Detail předmětu

Ukládání a příprava dat

UPA Ak. rok 2021/2022 zimní semestr 5 kreditů

Aktuální akademický rok

Předmět se zaměřuje na moderní databázové systémy jako typické zdroje dat pro získávání znalostí a dále na přípravu dat k získávání znalostí. Jedná se o rozšířené relační (objektově-relační, s podporou pro práci s XML a JSON dokumenty), prostorové a NoSQL databázové systémy. Vysvětlený je odpovídající databázový model, způsob práce s daty a některé metody indexace dat. V kontextu výkladu základních kroků procesu získávání znalostí z dat je věnována pozornost popisným charakteristikám dat a vizualizačním technikám používaným k pochopení dat a jejich vlastností. Dále jsou vysvětleny přístupy řešení typických úloh předzpracování dat pro získávání znalostí, jako je čištění, integrace, transformace, redukce apod. Rovněž jsou prezentovány přístupy k extrakci informace z webu pro účely získávání znalostí, charakterizovány nejčastěji používané jazyky a systémy pro získávání znalostí z dat a je uvedeno několik reálných případových studií.

Garant předmětu

Koordinátor předmětu

Jazyk výuky

česky

Zakončení

zápočet+zkouška (písemná)

Rozsah

 • 26 hod. přednášky
 • 6 hod. cvičení
 • 6 hod. pc laboratoře
 • 14 hod. projekty

Bodové hodnocení

 • 60 bodů závěrečná zkouška
 • 20 bodů půlsemestrální test
 • 20 bodů projekty

Zajišťuje ústav

Přednášející

Cvičící

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Studenti budou schopni ukládat a manipulovat data ve vhodných databázových systémech, zkoumat vlastnosti dat a připravit je pro následné modelování v rámci získávání znalostí.

 • Student lépe zvládne práci s daty v různých situacích.
 • Student se zdokonalí v řešení malých projektů v malém týmu.


Cíle předmětu

Cílem předmětu je vysvětlit historický vývoj databázových technologií, motivaci získávání znalostí z dat a základní kroky procesu získávání znalostí, vysvětlit podstatu, vlastnosti a použití rozšířených relačních a NoSQL databází jako zdrojů dat pro získávání znalostí a vysvětlit přístupy a metody používané pro pochopení dat a přípravu dat pro získávání znalostí.

Proč je předmět vyučován

Předmět si klade za cíl ukázat, jak na složitá data kolem nás, jak je uložit, jak se v nich orientovat, získat z nich užitečné charakteristiky a připravit je pro extrakci skrytých informací/znalostí aplikací metod strojového učení a jiných pokročilých metod analýzy.

Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti

 • Základy relačních databází a jazyka SQL.
 • Objektově orientované paradigma.
 • Základy jazyka XML.
 • Základy výpočetní geometrie.
 • Základy statistiky a pravděpodobnosti.

Osnova přednášek

 1. Historie vývoje databázových technologií a získávání znalostí z dat, proces získávání znalostí z dat.
 2. Objektový přístup v databázích.
 3. NoSQL databáze I - úvod do NoSQL, CAP teorém a BASE, databáze klíč-hodnota a způsob uložení dat, rozdělení (partitioning) a distribuce dat.
 4. NoSQL databáze II - modely dat v NoSQL databázích (sloupcové, dokumentové a grafové databáze), dotazování a agregace dat, NewSQL databáze.
 5. Extrakce dat z webu (web scraping).
 6. Příprava dat - porozumění datům: popisné charakteristiky, vizualizační techniky, korelační analýza.
 7. Příprava dat - předzpracování I: čištění dat, integrace.
 8. Příprava dat - předzpracování II: redukce dat a řešení nevyváženosti dat, transformace dat, další úlohy předzpracování.
 9. Půlsemestrální zkouška.
 10. Jazyky a systémy pro získávání znalostí z dat, reálné případové studie.
 11. Podpora pro práci s XML a JSON dokumenty v databázích.
 12. Prostorové databáze.
 13. Indexování vícedimenzionálních dat.

Osnova numerických cvičení

DEMO cvičení

 1. Objektově-relační a prostorové databáze, práce v nich, zvláštnosti užití
 2. Multimediální a XML databáze, indexace dat
 3. NoSQL databáze

Osnova počítačových cvičení

 1. Aplikační vazby na objektově relační databáze, aplikace v prostorových databázích
 2. Multimediální a XML databáze, indexace dat
 3. NoSQL databáze v aplikacích

Osnova ostatní - projekty, práce

 1. Vytvoření aplikace a demonstrace vlastností práce s nestrukturovanými i strukturovanými daty různé povahy.

Průběžná kontrola studia

 • Půlsemestrální zkouška, u které neexistuje náhradní, či opravný termín.
 • Řešení 1 projektu v průběhu semestru a jeho odevzdání ve stanoveném termínu.

Kontrolovaná výuka

 • Půlsemestrální písemná zkouška, neexistuje náhradní/opravný termín, omluvené neúčasti řeší garant.
 • Formulace dolovací úlohy v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Prezentace výsledků projektu v předepsaném termínu, omluvené neúčasti řeší cvičící.
 • Závěrečná zkouška, pro získání bodů ze zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 20 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Omluvenou neúčast řeší garant.

Podmínky zápočtu

Student musí během semestru získat alespoň 50% bodů z možného maxima, tj. 20 bodů ze 40.
Pokud bude odhaleno plagiátorství nebo nedovolená spolupráce na projektech, či u půlsemestrální zkoušky, zápočet nebude udělen a dále bude zváženo zahájení disciplinárního řízení.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru