Detail programu

Master of Information Technology

Zkratka: MIT-EN

Kód: N0613A140038

Typ: navazující magisterský

Získaný titul: Ing.

Délka studia: 2 roky

Forma studia: prezenční

Profil programu: akademicky zaměřený

Oblast vzdělávání: Informatika

Jazyk výuky: anglický

Akreditace: 1. 6. 2022 - 1. 6. 2032

Cíle studia

Navazující magisterský studijní program Master of Information Technology rozvíjí a prohlubuje znalosti a dovednosti získané na bakalářské úrovni studia informačních technologií. Program je vyučován v angličtině a otevírá se pro zahraniční studenty i pro české studenty, kteří chtějí studovat v angličtině. Rozvíjí zejména schopnosti analýzy problémů (i formálními prostředky) a schopnosti nalézat kreativně jejich řešení jak samostatně, tak i ve vedení týmu. Přitom rozšiřuje a prohlubuje znalosti pro informační technologie obecné (možnosti a hranice klasické informatiky, vyčíslitelnost, složitost, paralelizace a komunikace, moderní architektury výpočetních systémů, různá paradigmata programování, práce s daty, realizace a vyhodnocování experimentů) a zároveň nabízí možnost prohloubení určitého směru informačních technologií skrze velkou volitelnost předmětů a velký důraz na samostatné studium a tvůrčí činnost studenta v diplomové práci a v ročníkovém projektu v prvním ročníku studia. Cílem programu je rovněž dát absolventům schopnost hladkého celoživotního učení a přizpůsobování se trendům ve velmi progresivně se rozvíjející a dynamicky se měnící oblasti informačních technologií.

Profil absolventa

Absolvent navazujícího studijního programu Master of Information Technology má široký nadhled nad oblastí informačních technologií s porozuměním hranicím možností. Jeho odborné znalosti pokrývají oblasti architektur strojů, používaných v současnosti v informačních technologiích, různých paradigmat programování takových strojů, zpracování i náročných dat a technologií využívaných pro implementaci umělé inteligence. Další specifické znalosti pak prohlubuje zvoleným směrem dle vybraných předmětů. Odborné dovednosti absolventa: dokáže provádět kritickou analýzu problémů z oblasti IT, má schopnost navrhovat efektivní řešení takových problémů. Díky získaným hlubokým znalostem dnes užívaných nástrojů a postupů dokáže tato řešení implementovat. Je schopen použít některé z výzkumných postupů pro získání nových informací. Široký teoretický základ mu umožňuje snadnou adaptaci na rozvoj oblasti a flexibilitu na trhu práce, dává schopnost samostatného rozhodování v proměnlivém prostředí a schopnost formulovat zadání pro odborné činnosti, koordinovat je a nést odpovědnost za jejich výsledky.

V praxi se uplatní jako samostatný tvůrčí pracovník v oblasti informačních technologií, tedy na pozicích zaměřených na vývoj a testování aplikací různých směrů IT, informační systémy a jejich bezpečnost, inteligentní systémy a zařízení, počítačové a vestavěné systémy, kyberfyzikální systémy, sítě a komunikace, počítačovou grafiku, multimédia a uživatelská rozhraní informačních technologií, uplatní se též jako vedoucí týmu pracovníků.

Charakteristika profesí absolventů

Uplatnitelnost absolventů FIT na trhu práce je v dnešní době téměř 100 %. Již v roce 2015 byla průměrná délka nezaměstnanosti absolventů FIT méně než měsíc a podle vývoje na trhu v posledních letech se dá očekávat, že dnes je ještě výrazně kratší. O vysokém zájmu o absolventy FIT vypovídá i vysoká míra zapojení do praxe absolventů již v průběhu studia.
Absolventi magisterského studijního programu, se uplatňují jak v malých a středních podnicích, tak i ve velkých firmách. Zaměstnavatelé jsou tuzemské (39 %) i zahraniční firmy (43 %) firmy, které se věnují většinou vývoji softwaru i hardwaru. V těchto firmách pracují absolventi převážně jako řadoví zaměstnanci (84 %), ale značná část i v nižším a středním (15,2 %) a vrcholovém (0,8 %) managementu. Absolventi FIT vykazují ve srovnání s jinými technickými obory nejvyšší spokojenost se svým zaměstnáním a ohodnocením.Absolventi jsou většinou členy národních i mezinárodních vývojových týmů, kde aplikují své znalosti ve vývoji počítačových systémů a aplikací, databázových a informačních systémů, mobilních a webových aplikací, číslicových systémů apod. Další uplatnění je na místech techniků pro instalace počítačových systémů, správců počítačových sítí či programátorů aplikací. Nezřídka absolventi zakládají své vlastní firmy zaměřené na vývoj mobilních aplikací, databázových a informačních systémů či webových aplikací. Absolventi se mohou uplatnit i jako středoškolští učitelé informačních technologií nebo jako kvalifikovaní podnikatelé v oboru výpočetní techniky.
Zaměstnavatelé si u absolventů FIT cení dobrých základních teoretických znalostí, značných praktických dovedností, schopnosti pracovat v týmu a vysoké adaptability na konkrétní podmínky na pracovišti.

Podmínky přijetí

Podmínkou přijetí do navazujícího magisterského studijního programu je ukončené vysokoškolské vzdělání (bakalářské nebo magisterské).

Podmínky absolvování programu

Základním výukovým modulem studijního plánu je jednosemestrální studijní předmět. Předměty se dělí na povinné (student musí splnit předměty ve skladbě předepsané studijním plánem studijního programu a jeho specializace, kterou si zvolil) a volitelné. Každý předmět je ohodnocen určitým počtem kreditů. Získání nejméně 120 kreditů (včetně kreditů za předepsané povinné předměty) opravňuje studenta k přistoupení ke státní závěrečné zkoušce, která sestává z ústní části (odborná rozprava) a obhajoby diplomové práce. Složení obou částí státní závěřečné zkoušky je podmínkou k úspěšnému ukončení studijního programu a přiznání kvalifikace inženýra.

Pravidla vytváření studijních plánů

Studijní předměty jsou hodnoceny kredity podle ECTS. Kredit vyjadřuje přibližnou týdenní hodinovou zátěž studenta při studiu daného předmětu. Kredity za daný předmět student získá až po jeho předepsaném ukončení, tj. po udělení zápočtu, klasifikovaného zápočtu, případně vykonáním zkoušky za podmínek daných Studijním a zkušebním řádem VUT v Brně, vnitřní normou - Pravidla pro organizaci studia na FIT, a skladbou a obsahem individuálně stanovených v každém předmětu. Rozsah vyučovací hodiny vždy byl, je a bude 50 minut.

Navazující magisterský studijní program je koncipován jako dvouletý s celkovou zátěží 120 kreditů, z nichž 63 tvoří povinné předměty studijního programu včetně kvalifikační práce a ročníkového projektu. Dalších 30 kreditů musí student získat za povinně volitelné předměty.

Skladba povinných předmětů studijního programu je provedena tak, aby v nich došlo k prohlubování klíčových znalostí a dovedností z oblasti informačních technologií, poznání hranic a možností oblasti a formování přístupu k analýze a řešení problémů inženýrské praxe s pomocí současných poznatků vědy. Povinné předměty programu jsou: Advanced Database Systerms, Compiler Construction, Data Communications, Computer Networks and Protocols, User Experience and Design of User Interfaces and Services, Formal Languages and Compilers, Mathematical Structures in Computer Science, Theoretical Computer Science, Essentials of Work and Study in Research and Technology, Year project 1 and 2, Semester Project a Master's Thesis. Některé povinné předměty jsou zařazeny přímo do konkrétního ročníku a semestru, protože vytváří silnou prerekvizitu pro následující předměty, jiné si může student po konzultaci s patronem zapsat v tom ročníku, v němž mu to bude podle jeho studijního plánu vyhovovat (mají uveden ročník "0"). Povinně volitelné předměty rozšiřují technické znalosti a kompetence. Volitelné předměty z nabídky fakulty (fakulta nabízí přes 30 předmětů v anglickém jazyce na magisterské úrovni) jsou doplněny předměty z ostatních fakult v rámci nabídky tzv. svobodných předmětů. Volbou volitelných předmětů, po konzultaci se studijním poradcem, může student programu Master of Information Technology do značné míry zaměřit svoje studium na určitou oblast IT a v ní dále prohlubovat svoje znalosti, stát se expertem na hardware, sítě, grafiku, umělou inteligenci a další oblasti.

Praxe

Odborná praxe není studijním programem předepsána.

Rozsah státních závěrečných zkoušek

Státní zkouška programu Master of Information Technology se skládá z částí: - prezentace a obhajoba zpracované diplomové práce, - ústní zkouška, která sdružuje základní tematické okruhy obsažené v povinných předmětech (Advanced Database Systerms, Compiler Construction, Data Communications, Computer Networks and Protocols, User Experience and Design of User Interfaces and Services, Formal Languages and Compilers, Mathematical Structures in Computer Science, Theoretical Computer Science) Obě části státní zkoušky se konají ve stejném termínu před komisí pro státní zkoušky. Ke státní zkoušce může přistoupit student, který získal potřebný počet kreditů v předepsané skladbě nutný pro úspěšné ukončení magisterského studia a odevzdal diplomovou práci v řádném termínu. Organizace a průběh státní zkoušky jsou dány odpovídající vnitřní normou fakulty a příslušnými pokyny garanta programu ke státním zkouškám.

Příklady témat závěrečných prací

Diplomové práce jsou uloženy v Knihovně FIT, Božetěchova 2, Brno. Seznam diplomových prací včetně detailů je dostupný na Webu FIT:
https://www.fit.vut.cz/study/theses/.cs

Přístup k odborné literatuře
  • Fakultní knihovna nabízí studentům přes 20 000 knihovních jednotek, 55 titulů časopisů, 100 studijních míst, 20 míst s PC, 2 seminární místnosti a reprografické služby. Počet knihovních jednotek se za rok 2017 zvýšil o 605, přičemž celkové prostředky pro rozvoj fakultního knihovního fondu v roce 2017 činily 800 tis. Kč.
  • Kromě specializovaných laboratoří studenti využívají 160 PC míst v počítačových pavilónech v Centru výpočetní techniky.
  • Všechna PC jsou připojena k Internetu a celý areál fakulty je pokryt WiFi sítí, kterou mohou využívat všichni studenti i zaměstnanci fakulty.
  • Prakticky ve všech předmětech mají studenti v elektronické formě k dispozici prezentace použité při přednáškách a ve většině povinných předmětů i studijní opory.
  • Všichni vyučující jsou povinni před začátkem semestru vypsat rozvrh individuálních konzultací.
  • Oba posluchárenské komplexy jsou vybaveny audiovizuální technikou umožňující záznam přednášek.
Dostupnost pro zdravotně postižené

Vysoké učení technické v Brně umožňuje studium osobám se zdravotním postižením dle § 21, odst. 1 písm. e) zákona 111/1998 Sb. vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a dle požadavků v této oblasti vyplývajících z nařízení vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, poskytuje uchazečům o studium a studentům se specifickými potřebami služby v rozsahu a formou odpovídající specifikaci uvedené v Příloze č. 3 k Pravidlům pro poskytování příspěvku a dotací veřejným vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, specifikující financování zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami.

Služby pro studenty se specifickými potřebami jsou na VUT v Brně realizovány prostřednictvím aktivit specializovaného pracoviště - poradenského centra Alfons, které je součástí Institutu celoživotního vzdělávání VUT v Brně - sekce Poradenství pro studenty.

Aktivity poradenského centra a pravidla zpřístupňování studia univerzita garantuje platnou Směrnicí rektora č. 11/2017 upravující postavení uchazečů o studium a studentů se specifickými potřebami na VUT v Brně. Tato vnitřní norma garantuje minimální standardy poskytovaných služeb.
Služby poradenského centra jsou nabízeny uchazečům o studium a studentům se všemi typy zdravotního znevýhodnění uvedených ve zmíněném Metodickém standardu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Návaznost na další typy studijních programů

Studijní program navazuje na bakalářské studijní programy ve vzdělávací oblasti Informatika. Student může být absolventem například bakalářského studijního programu Information Technology na FIT VUT v Brně, ale protože jde o program pro studenty samoplátce, je koncipován tak, aby jej mohli studovat absolventi bakalářského programu zaměřeného na IT nebo Computer Science z kterékoli univerzity ve světě. Absolvent může dále pokračovat v doktorském studijním programu, zejména ve vzdělávací oblasti Informatika, například doktorský studijní program Information Technology na FIT VUT v Brně.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a známkování
Požadavky pro úspěšné absolvování
Diplomová práce, státní závěrečná zkouška
Garant programu
Rada studijního programu
1. Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing., dr. h. c.UPGM FIT VUT předseda
2. Burget Lukáš, doc. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
3. Černocký Jan, prof. Dr. Ing.UPGM FIT VUT člen interní
4. Dytrych Jaroslav, Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
5. Fučík Otto, doc. Dr. Ing.UPSY FIT VUT člen interní
6. Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.UITS FIT VUT člen interní
7. Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.UPGM FIT VUT člen interní
8. Hruška Tomáš, prof. Ing., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
9. Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D., MBAUPGM FIT VUT člen interní
10. Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
11. Kolář Dušan, doc. Dr. Ing.UIFS FIT VUT člen interní
12. Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.UIFS FIT VUT člen interní
13. Rogalewicz Adam, doc. Mgr., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
14. Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBAUPSY FIT VUT člen interní
15. Ryšavý Ondřej, doc. Ing., Ph.D.UIFS FIT VUT člen interní
16. Sedlák David, Ing.FIT VUT člen interní
17. Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.UPSY FIT VUT člen interní
18. Šlapal Josef, prof. RNDr., CSc.UM OADM FSI VUT člen interní
19. Vojnar Tomáš, prof. Ing., Ph.D.UITS FIT VUT člen interní
20. Zbořil František, doc. Ing., CSc.UITS FIT VUT člen interní
Nositel oprávnění uskutečňovat studijní program

Výběr akademického roku a studijního plánu

Student si musí zapsat povinné předměty pro příslušný ročník. Požadovaný počet kreditů poté doplní z nabídky volitelných předmětů.

1. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
IFJeFormální jazyky a překladače (v angličtině)5PZaZkFIT
MATeMatematické struktury v informatice (v angličtině)5PZkFIT
WP1aZáklady práce a studia ve výzkumu a technice 11PZaFIT
YP1aRočníkový projekt 14PZaFIT

1. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
TINeTeoretická informatika (v angličtině)5PZaZkFIT
WP2aZáklady práce a studia ve výzkumu a technice 21PZaFIT
YP2aRočníkový projekt 24PKlzFIT

2. ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
SEPaSemestrální projekt (v angličtině)5PKlzFIT

2. ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
DIPaDiplomová práce (v angličtině)13PZaFIT

libovolný ročník, zimní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDBePokročilé databázové systémy (v angličtině)5PZaZkFIT
VYPaVýstavba překladačů (v angličtině)5PZkFIT
BAYaBayesovské modely pro strojové učení (v angličtině)5PVBZkFIT
GALeGrafové algoritmy (v angličtině)5PVBZkFIT
HSCeHardware/Software Codesign (v angličtině)5PVBZaZkFIT
PDIeProstředí distribuovaných aplikací (v angličtině) *)5PVBZkFIT
TAMaTvorba aplikací pro mobilní zařízení (v angličtině)5PVBKlzFIT
BIOeBiometrické systémy (v angličtině)5VZaZkFIT
BRIaBrain Computer Interface5VZkFIT
CZSaČíslicové zpracování signálů (v angličtině)5VZkFIT
GJAeGrafická uživatelská rozhraní v Javě (v angličtině)5VZaZkFIT
PGPaPokročilá počítačová grafika (v angličtině)5VZkFIT
PGRePočítačová grafika (v angličtině)5VZkFIT
PKSaPokročilé komunikační systémy (v angličtině)5VZaZkFIT
POVaPočítačové vidění (v angličtině)5VZkFIT
ROBaRobotika (v angličtině)5VZkFIT
ZPJaZpracování přirozeného jazyka (v angličtině)5VZkFIT

libovolný ročník, letní semestr

ZkrNázevKrPovZakFa
PDSePřenos dat, počítačové sítě a protokoly (v angličtině)5PZkFIT
UXIaUživatelská zkušenost a návrh rozhraní a služeb (v angličtině)5PKlzFIT
CPSaNávrh kyberfyzikálních systémů (v angličtině)5PVBZkFIT
DFAaDigitální forenzní analýza (v angličtině)5PVBZkFIT
SLOaSložitost (v angličtině)5PVBZkFIT
VIZaVizualizace a CAD (v angličtině)5PVBKlzFIT
ZPOeZpracování obrazu (v angličtině)5PVBZkFIT
CSOaCCNA Kybernetická bezpečnost (v angličtině)5VKlzFIT
MTIaModerní trendy informatiky (v angličtině)4VKlzFIT
MULeMultimédia (v angličtině)5VZkFIT
VGEeVýpočetní geometrie (v angličtině)5VZkFIT
VNVeVysoce náročné výpočty (v angličtině) *)5VZkFIT
ZREeZpracování řečových signálů (v angličtině)5VZkFIT
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný

Skupiny povinně volitelných předmětů

ZkrMin. předmětůMax. předmětůMin.kredPřes jakoPředmětyNázev
B30VBAYa, CPSa, DFAa, GALe, HSCe, PDIe, SLOa, TAMa, VIZa, ZPOeTechnical Courses
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.
Nahoru