Bakalářské práce

Bakalářskou prací student prokazuje, že je schopen řešit a ústně a písemně prezentovat zadaný problém a obhájit své vlastní přístupy k řešení.

Náležitosti bakalářské práce specifikují následující směrnice:

Šablony:

Další informace k bakalářské práci:

Požadovaný rozsah písemné části bakalářské práce bez příloh (v normostranách) uvádí následující tabulka:

Počet normostran
Minimální rozsah40
Obvyklý rozsah60-80
Rozsah by neměl přesáhnout100

Vysvětlení pojmu normovaná stránka naleznete v dokumentu o psaní odborného textu (1 ns = 1800 znaků včetně mezer). Orientační délku textu můžete zjistit např. pomocí nástroje.

Semestrální projekt

Bez udělení zápočtu ze semestrálního projektu nelze pokračovat v řešení bakalářské práce. Zápočet lze získat nejpozději poslední den zkouškového období zimního semestru. Podmínky pro udělení zápočtu za semestrální projekt stanovuje vedoucí. Nutnou podmínkou je účast na obhajobě v průběhu zkouškového období, jejíž termín bude společně se složením komise uveden v IS VUT, a to nejpozději týden před zasedáním dané komise.

Není-li v pokynech u dané komise uvedeno jinak, délka obhajoby semestrálního projektu je přibližně 5 minut, poté následuje cca 5 minut diskuse. Je doporučeno se zúčastnit celého průběhu obhajob. Ostatní pokyny jsou shodné s pokyny pro obhajoby bakalářských prací (viz níže).

Součásti vyžadované při odevzdání bakalářské práce

Odevzdává se jeden výtisk bakalářské práce, který musí obsahovat podepsané prohlášení. Tento výtisk musí být svázán nerozebíratelným způsobem. Doporučeny jsou desky z polotvrdého papíru, tmavé (modrá, šedá), na vnitřní straně zadní desky bude vlepena obálka s CD/DVD/SD tak, aby bylo možné CD/DVD/SD opakovaně vyjmout. Vzor desek i zadání práce jsou ke stažení v IS VUT v modulu Moje závěrečná práce (sekce Šablony ke stažení). Na CD/DVD/SD musí být napsán login nebo jméno autora. Pokud má student příslušným proděkanem povoleno odložení zveřejnění bakalářské práce pro překážku bránící zveřejnění (zveřejnění lze odložit nejvýše o 3 roky), odevzdá i druhý výtisk bakalářské práce svázaný jako první výtisk se všemi náležitostmi a přiloženým médiem - tento výtisk bude po obhajobě zaslán na ministerstvo.

Student kromě vytištěné písemné zprávy odevzdává následující součásti bakalářské práce v elektronické podobě:

  • písemnou zprávu ve formátu PDF (v IS VUT),
  • zdrojový tvar písemné zprávy (včetně všech náležitostí potřebných pro vytvoření PDF),
  • úplnou dokumentaci (návod k instalaci, uživatelskou příručku, obvodová schémata apod.),
  • zdrojové texty programů (binární programy musí být přeložitelné z dodaných zdrojových textů),
  • počítačové programy ve spustitelné formě.

Před odevzdáním práce se ujistěte, že jsou správně citovány všechny zdroje, ze kterých jste čerpali. Pokud jsou převzaty části zdrojového kódu, uveďte tuto skutečnost i přímo v textu práce (nikoli pouze v samotném zdrojovém souboru).

Všechny počítačové programy by měly být přeložitelné a spustitelné v prostředí CVT FIT. Pokud toho nelze v odůvodněných případech dosáhnout (např. v CVT není nainstalován potřebný SW nebo HW nebo pokud je výsledkem práce nový hardware), předvede student funkční produkt oponentovi.

Kompletní elektronická podoba musí být přiložena na nepřepisovatelném paměťovém médiu CD-R, DVD-R, DVD+R ve formátu ISO9660 (s rozšířením RockRidge a/nebo Jolliet) nebo UDF nebo paměťové kartě SD (Secure Digital) ve formátu FAT32 nebo exFAT a nastavenou ochranou proti přepisu.

Před odevzdáním listinné formy práce je nutné odevzdat elektronicky v IS VUT v modulu Moje závěrečná práce (v sekci Odevzdávání práce)!

Jak odevzdat práci v IS VUT

Do IS VUT je třeba vložit kompletní text bakalářské práce ve formátu PDF. Z Overleafu nebo šablony pro LaTeX získáte PDF jednoduše jako výchozí výstup. V dokumentu OpenOffice nebo v MS Word jej lze vytvořit přímo (vždy generujte PDF/A), nebo si lze nainstalovat volně šířený PDFCreator a vytisknout na virtuální tiskárnu PDFCreator.

Výsledný dokument by měl mít řádově maximálně jednotky MB. Pokud dosahuje několik desítek MB, je někde koncepční chyba. Zpravidla obsahuje obrázky s neúčelně vysokým rozlišením.

V informačním systému se práce uloží v rámci modulu Moje závěrečná práce. Kromě uložení dokumentu je nutno vyplnit také abstrakt a klíčová slova, obojí česky či slovensky i anglicky a odsouhlasit data závěrečné práce ve stejné sekci v tomto modulu. Studenti, kteří studují studijní program akreditovaný v angličtině, a zahraniční studenti na výjezdu do ČR (Erasmus+) mohou vyplnit abstrakt do obou polí anglicky. Celý obsah paměťového média je nutné uložit na https://nextcloud.fit.vutbr.cz/ a ve formuláři pro odevzdání práce vyplnit odkaz ke sdílení. Bez těchto náležitostí se práce nepovažuje za odevzdanou.

Po vyplnění všech náležitostí a vložení potřebných souborů je třeba zaškrtnout zaškrtávací políčka, že bylo zkontrolováno, že práce obsahuje povinné náležitosti, a na závěr zaškrtávací políčko, jehož zaškrtnutím se celá práce odevzdá. Po odevzdání již v práci není možné nic změnit. Proto si prosím před zaškrtnutím a uložením změn vše pečlivě překontrolujte!

Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška (dále jako SZZ) je oficiálním završením studia a skládá se ze dvou částí. Tou první je obhajoba bakalářské práce a druhou zkouška z předmětových otázek. Obě části zkoušky jsou ústní. SZZ je ve Studijním a zkušebním řádu VUT popsána v článcích 22 až 27 (na straně 12 - 15).

Ke SZZ lze přistoupit po splnění všech studijních povinností (splnění všech povinných předmětů, splnění povinně volitelných skupin, získání předepsaného počtu kreditů za studium a odevzdání bakalářské práce v termínu). Přihlašování na SZZ se provede v IS VUT v modulu Registrace předmětů (zaškrtávací políčko v registračním formuláři úplně dole v sekci Termíny SZZ).

Průběh SZZ se řídí Směrnicí č. 2/2023 Pravidla pro státní závěrečné zkoušky v bakalářském a magisterském studiu na FIT VUT, přičemž průběh a vyhlášení výsledků SZZ jsou veřejné.

Zkouškou z předmětů student prokazuje znalosti z tematických okruhů, které jsou každoročně vyhlašovány (Tematické okruhy státní závěrečné zkoušky BIT 2023/24).

Obhajoba práce u SZZ

Prezentaci k obhajobě u SZZ si přinesete na flash disku. Pro přípravu prezentace lze využít šablonu pro prezentaci práce u SZZ pro LaTeX, Powerpoint, případně jinou. V prezentaci je vhodné na titulním slidu uvést jméno a příjmení diplomanta, název práce a vedoucího. Nezapomeňte slidy očíslovat dle vzoru aktuální slide/celkový počet slidů. Pokud máte v prezentaci video, mělo by být přímo v prezentaci. Pokud to není možné, konzultujte předem s tajemníkem vaší komise. Na prezentaci máte 5 minut.

Aktuální informace jsou zveřejňovány na kartě předmětu IBT.

Odpovědnost: Ing. Jaroslav Dytrych, Ph.D.
Poslední aktualizace: 2024-05-09 18:03:21
Nahoru