abstrakt a klíčová slova, obojí česky či slovensky i anglicky a vyznačit svolení ke zveřejnění. Studenti, kteří studují studijní program akreditovaný v angličtině, a zahraniční studenti na výjezdu do ČR (Erasmus+) mohou vyplnit abstrakt do obou polí anglicky. Celý obsah paměťového média je nutné uložit na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/ a ve formuláři pro odevzdání práce vyplnit odkaz ke sdílení. Bez těchto náležitostí se práce nepovažuje za odevzdanou.

Po vyplnění všech náležitostí a vložení potřebných souborů je třeba zaškrtnout zaškrtávací políčka, že bylo zkontrolováno, že práce obsahuje povinné náležitosti, a na závěr zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím se celá práce odevzdá. Po odevzdání již v práci není možné nic změnit. Proto si prosím před zaškrtnutím a uložením změn vše pečlivě překontrolujte!

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jako SZZ) je oficiálním završením studia a skládá se ze dvou částí. Tou první je obhajoba bakalářské práce a druhou zkouška z předmětových otázek. Obě části zkoušky jsou ústní. SZZ je ve Studijním a zkušebním řádu VUT popsána v článcích 22 až 27 (na straně 12 - 15).

Ke SZZ lze přistoupit po splnění všech studijních povinností (splnění všech povinných předmětů, splnění povinně volitelných skupin, získání předepsaného počtu kreditů za studium a odevzdání bakalářské práce v termínu). Přihlašování na SZZ se provede v IS FIT registrací ISZ (v registračním formuláři je mezi předměty, ale jedná se o přihlášku ke státní závěrečné zkoušce, nikoliv o předmět).

Průběh SZZ se řídí Směrnicí č. 11/2018 Pravidla pro SZZ v bakalářském a magisterském studiu na FIT, přičemž průběh a vyhlášení výsledků SZZ jsou veřejné.

Zkouškou z předmětů student prokazuje znalosti z tematických okruhů, které jsou každoročně vyhlašovány (Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky BIT 2019/20).

Obhajoba práce u SZZ

Prezentaci k obhajobě u SZZ si přinesete na flash disku. Pro přípravu prezentace lze využít šablonu pro prezentaci práce u SZZ pro LaTeX, Powerpoint (je třeba pro obhajoby upravit, např. přidat číslování snímků) případně jinou. V prezentaci je vhodné na titulním slidu uvést jméno a příjmení diplomanta, název práce a vedoucího. Nezapomeňte slidy očíslovat dle vzoru aktuální slide/celkový počet slidů. Pokud máte v prezentaci video, mělo by být přímo v prezentaci. Pokud to není možné, konzultujte předem s tajemníkem vaši komise. Na prezentaci máte 5 minut.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na kartě předmětu IBT.

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2020-04-23 22:40:07
Nahoru