Detail předmětu

Základy práce a studia ve výzkumu a technice 1

WP1a Ak. rok 2022/2023 zimní semestr 1 kredit

Aktuální akademický rok

Výukové aktivity probíhají na setkáních jednou týdně s Patronem studenta - akademickým pracovníkem, který studentovi pomáhá ve studiu, konzultujte s ním odborné i organizační otázky a pomáhá mu v komunikaci s ostatními akademickými pracovníky. Patron pomáhá studentovi s výběrem předmětů určujících zaměření jeho studia a sestavuje tak s ním jeho "individuální studijní plán". Vedle toho mu pomáhá identifikovat mezery ve znalostech, které by mu komplikovaly studium předmětů a směřuje ho k individuálnímu studiu, kterým tyto mezery překlene.

Garant předmětu

Jazyk výuky

anglicky

Zakončení

zápočet

Zajišťuje ústav

Získané dovednosti, znalosti a kompetence z předmětu

Přehled o organizaci studia na FIT VUT. Pochopení samostatné inženýrské práce a samostudia. Výběr vhodných volitelných předmětů, které utvoří koherentní a zvládnutelný individuální studijní plán studenta.

Komunikace s Patronem. Sebeorganizace a plánování vlastního studia a zaměření.

Cíle předmětu

Pomoci studentovi, často přicházejícímu do anglického magisterského programu ze zahraniční instituce, zorientovat se ve způsobu organizace studia na FIT VUT a zdárně zahájit svoje magisterské studium na FIT VUT.

Proč je předmět vyučován

V rámci předmětu se student bude setkávat s Patronem - určeným akademikem, který bude studentovi pomáhat jako rádce v orientaci ve studiu na FIT VUT, ve volbě volitelných předmětů, aby utvořily koherentní individuální studijní plán, a v identifikování mezer v jeho znalostech, aby je samostudiem překlenul a nebránily mu tak ve studiu na FIT VUT.

Průběžná kontrola studia

Setkávání s Patronem.

Podmínky zápočtu

Aktivní účast na týdenních setkáních s Patronem. Aktivní a hodnotný výběr kurzů pro studium, aktivní samostudium.

Zařazení předmětu ve studijních plánech

Nahoru