Detail předmětu

Optimalizace

OPM Ak. rok 2021/2022 letní semestr 4 kredity

Aktuální akademický rok

Předmět je zaměřen na základní optimalizační modely a metody pro řešení technických problémů. Výklad se opírá o zásady matematického programování: porozumění problému, sestavení modelu, nalezení, analýza a interpretace optimálního řešení. Předmět zahrnuje zejména lineární programování (polyedrické množiny, simplexová metoda, dualita) a nelineární programování (konvexní analýza, Karushovy - Kuhnovy - Tuckerovy podmínky, typické algoritmy). Součástí výkladu je rovněž krátké seznámení s problematikou celočíselného programování a toků v síti. Výklad je v závěru semestru rozšířen o úvodní informaci o principech zobecňování základních optimalizačních modelů (modelování času, náhodnosti aj.).

Garant předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (kombinovaná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 13 hod. pc laboratoře

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 40 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti získají znalosti teoretických základů optimalizace (zejména lineárního a nelineárního programování), osvojí si algoritmy řešení optimalizačních úloh a utvoří si základní představu o uplatnění optimalizačních modelů v typických aplikacích.
Předmět podpoří dovednost studentů aplikovat matematické poznatky.

Cíle předmětu

Cílem předmětu je umožnit studentům získat hluboké znalosti modelů a metod řešení optimalizačních problémů, počínaje analýzou problému, přes tvorbu matematického modelu a jeho zápis, nalezení ekvivalentních modelů a volbu a modifikaci algoritmů pro nalezení optimálního řešení modelovaného problému. Uvedené metody jsou podloženy výkladem teoretických poznatků, navazujícím na geometrický názor.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

Předpokládají se znalosti základních poznatků matematické analýzy a lineární algebry na bakalářské úrovni.

Technické vybavení

komerční

 • GAMS, MS Excel, Matlab, Maple

 • volně dostupné
  • GAMS Student

Literatura studijní

 • Klapka a kol.: Metody operačního výzkumu, Brno 2001.
 • Dvořák a kol.: Operační analýza, Brno, 1996.
 • Charamza a kol.: Modelovací systém GAMS, Praha 1994.
 • Bazaraa et al.: Linear Programming and Network Flows, Wiley 1990.
 • Bazaraa et al.: Nonlinear Programming, Wiley 1993.
 • Dupačová et al.: Lineárne programovanie, Alfa, 1990.

Osnova přednášek

 1. Úvodní modely (ÚM): formulace problému, analýza problému, návrh modelu, teoretické vlastnosti.
 2. ÚM: vizualizace, algoritmy, software, postoptimalizace.
 3. Lineární programování (LP): Konvexní a polyedrické množiny.
 4. LP: Množina přípustných řešení a teoretické poznatky.
 5. LP: Simplexová metoda.
 6. LP: Dualita a parametrická analýza.
 7. Modelování toků v sítích.
 8. Základy celočíselného programování.
 9. Nelineární programování (NLP): Konvexní funkce a jejich vlastnosti.
 10. NLP: Volné extrémy a numerické metody jednorozměrné optimalizace.
 11. NLP: Volné extrémy a související numerické metody vícerozměrné optimalizace.
 12. NLP: Vázané extrémy a KKT podmínky.
 13. NLP: Vázané extrémy a související numerické metody vícerozměrné optimalizace.

Osnova počítačových cvičení

 • Cvičení 1-2: Úvodní úlohy
 • Cvičení 2-7: Lineární úlohy
 • Cvičení 7-8: Speciální úlohy
 • Cvičení 9-13: Nelineární úlohy

Průběžná kontrola studia

 • Pokroky studentů jsou kontrolovány na základě jejich aktivní účasti na řešených problémech.
 • Součástí předmětu je jeden bodovaný projekt za 40 bodů.
 • Závěrečná zkouška je za 60 bodů.
 • Podmínka zápočtu: min. 20 bodů získaných v průběhu semestru.
 • Hranice pro úspěšnou zkoušku podle pravidel ECTS - 50 bodů.
 • Zkouška z předmětu je kombinovaná. Písemná část zahrnuje formulační, výpočtové a teoretické otázky. K písemné práci probíhá ústní rozprava.

Kontrolovaná výuka

Účast studentů je kontrolována, zameškaná výuka je nahrazována samostatným řešením zadaných úloh.

Podmínky zápočtu

Získání alespoň 20 bodů v průběhu semestru.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

 • Program IT-MGR-2, obor MBI, MBS, MPV, MSK, libovolný ročník, volitelný
 • Program IT-MGR-2, obor MMM, libovolný ročník, povinně volitelný skupina M
Nahoru